Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1203566/08032008.aspx

Viet kieu mua nha: Go vuong quy dinh ve doi tuong

 - "Du thao Nghi dinh sua doi ve viec nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai mua nha o trong nuoc co nhieu diem thong thoang hon, tao dieu kien thuan loi cho ba con mua nha o trong nuoc", ong Ta Nguyen Ngoc, Vu truong Vu Quan he Kinh te, Khoa hoc va Cong nghe, UB ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai trao doi voi VietNamNet.

TIN LIEN QUAN

Go vuong quy dinh ve doi tuong

Theo thong ke cua Bo Xay dung, den nay moi chi co hon 130 nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua va so huu nha o Viet Nam. Con so nay qua nho so voi nhu cau thuc te bat nguon tu su han che, khong ro rang cua nhung quy dinh lien quan den chinh sach cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai mua va so huu nha o Viet Nam.

Mo ta anh.
Se co them doi tuong Viet kieu duoc quyen mua nha o trong nuoc
Ong Ta Nguyen Ngoc giai thich: Nghi dinh 90/2006/ND-CP cua Chinh phu ban hanh nam 2006 huong dan thi hanh Luat Nha o nam 2005 tuy da bo sung doi tuong nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua, so huu nha o tai Viet Nam nhung tren thuc te trien khai huong dan van vuong mac.

Cu the, chi co nhung doi tuong la nguoi ve dau tu lau dai tai Viet Nam, nguoi co cong dong gop voi dat nuoc, nha van hoa, nha khoa hoc co nhu cau ve hoat dong thuong xuyen tai Viet Nam, nguoi co nhu cau ve song on dinh tai Viet Nam (hoi huong) duoc phep mua va so huu nha o Viet Nam.

Do Luat Nha o va Nghi dinh 90/2006/ND-CP khong quy dinh ro nen cac co quan khong thong nhat duoc tieu chi "sinh song on dinh tai Viet Nam". Neu coi la nguoi hoi huong hoac dau tu thi day khong phai la doi tuong moi mo rong.

Theo ong Ngoc, sua doi quan trong nhat la "giai thich ro rang dien nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha, so huu nha".

 Theo do, doi tuong duoc mua va so huu nha la "nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai co quoc tich Viet Nam, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai co quoc tich nuoc ngoai nhung chua thoi quoc tich Viet Nam, nguoi goc Viet Nam mang ho chieu nuoc ngoai dang sinh song va lam viec o nuoc ngoai”.

Cung co cach hieu khac nhau ve quy dinh cho doi tuong duoc so huu 1 nha o hoac can ho. Do la "da ve nuoc cu tru voi thoi han duoc phep tu 6 thang tro len trong cung thoi gian cu tru”. Neu can cu theo quy dinh nay thi phai hieu giay phep cu tru voi thoi han tu 6 thang tro len co nhat thiet phai du 6 thang hay phai cu tru thuc te du 6 thang tro len? 

Them nua, co su khac biet giua thi thuc va cu tru, boi thi thuc chi la giay phep nhap canh, con giay to xac dinh cu tru lai hoan toan khac. Cac ban nganh da mat khoang hon 1 nam troi xem xet, thao luan nhung van khong lam ro duoc nhung chi tiet kieu nay khien viec thuc thi chinh sach khong hieu qua.

Theo ong Ngoc, truoc day, Viet Kieu duoc quan niem la nhung nguoi Viet Nam chu yeu ra di sinh song, on dinh lau dai o nuoc ngoai. Bay gio khai niem nguoi Viet Nam o nuoc ngoai da rong hon. 

Thuc tien, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai bao gom ca nhung nguoi lao dong, hoc tap o nuoc ngoai, hoac sinh song o nuoc ngoai. Da co khong it nguoi Viet da sinh song nhieu nam o nuoc ngoai nhung van giu quoc tich Viet Nam. O Dong Au, co nhieu truong hop nguoi Viet van giu ho khau, tham chi con bien che o cac co quan trong nuoc. 

Day la mot trong nhung co so khien quy dinh ve doi tuong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc mua va so huu nha o trong nuoc phai ro rang va rong hon.

"Mo" cho mua la tat yeu 

Ong Ngoc cho rang “du thao Nghi dinh mo rong doi tuong mua va so huu nha phu hop voi thuc tien phat trien, mo rong cua cong dong Viet Nam o nuoc ngoai”. Nhu cau thuc tien lon, chinh sach se phai rong mo hon.

“Chinh sach "mo" cho nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai mua va so huu nha la theo quy luat tat yeu. No phu hop voi boi canh nen kinh te chuyen doi sang co che thi truong, theo dieu kien hoi nhap WTO va la su the hien thiet thuc tinh than Nghi quyet 36 cua Bo Chinh tri tao dieu kien cho kieu bao gan bo voi que huong, dat nuoc".

