Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1056002/11012008.aspx

Tai nan lao dong co the 'giet' 120.000 nguoi moi nam

Ong Vu Nhu Van. Anh: Hong Khanh.

Trao doi voi VnExpress, ong Vu Nhu Van, Cuc pho An toan lao dong, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi cho biet, gan 50% so vu tai nan la do loi cua chu su dung. Khong it doanh nghiep chi quan tam den loi nhuan, vi pham an toan lao dong.

- Thua ong, tai sao hien nay san xuat da duoc co khi hoa, khong con lam thu cong, nhung tai nan lao dong van lien tiep xay ra, nam sau luon cao hon nam truoc?

- Co nhieu nguyen nhan. Thu nhat la cong tac thong ke bao cao truoc day chua duoc lam tot, chi co 3-5% doanh nghiep bao cao so vu tai nan lao dong. Nhung nay, ty le doanh nghiep bao cao da nang len 8-10%, dong nghia so vu tai nan cung tang len.

Thu hai, truoc kia doanh nghiep it, nhung nay da len toi 250.000. Gia tang doanh nghiep va luc luong lao dong, nhung cong tac thanh tra, giam sat viec chap hanh quy dinh an toan lao dong, nhat la tai cac doanh nghiep vua va nho, chua dat yeu cau. He thong thanh tra lao dong hien nay vua thieu, vua yeu. Trong so 350 thanh tra vien cua ca nuoc chi hon 100 la thanh tra an toan lao dong. Trong do, so moi ra truong vao lam thi chua du kinh nghiem. So cu thi nhieu truong hop nghiep vu chuyen mon khong phu hop.

Thu ba la nhan thuc cua doanh nghiep doi voi an toan lao dong chua dung va day du, nhat la doi voi doanh nghiep vua va nho. Neu bao ho la vo cam hay tho o voi lao dong thi hoi nang. Nhung dung la co nhung luc ho nhan thuc chua dung, chi quan tam toi loi nhuan ma it quan tam toi lao dong. Nhieu doanh nghiep huy dong cong nhan lam them, tang ca, nhung chua quan tam cai thien dieu kien lam viec. Viec huan luyen an toan cho lao dong doi khi chi lam hinh thuc. Dac biet, nhieu cong ty khoan trang cho lao dong, thieu su kiem tra.

Ve phia lao dong, do thieu hieu biet, y thuc ky luat kem, mai chay theo tien do nen da dan den tai nan. Co truong hop quy dinh an toan lao dong da co, nhung nguoi ta khong tuan thu. Vi du vu no xa lan o Ben Luc, Long An. Theo co quan dieu tra thi quy trinh khong cho phep vua phun son, vua han vi dung moi cua son co the gay no. Nhung thuc te van xay ra vu no.

Trong bao cao cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da neu ro 80% so vu tai nan la do ca lao dong va chu su dung vi pham. Trong do nguyen nhan tu chu su dung chiem 48,62%, con lao dong 35,5%.

- Bo Lao dong quan ly nha nuoc ve an toan lao dong, vay trach nhiem cua Bo ve van de nay the nao?

- Bo Lao dong chiu trach nhiem ban hanh cac van ban quy pham nha nuoc ve an toan lao dong va tien hanh thanh tra viec chap hanh cac quy pham do. Den gio phut nay co the noi cac van ban ve an toan lao dong da kha day du, dong den linh vuc nao deu co. Tuy nhien, cong tac thanh tra nha nuoc ve lao dong lam chua thuong xuyen, thieu nhay ben, chua tap trung vao nhung hoat dong trong diem. Hieu qua, hieu luc cua thanh tra chua cao.

- Van ban ve an toan lao dong da kha day du, nhung quan trong la chung phai "ngam" toi doanh nghiep va lao dong. Ong danh gia the nao ve van de nay? 

- Doanh nghiep chua thuc hien dung cac quy chuan an toan lao dong. Cac quy pham, tieu chuan doi khi xay dung rat nhieu, nhung cong tac chuyen tai xuong dia phuong, doanh nghiep chua duoc lam tot. Moi mot tieu chuan in ra khoang 1.000 cuon thi an thua gi, khong the gui het cho dia phuong, nen co khi chung lai nam trong kho.

