Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1197638/06032008.aspx

Trung tam van hoa the duc the thao Binh Chanh (TP.HCM): Mot dien hinh lang phi!

Do la nhan dinh cua thanh tra TP.HCM ve cong trinh trung tam van hoa the duc the thao huyen Binh Chanh. Sau gan chin nam, cong trinh van chua duoc nghiem thu, trong khi nhieu hang muc da xuong cap

Du an “rua”!

Nhin tu ben ngoai trung tam van hoa the duc the thao huyen Binh Chanh rat hoanh trang, nhung ben trong nhieu hang muc dang xuong cap

Du an trung tam van hoa the duc the thao (TTVHTDTT) huyen Binh Chanh duoc Uy ban nhan dan thanh pho phe duyet tu ngay 17.11.1997 voi tong kinh phi len den 39 ti dong (xay lap 27 ti, thiet bi 5,6 ti, 3,7 ti dong den bu giai toa va du phong 2 ti dong). Theo du kien, cong trinh hoan thanh sau ba nam ke tu ngay khoi cong xay dung.

Ngay 22.3.1999, chu dau tu (ban quan ly du an khu vuc dau tu xay dung huyen Binh Chanh) ky hop dong (tri gia 3,7 ti dong) voi cong ty TNHH xay dung Minh Man san lap mat bang voi thoi han mot nam (ngay 30.3.2000 hoan thanh). The nhung, mai den ngay 10.4.2001 cong ty Minh Man moi ban giao (trong hop dong khong co dieu khoan xu phat tre han).

Nhung hang muc khac deu bi cham tre so voi hop dong. Nhu khoi cau lac bo bieu dien, trien lam, hanh chinh, he thong ha tang ky thuat (goi thau tri gia 12,8 ti) theo ky ket 185 ngay (khoi cong ngay 16.2.2000) qua nhieu lan gia han den ngay 1.7.2005 moi nghiem thu dua vao su dung. Ca biet, hang muc ho boi (7,1 ti) van chua hoan thanh, du hop dong quy dinh ngay 30.9.2001. Du vay, chu dau tu van “hao phong” thanh toan cho ben trung thau (cong ty xay dung 4 – tong cong ty xuat nhap khau xay dung Viet Nam) 6,7 ti dong. Trong do, thanh tra phat hien so tien quyet toan “lo” 204 trieu dong.

Lang phi va rut ruot

Theo thanh tra, TTVHTDTT huyen Binh Chanh la mot cong trinh dien hinh cua thanh pho ve su lang phi. Hang loat hang muc khi nghiem thu dua vao su dung deu hong. Nhu hang muc cap nuoc (1,2 ti) do cong ty co phan dia chat Nam bo trung thau da nghiem thu su dung va thanh toan gan du so tien, nhung qua kiem tra cong suat thiet ke khong dap ung nhu cau su dung (ho boi, nuoc sinh hoat…). Do khong co bom du phong nen don vi thu huong phai dung mot he thong bom khac. Tram dien thiet ke 250KV (318 trieu dong) khong dap ung nhu cau, phai nang len 630KV. Goi thau trang thiet bi may chieu phim (468 trieu dong) khong dua vao su dung duoc do thieu man anh va he thong am thanh. Lo thiet bi nhiep anh (432 trieu dong) cung khong dung duoc do thieu dien ba pha. Hang loat trang thiet bi khac (lo trang tri san khau, thiet bi do go, dung cu TDTT, thiet bi may phat dien va day nghe…) tri gia hang ti dong cung phai “trum men” do khong dung voi thiet ke.

Da xay ra nhieu su co trong qua trinh su dung. Theo bao cao cua chu dau tu, tai khoi cau lac bo: mai ton bi dot, toan bo cac cua so deu bi tat nuoc khi mua, toan bo phong bi ngap nuoc, khu ve sinh khong thoat nuoc, nen phong lau 2 bi hong… Khu hanh chinh: nen nha lun, tuong nut, bon cau nghet… Khu bieu dien: ghe hu nhieu, dieu hoa chay nuoc tran lan...

Qua kiem tra thuc te, thanh tra thanh pho phat hien nhieu hang muc bi rut ruot. Dien hinh nhu cong ty Minh Man (trung thau san lap) dua vao cong trinh 52.720m3 cat chat, nhung lai lap ho so thanh toan len den 57.301m3. Trong qua trinh bi thanh tra, cong ty da tu nguyen nop vao tai khoan cua thanh tra so tien 150 trieu dong (thanh tra de nghi nop 272 trieu dong do ke khong khoi luong cat). Goi thau trong cay xanh, hoa kieng (chi nhanh tong cong ty xay dung nong nghiep va phat trien nong thon trung thau tri gia 899 trieu dong) cung duoc thanh tra phat hien giam rat nhieu so voi du toan.

Moi day, Uy ban nhan dan thanh pho da thong nhat ket luan cua thanh tra, dong thoi chi dao so Noi vu kiem diem to chuc va ca nhan sai pham, trinh Uy ban nhan dan thanh pho xu ly.

Gia Khanh