Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1247288/20032008.aspx

Nhung hu hong thuong gap va cach sua chua cua dong may SAMSUNG

May SAMSUNG tai nghe va loa am thanh noi chung nhau vi vay khi mat tai nghe ta phai thu xem chuong co keu hay khong . Neu mat ca chuong thi chu yeu do hong tai nghe hoac cap. Neu chuong van keu co nghia la tai nghe va cap tot ta phai kiem tra AUDIO.

 

 

1. Liet phim so (nhung van vao mang binh thuong)

 

- Kiem tra phim Volume co bi ket hay khong, thao han ra ngoai neu bam duoc thi do chap phim VOLUME

- Thao ban phim kiem xem co bi gi hay khong, neu gi phai danh sach.

- Kiem tra jac cam ban phim voi main.

- Kiem tra do pin CMOS, neu khong co dien hoac qua thap thi thao bo ra ngoai.

- Thao nhung diot bao ve trong mach ban phim thuong nam tren mat ban phim.

 

Vi du:

 

 

- Dem bang dinh hai mat  loai 1mm vao CPU sau do bat chat oc neu duoc thi do CPU bi long chan

- > Khac phuc: Thao CPU lam lai chan

- Neu mo nguon man hinh chi hien chu SAMSUNG roi treo o do, ta nap mot phan mem bang file “FULL” cho may.

 

2. Man hinh hien ‘CONTACT PROVIDER’ Loi he thong.

 

- Danh sach main nhat la jac cam xac, may roi nuoc thi boc ban phim va VOLUME ra ngam ca main trong BUTIN that lau.

- Thao bo nhung IC 5 chan (E61,E62) nam canh chan cua giac xac tren main (phuong phap nay rat hieu qua)

- Do loi cua EEPROM (voi dong may co EEPROM ngoai)

+ Cham han lai chan EEPROM

+ Thao ra han khoi main sau do lai gan lai la duoc

+ Dung chuong trinh UST PRO 6.0 nap EEPROM bang day T100 cam com

+ Thao ra ngoai nap bang LAPTOOL 48 sau do lap lai la duoc

+ Voi dong may doi cao ta tim file Full nap la duoc

+ May bi roi phai lam lai chan CPU va FLASH

 

3. Man hinh hien "Wait hoac please wait… -> reset may -> tu mo nguon.

Khac phuc: Nap lai EEPROM nhu phan tren

+ Nap file full nhu tren

+ Dem CPU  hoac lam lai chan

 

4. Man hinh khong hien thi

 

- Thao SIM -> mo nguon; bam; * # 0523 # -> dung phim mui ten len xuong de chinh contract

- Doi thu main hoac man hinh sang may khac de xac dinh hong do main hay man hinh (Chu yeu do hong cap hoac man hinh).

-  Cho SIM, thu vao mang -> neu goi den duoc -> Main OK -> hong cap hoac man hinh (chu y: lam ve sinh giac cam cap).

-  Neu cho Sim bat van len nguon ma man hinh khong hien thi, goi di va den khong duoc thi do loi o main, co the do loi EEPROM -> nap lai , may doi cao nap FILE  FULL.

 

Chu y: Co nhung may bi benh man hinh mo nhoe VD E710-E715 ta co the sua bang cach sau:

 

5. Khong dat duoc gio hoac sai gio

- Neu khong dat duoc gio -> thay thach anh 32,768 kHz.

- Sai gio -> Kiem tra pin nho va do loi Thach anh 32,768 kHz.

 

6. Khong noi duoc, van nghe duoc

 

- Kiem tra tiep xuc MIC, thay thu MIC moi (Chu y: MIC han phai duoc han dung chieu)

- Dung tai nghe ngoai cam vai lan vao o cam tai nghe la duoc (Do ban o cam tai nghe nen lam chap, dan den IC chuyen mach “tai ngoai MIC ngoai” chuyen mach nham)

- Kho hoac lam lai chan AUDIO (neu nam ngoai)

- Kho hoac lam lai chan CPU (vi AUDIO nam trong CPU)

- Dung so do de cau day toi MIC.

- Thao diot bao ve duong MIC canh o cam tai nghe

 

 

7. Tai khong nghe duoc hoac re

 

- Re chu yeu do tai nghe hong hoac sat cot ta thay moi

- Kiem tra tai, tiep xuc tai nghe

- Hoac do o cam tai nghe bi ban nen khong dan dien tu CPU hoac audio -> tai nghe trong.

