Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1176136/26022008.aspx

Muon xay dung tren dat vuon phai lam gi?

* Toi co nghe thong tin khi da co so do thi khong can xin phep xay dung nha, cung nhu khong can xin phep ve chieu cao cua ngoi nha. Dieu nay co dung khong? Xin cho biet noi dung thong tu, quy dinh nao quy dinh hoac noi ve dieu nay?

Toi co mot lo dat tho vuon, dien tich 10X16m o xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh (TP.HCM) co so do. Toi muon hoi:
1. Dat cua toi khi xay dung co can xin phep hay phai chuyen sang dat tho cu moi duoc xay dung?
2. Neu duoc xay dung thi duoc xay nhu the nao? Chieu cao? Thiet ke?
3. Neu phai xin phep, thoi gian duoc cap phep la bao lau? Xin tai co quan nao?
4. Neu toi muon chuyen sang dat tho cu thi phai dong thue o dau? So tien phai dong la bao nhieu?

Xin cam on.

(Nguyen Chi Doan Hanh)

- Tra loi cua luat su Nguyen Van Hau:

1. Truoc tien neu ban muon xay dung tren mieng dat ma ban co quyen su dung dat theo thong tin ma ban da cung cap trong cau hoi cua ban thi ban phai lam thu tuc xin chuyen muc dich su dung dich tu dat vuon sang dat o.

Theo quy dinh tai Dieu 36 Luat Dat dai nam 2003, Dieu 134 Nghi dinh 181/2004/ND - CP ngay 29-10-2004 cua Thu tuong Chinh phu huong dan thi hanh Luat Dat dai, trong truong hop cua ban, co quan Nha nuoc co tham quyen se can cu theo nhu cau su dung cua ban va quy hoach ke hoach su dung dat cua dia phuong de xem xet cho chuyen muc dich su dung dat.

De lam thu tuc xin chuyen muc dich su dung dat ban phai nop ho so cho Phong Tai nguyen moi truong huyen Binh Chanh, ho so gom:

- Don xin chuyen muc dich su dung dat co xac  nhan cua UBND xa Vinh Loc A noi co dat (theo mau);

- Giay chung nhan quyen su dung dat (da duoc cap).

Phong Tai nguyen moi truong co trach nhiem tham tra ho so, xac minh thuc dia, xem xet tinh phu hop quy hoach, ke hoach su dung dat chi tiet; chi dao van phong dang ky quyen su dung dat lam trich sao ho so dia chinh gui cho Phong Tai nguyen moi truong, cung cap va gui so lieu dia chinh cho co quan thue de xac dinh nghia vu tai chinh. Phong Tai nguyen moi truong huyen Binh Chanh se trinh UBND huyen Binh Chanh ra quyet dinh cho chuyen muc dich va chinh ly giay chung nhan quyen su dung dat theo muc dich duoc chuyen.

Thoi han thuc hien cac cong viec noi tren theo quy dinh cua phap luat la 30 ngay lam viec ke tu ngay nhan du ho so (khong ke thoi gian thuc hien nghia vu tai chinh).

Ve tien su dung dat ma ban phai nop cho Nha nuoc khi chuyen muc dich su dung dat tu dat vuon sang dat o thi ban phai nop 50% chenh lech giua tien su dung dat tinh theo gia dat o voi tien su dung dat tinh theo gia dat nong nghiep.

2. Sau khi dat cua ban duoc chuyen muc dich su dung dat thi ban can lap thu tuc xin phep xay dung de co the xay nha tren mieng dat nay.

Theo qui trinh cap phep xay dung moi (theo quyet dinh 04/2006/QD-UBND cua UBND TP.HCM, co hieu luc tu ngay 27-1-2006) thi ho so xin cap phep xay dung gom:

- Don xin cap phep xay dung (theo mau).

- Ban sao co chung thuc mot trong nhung giay to ve quyen so huu nha, quyen su dung dat hoac giay to ve quyen su dung dat theo qui dinh cua Luat dat dai.

- Ban ve thiet ke xay dung cong trinh.

* Yeu cau doi voi ban ve thiet ke de xin cap phep xay dung:

Ban ve phai xac dinh ro vi tri xay dung, lo gioi, ranh gioi thua dat, cap cong trinh, tuoi tho cong trinh, phai do to chuc co dang ky hoat dong va co du dieu kien nang luc hoat dong thiet ke xay dung cong trinh hoac ca nhan co nang luc hanh nghe, co chung chi hanh nghe va co dang ky hoat dong thiet ke xay dung cong trinh.

- Doi voi nha o rieng le co tong dien tich san lon hon 250m2, tu ba tang tro len hoac nha o trong cac khu di san van hoa, di tich lich su - van hoa thi viec thiet ke phai do to chuc, ca nhan thiet ke co du nang luc hoat dong thiet ke xay dung, hanh nghe xay dung thuc hien.

- Nha o rieng le co qui mo nho (duoi 250m2, duoi ba tang): ca nhan, ho gia dinh duoc tu to chuc thiet ke nhung phai phu hop voi quy hoach va chiu trach nhiem ve chat luong thiet ke, do an toan va tac dong cua cong trinh den moi truong.

Thoi han cap phep xay dung (doi voi nha o rieng le): khong qua 15 ngay lam viec ke tu ngay nhan du ho so.

Ban co the lien he truc tiep den UBND huyen Binh Chanh neu ro viec xin chuyen muc dich su dung dat va xin giay phep xay dung de duoc giai dap cu the va huong dan thu tuc tien hanh, nghia vu tai chinh phai nop khi duoc chuyen muc dich su dung dat cung nhu la thu tuc xin giay phep xay dung doi voi can nha ma ban co y dinh xay tren mieng dat nay.

Luat su NGUYEN VAN HAU

LS PHAN THANH THY

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den "so do", "so hong"... hoac bai vo cong tac ban doc co the gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long neu ro chi tiet van de can hoi va go font chu unicode(co dau). Xin chan thanh cam on!

HOAI TRANG thuc hien