Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1343110/21042008.aspx

Chua buoc mu bao hiem voi xe dap dien

Du an luat Giao thong duong bo (sua doi) da duoc trinh chinh phu chua buoc nguoi chay xe dap dien phai doi mu bao hiem nhu nhieu de xuat

Du luat chua quy dinh, nhung nhieu nguoi di xe dap dien van doi mu bao hiem. Anh: TLHT

Theo thu truong bo Giao thong van tai Le Manh Hung, tai ngay cuoi cua phien hop thu tam cua uy ban Thuong vu quoc hoi toi day (ngay 25.4), chinh phu se trinh du an luat Giao thong duong bo (sua doi) de phien hop cho y kien truoc khi quoc hoi thong qua trong nam nay. Ong Hung cho biet, luat dau tien ve giao thong duong bo da duoc quoc hoi khoa X thong qua vao cuoi thang 6.2001 nhung hien boc lo nhieu bat cap. Du luat sua doi lan nay cho phep o to tay lai ben phai duoc vao Viet Nam theo cac cam ket quoc te hoac thu tuong quy dinh. Trong to trinh gui thu tuong, ban soan thao cho rang vi pham giao thong da dang, muc do khac nhau. Neu co tinh vi pham, phat nghiem la du ma khong can quan ly nguoi vi pham nhu de nghi cua bo Cong an.

Cam han lai xe uong ruou, bia

Dieu 8, luat Giao thong duong bo nam 2001 quy dinh, cam nguoi lai xe dang dieu khien ma trong mau co nong do con vuot qua 80mg/100ml mau hoac 40mg/L khi tho hoac co cac chat kich thich khac cam su dung. Theo ong Hung, co nguoi uong ca chuc chai bia khong sao nhung co nguoi uong hai ly da say. Do vay, de bao dam an toan giao thong va tham khao luat cua mot so nuoc, ban soan thao de nghi cam han lai xe uong ruou, bia va cac chat kich thich khac truoc va trong khi lai xe. Cu the, lai xe tren duong ma bi phat hien trong mau, hoi tho co con hoac co chat kich thich cam su dung se bi phat. Tuy nhien, cung co y kien cho rang quy dinh tren khong kha thi, chua phu hop voi tap quan cua nguoi Viet Nam va thuc te co nguoi uong ruou, bia sau mot, hai ngay hoi tho van con mui nen luat moi quy dinh nhu vay la chua hop ly. Co y kien khac cung de nghi can xac dinh ro “sau khi uong ruou” la bao lau. Chinh vi nhung y kien trai chieu, bo xin y kien thu tuong ve cam lai xe uong ruou, bia.

Lai xe tren duong ma bi phat hien trong mau, hoi tho co con hoac co chat kich thich cam su dung se bi phat 

Truoc van nan dua xe trai phep thuong hay dien ra o cac do thi, trong do lam “xom tu” cho tro choi nguy hiem nay la viec co xuy cua nhieu nguoi dan. Du luat da bo sung quy dinh, hanh vi co vu dua xe trai phep bi coi la cam (quy dinh cu chi cam dua xe, to chuc dua xe trai phep).

Chua “troi” mu bao hiem voi xe dap dien

Tu phat sinh thuc te, du luat bo sung khai niem xe may dien va coi day la dang xe may, phai bao dam cac quy dinh ve chat luong, khi thai, tieng on theo quy chuan moi truong, dong thoi buoc nguoi di xe may dien phai doi mu bao hiem chu khong tuy thich nhu hien nay.

Tu khi co quy dinh doi mu bao hiem tren cac tuyen duong cung nhu viec canh sat giao thong siet lai tinh trang hoc sinh di xe gan may, luong xe dap dien tham gia giao thong tang manh. Trong buoi hop cuoi tuan qua tai TP.HCM, dai dien nhieu so Giao thong cong chinh, Giao thong van tai 14 tinh, thanh Nam bo deu cho rang toc do luu thong cua xe dap dien kha cao (khoang 40 km/gio trong noi thi), do nguy hiem cho nguoi ngoi, nguoi lai xe nay va ca nguoi di duong kha cao nhung lai khong co quy dinh buoc doi mu bao hiem. Dai dien cac so kien nghi can bo sung quy dinh bat buoc nguoi lai, ngoi tren xe dap dien khi luu thong phai doi mu bao hiem. Tuy nhien, trong dieu 3 du luat sua doi trinh chinh phu khong co khai niem xe dap dien, dong thoi dieu 33 cua du an luat cung da khong co dieu khoan nao buoc nguoi lai, nguoi ngoi tren xe dap phai doi mu bao hiem.

Minh Phong

Tang them tuoi doi voi lai xe cho khach

Ban soan thao de xuat nang tuoi cua nguoi lai xe, nhat la doi voi lai xe khach nham dam bao nguoi lai co tam ly on dinh, co kinh nghiem de xu ly cac tinh huong va ung xu voi khach van minh hon. Tuoi cua nguoi lai xe khach tu 10 – 30 cho, tang them ba (tu 21 len 24 tuoi), tuoi cua nguoi lai xe khach tren 30 cho, tang them hai (25 len 27 tuoi). Do tuoi duoc phep lai xe quy dinh cu the nhu sau:

– Nguoi du 16 tuoi tro len duoc lai xe may.
– Nguoi tu du 18 tuoi tro len duoc lai xe mo to va o to tai, xe cho nguoi den 9 cho ngoi.
– Nguoi tu du 21 tuoi tro len duoc lai o to tai, may tai co trong tai tu 3.500kg tro len.
– Nguoi tu du 24 tuoi tro len duoc lai o to cho nguoi tu 10 - 30 cho ngoi.
– Nguoi tu du 27 tuoi tro len duoc lai o to cho nguoi tren 30 cho ngoi.