Khac phuc: Cau tat khong qua o cam tai theo so do.

-Neu dut cap thi co the cau day theo so do cap

- Kho hoac thay AUDIO

 

- Chu y: May SAMSUNG tai nghe va loa am thanh noi chung nhau vi vay khi mat tai nghe ta phai thu xem chuong co keu hay khong . Neu mat ca chuong thi chu yeu do hong tai nghe hoac cap. Neu chuong van keu co nghia la tai nghe va cap tot ta phai kiem tra AUDIO.

 

 

8. Khong xac duoc

- Do hong IC xac 6 chan ta thay moi la xong

- Thay den ban dan thuan 3 chan hoac 6 chan

- Dut mach in tu chan xac den chan 3 cua IC xac (LTRG)

- Danh sach jac cam xac

- Neu mach xac la IC 5 chan nhu X100, C100 ta phai thay IC hoac che nhu sau:

 

 

9. Song van day, nhung goi di khong duoc

- May SS khi khong can SIM van bao cot song -> khi phan phat loi cot song van day (song ao).

 

- Kiem tra phan phat neu thay van phat -> phan lon la do bo phan boc kim chong nhieu khong tot (vo lo khong dung duoc) hoac vo tiep xuc khong tot  thi ta lam ve sinh va van chat oc hoac thay vo xin moi.

 

-  Kiem tra khong phat xa hoac phat xa yeu:

-  Bam * 2767 * 2878 #

+ Kho toan bo phan xa tan va IC cong suat.

+  Kho IC su ly cao tan, co truong hop phai thay moi

+ Thay IC cong suat moi.

 

10. Khong len nguon

- Kep nguon da nang vao 2 chan (+) (-) an Power.

 

* Neu kim dong = O

.- Neu may khong co IC nguon thi mach nguon se la nhung IC on ap 5 hoac 6 chan. Ta tim diot kich mo nguon thay thu

- May Trung Quoc co duoi 9 phai tim den truong cap nguon tu VBATT toi chan 1 IC on ap.

- May co IC nguon thi lam chan, hoac thay IC nguon  moi

 

* Neu kim dong nhich len <100mA

- Dong may co EEPROM ngoai thao bo EEPROM ra ngoai sau do thu mo nguon neu len nguon thi do EEPROM hong.

+ Khac phuc: Nap lai la duoc:

+ Neu van khong len nguon, ta thu nap mot phan mem moi.

- May doi cao thi EEPROM nam trong FLASH nen chi can nap FULL FLASH la duoc.

 

Chu y: Khi nap phan mem neu kich chuot vao “WRITE FLASH” ma may tinh bao “BOOT FAIL”

+ Dau tien ta giam toc do xuong thap

+ Tiep theo thao ngay pin CMOS ra.

+ Khi kich chuot vao FLASH, lay tay an giu nut mo nguon (Co truong hop phai giu cho den khi nap xong moi duoc bo tay)

 + Neu khong duoc thi thao roi main ra lay tay bop chat tung IC nhat la CPU, roi moi kich chuot vao “WRITE FLASH neu thay chay tot thi chac chan IC do bi long chan. > khoi phuc dem  hoac lam chan

- Nhung may bi roi vo thi phai kiem tra tinh the 13 MHz. Kho va thao IC trung tan ra xem co mat chan hay khong, neu mat chan se lam mat 13MHZ toi CPU (May Samsung hay bi benh nay).

- Long chan Flash hoac CPU -> thao ra lam lai chan.

* Neu bam POWER ma thay kim dong len rat lon, so tay thay IC nguon rat nong thi may dang bi chap tai cua IC nguon

- Khac phuc thao bo nhung IC tai nhu “CPU, FLASH,IC trung tan…”, neu thay het chap thi thay IC do

- Truong hop tren rat hay gap khi may cam nham xac LG

 

* Neu kep nguon chua mo nguon da thay kim dong chi rat lon: Do chap ngay dau vao thuong hong IC cong suat

 

11. Khi gap may khong cat cuoc goi.

- Kiem tra nam cham nam o canh man hinh

- Kiem tra giac cam may ban phim, va han lai chan den truong, tren mang ban phim hoac thay moi.

 

12 . Khi viet tin nhan loi co 1 so chu khong viet duoc

- Phan lon chi can nap FLASH la OK

 

Ban doc co the gui thu den toa soan hoac lien he tac gia Nguyen Hai Dang 090.40.40.999.