Luat Nha o va Nghi dinh 90/2006/ND-CP khong quy dinh nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai khi mua nha o trong nuoc phai co ho khau. Theo ong Ngoc, du thao Nghi dinh moi quy dinh "thoang" den muc yeu to ho khau se thay the bang nhieu loai giay to, trong do co giay mien thi thuc. 

Theo quy dinh hien hanh, nguoi Viet Nam o nuoc ngoai co the duoc cap giay mien thi thuc khi chung minh nguon goc Viet Nam bang giay bao lanh cua mot cong dan trong nuoc, khong can xac nhan cua chinh quyen dia phuong.

Tuy nhien, chinh sach thoang den dau cung phai phu hop voi tu duy, thuc tien phat trien kinh te - xa hoi o Viet Nam. 

Ong Ngoc cung da dung tu "than trong" khi noi ve viec thuc thi chinh sach cho nguoi Viet Nam mua va so huu nha o Viet Nam giong nhu bai hoc than trong ve viec tiep nhan dan dan nguon kieu hoi cach day 10 nam. Than trong khong phai kim ham, gay kho khan, ma de tao su on dinh, phat trien ben vung

"Khi thuc hien chinh sach, phai tinh su tac dong cua no toi thi truong bat dong san trong nuoc. Trong truong hop gia nha dat len cao, lieu nguoi thu nhap thap trong nuoc co dieu kien mua nha nua khong? Do la chua ke khong phai nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai nao cung giau co, san tien mua nha... Day la bai toan ma cac nha quan ly phai can nhac tong the", ong Ngoc nhan manh.

"Thuc te phan lon nhung nguoi co nhu cau va kha nang tai chinh deu da mua nha qua than nhan. Nhung voi gia nha dat hien nay, khong phai kieu bao nao cung co the mua nha trong nuoc".

"Viec "mo" de kieu bao mua va so huu nha o trong nuoc cung se giup ho duoc chinh thuc dung ten so huu tai san, lam giam nhung tranh chap, khieu kien khong dang co, lam tang niem tin ve su nhat quan trong chu truong, chinh sach va thuc hien doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai".

“Theo du thao Nghi dinh moi, trinh tu thu tuc mua va so huu nha trong nuoc doi voi ba con se don gian va thuan tien hon rat nhieu”, ong Ngoc qua quyet.

Ba Pham Thi Van Anh (Viet Kieu Australia): Viet Kieu khong nhieu tien nhu nhieu nguoi tuong

Phan nhieu nguoi Viet Nam sinh song, lam viec o nuoc ngoai phai di lam thue. Co nhung nguoi song 40 nam o nuoc ngoai van trong tinh trang di thue nha. Co nguoi mua duoc mot chiec xe o to rong ruoi ngay ban hang dem ngu luon tren xe. Khong phai nguoi Viet Nam nao sinh song o nuoc ngoai cung nhieu tien. Nhung dong tien dem ve que huong la nhung dong tien phai chat chiu, danh dum. 

Ben canh do, co mot luong Viet kieu rat dong da gia, khong co kha nang kinh te va song bang tro cap. Ho song chat chiu voi mong muon se co khoan tiet kiem ve Viet Nam mua nha an duong tuoi gia. Gia nha dat do cung la yeu to khien ho “luc bat tong tam”. 

Khi ve nha mua ban phai ton kem chi phi nho va het "cua" nay den "cua" khac khien moi viec tro nen kho khan hon. Giac mo nha cua doi voi nhieu nguoi cung tro nen xa voi hon. 

Mot diem kien nghi nua cua toi la tai sao chinh sach khong mo rong doi tuong duoc mua va so huu nha? Quy dinh ve chung minh nguon goc de duoc mua nha nen can nhac thong thoang, ro rang hon.

Ong Adam Sitkoff, Giam doc dieu hanh Phong Thuong mai My tai Ha Noi: Luat phai ro rang

Luat nha o cho phep nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua va so huu nha nhung thuc te mau thuan la khong co nhieu nguoi co the mua duoc nha. 

Mot trong nhung nguyen do la chinh quyen dia phuong, noi thi hanh luat, khong co nhung huong dan chi tiet, ro rang ve nhung thu tuc, quy dinh chi tiet. Luat thieu nhung huong dan thuc thi thich hop se khong phat huy hieu qua.

Thach thuc hien nay cua Viet Nam la thuc thi hieu qua cac van ban luat do. Cac nha hoach dinh chinh sach phai dam bao bat cu van ban luat nao cung phai co huong dan thuc thi ro rang, dac biet o cap dia phuong. Toi cho rang khi dam bao su minh bach trong cac dieu khoan luat se khuyen khich su cong bang va phat trien.

 

  • Xuan Linh