Nguyen nhan thu hai la doanh nghiep da biet ve cac quy chuan an toan lao dong, nhung chu quan, coi thuong phap luat. Thuc te, doanh nghiep khong phai khong thuc hien duoc, boi cac quy chuan duoc xay dung tren co so dieu tra thuc te. Truoc toi lam ben thanh tra, de xay dung quy pham khai thac da, toi phai xuong doanh nghiep khao sat, roi mo hoi thao o Phu Ly (Nam Ha) voi su tham gia cua cac doi truong san xuat, quan ly cac hop xa, thong nhat voi ho lam sao cho hop ly. Nhung cuoi cung di kiem tra ho co thuc hien dau.

- Co y kien cho rang quy dinh ve xu phat doanh nghiep vi pham phap luat trong linh vuc an toan lao dong con chua du manh, khien doanh nghiep phot lo. Ong nghi the nao de dieu nay?

- Thuong khi phat hien sai pham thanh tra se kien nghi doanh nghiep sua doi. Ho co tinh khong lam thi se phuc tra. Neu sau do van khong lam thi moi xu phat. Phat hien ra vi pham co nguy co dan den tai nan thi thanh tra duoc quyen dinh chi hoat dong cua doanh nghiep.

Thanh tra vien duoc phat toi da 200.000 dong, chanh thanh tra duoc phat toi da 20 trieu dong doi voi mot hanh vi vi pham. Theo toi, quy dinh phat lao dong 200.000 dong da du manh, vi do la so tien khong nho so voi luong cua cong nhan. Con doi voi giam doc, phat mot hanh vi vi pham 20 trieu dong thi qua nho vi ong ta lai lay tien cua doanh nghiep de nop phat.

Nhung trong linh vuc nay, phat tien chua han la quan trong, van de la uy tin va su phat trien cua doanh nghiep. Neu theo dung dieu 32 cua nghi dinh 113 ve xu phat cac vi pham phap luat lao dong thi doanh nghiep bi xu ly phai bi dua len cac phuong tien thong tin dai chung. Lam tot dieu nay se tac dong manh toi chu doanh nghiep. Boi chang ai dai gi di ky hop dong voi doanh nghiep khong dam bao su on dinh san xuat, co nhieu rui ro. Lao dong cung chang dai gi di tim viec o doanh nghiep suot ngay bi rinh rap vi tai nan, khong trang bi day du phuong tien bao ho. O cac nuoc tien tien, neu thay doanh nghiep vi pham phap luat lao dong, doi tac se khong ky hop dong.

- Bo Lao dong du bao the nao ve so vu tai nan lao dong trong thoi gian toi?

- Trong chuong trinh quoc gia ve bao ho, an toan, ve sinh lao dong den nam 2010, phan dau tien da du bao tinh hinh tai nan lao dong. Neu khong trien khai tich cuc cac bien phap phong ngua thi den nam 2010, so vu tai nan lao dong cua Viet Nam co kha nang len den 120.000-130.000 vu moi nam. Bay gio la 5.000-6.000 vu moi nam. So nguoi chet co the len den 120.000-130.000 va thiet hai co the len toi ca nghin ty dong. Con neu theo canh bao cua quoc te thi thiet hai do tai nan lao dong va benh nghe nghiep lam mat 4% GDP.

- De kiem che su gia tang tai nan lao dong, Bo da va dang trien khai nhung giai phap mang tinh dot pha nao?

- Truoc tinh hinh tai nan trong khai thac da qua nhieu, sau Ban Ve la vu sap mo da o Ha Tinh, Phu Yen, Ha Nam, ngay 5/1, Bo truong Lao dong Thuong binh va Xa hoi Nguyen Thi Kim Ngan da gui dien khan toi 50 tinh thanh co khai thac da yeu cau tang cuong thanh tra, kiem tra xu ly vi pham de giu on dinh san xuat.

Chinh phu da co chuong trinh quoc gia ve bao ho, an toan va ve sinh lao dong den nam 2010, muc tieu la giam 5% tan suat tai nan lao dong moi nam. Day la chien luoc ve phong ngua tai nan lao dong, ho tro phat trien kinh te xa hoi. Chuong trinh quan trong, nhung den gio van con 11 tinh thanh chua xay dung ke hoach trien khai trong nam 2008 de UBND tinh thanh phe duyet.

Vua roi, Bo truong phai co cong van gui tat ca tinh thanh, trong do neu dich danh 11 tinh thanh chua xay dung ke hoach chuong trinh quoc gia an toan lao dong trinh UBND tinh, gia han den 15/2 phai xong. Bo truong da noi neu dia phuong nao khong thuc hien thi phai chiu trach nhiem ve van de tai nan lao dong xay ra tai dia phuong.

Hong Khanh thuc hien