Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1297214/04042008.aspx

Cach tinh gia dat hem

* Theo bang gia dat ma UBND TP.HCM moi ban hanh ngay 27-12-2007 thi duong Tran Thu Do (doan tu duong Van Cao den duong Phan Van Nam la 5 trieu/m2), nhung nha toi so 284 Tran Thu Do khong nam trong doan duong tren ma nam o doan tu duong Van Cao den duong Binh Long. Vay xin hoi vi tri nha toi tinh gia nhu the nao?

Tuy theo bang so nha la mat tien duong Tran Thu Do nhung hien tai duong ngay truoc ngay nha toi la hem ximang rong 2m do dan trong xom tu lam. Hem nay da ton tai hon 10 nam nay.

Toi duoc biet hem nay da co qui hoach vao nam 1999, lo gioi 16m nhung den nay doan duong nay van chua lam. Vi toi dang xin hop thuc hoa nha nen rat can thong tin tren de chuan bi tien de dong tien thue su dung dat. Xin chan thanh cam on.

(Truong Van Thanh)

- Tra loi cua luat su Nguyen Van Hau:

Vi gia dat cua duong Tran Thu Do, quan Tan Phu (doan tu duong Van Cao den duong Binh Long) khong nam trong danh muc bang gia dat TP.HCM nam 2008 nen ban co the lien he UBND quan Tan Phu hoi ve gia dat cua doan duong tren tai thoi diem hien tai.

Theo van ban so 734/HD-LS ngay 31-1-2005 cua So Tai chinh - Cuc Thue - So Xay dung - So Tai nguyen - moi truong ve huong dan thuc hien cach tinh gia dat hem va nha cao tang tren dia ban TP.HCM thi:

Dat co vi tri nam trong hem co dia chi mang ten duong nao thi ap dung don gia dat cua duong do. Vi tri dat trong hem chia lam bon vi tri: vi tri 1 co chieu rong hem lon hon 5m duoc trai nhua hoac betong, ximang; vi tri 2 co chieu rong hem 3-5m duoc trai nhua, hoac betong, ximang; vi tri 3 co chieu rong hem tu 2m den duoi 3m duoc trai nhua hoac betong, ximang; vi tri 4 co chieu rong hem duoi 2m duoc trai nhua hoac betong, ximang.

Doi voi viec phan cap hem, hem cap 1 la hem co vi tri tiep giap voi mat tien duong. He so de tinh gia dat theo cac vi tri va cap hem so voi gia dat mat tien duong nhu sau: Hem cap 1, theo vi tri 1 la 0,5 (tuc la 50% tri gia cua duong chinh), vi tri 2 la 0,4 (40%), vi tri 3 la 0,3 (30%), vi tri 4 la 0,2 (20%) va cac cap hem con lai duoc tinh khong qua 0,8 lan gia hem cap 1.

Neu la hem dat tinh bang 0,8 lan so voi gia cua hem trai nhua hoac betong, ximang cua cung loai hem.

Luat su NGUYEN VAN HAU

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den "so do", "so hong"... hoac bai vo cong tac ban doc co the gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu unicode). Xin chan thanh cam on!

HOAI TRANG thuc hien