Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1345298/22042008.aspx

Quy hoach tam thoi ve su dung via he tai TPHCM: Hop ly

Du thao quy dinh quan ly va su dung tam thoi mot phan le duong va via he tren dia ban TPHCM duoc soan kha day du, cu the va chat che. Neu trien khai vao cuoc song, no khong chi lam thay doi bo mat do thi hien nay ma con giai quyet duoc cac van de dan sinh xa hoi khac. Van de con lai la cac quan – huyen co quyet tam thuc hien hay khong.

Nhung via he rong tren 3m se duoc phep giu xe. Anh: VIET DUNG

Thang 10-2007, UBND TPHCM da ban hanh ke hoach 6650 ve 8 giai phap cap bach de keo giam un tac giao thong; trong do, UBND TPHCM chi dao kien quyet: sau 10 ngay, cac quan - huyen phai giai toa trang via he tren toan dia ban thanh pho de tra lai cho giao thong. Viec tra lai via he cho giao thong la hoan toan dung dan.

The nhung, sau chi dao nay thi da phan quan – huyen lai “lam thinh”. Boi, theo lanh dao cac quan – huyen tren, hau het cac nha mat tien duong deu hoat dong kinh doanh, dich vu… nen ho can phai co noi de xe cho khach den giao dich, huong thu cac dich vu nay. Neu khong cho ho de xe tren via he thi nguoi dan de o dau? Vi le do, tinh trang chiem dung via he trong thoi gian qua van cu dien ra mot cach tu nhien.

Rieng quan 1, sau khi co chu truong noi tren, lanh dao quan nay da giai toa trang cac via he; trong do co ca 500 bai giu xe duoc cap phep hoat dong tam. Ngay lap tuc, cac diem giu xe trai phep moc len nhu nam sau mua va gia giu xe lay “cat co” va nguoi dan van phai “bam bung” gui vi ho khong con cach nao khac de chon lua, mot khi tat ca cac du an bai dau xe ngam cho trung tam chua co cai nao khoi dong.

Con cac co quan nhu: ngan hang, buu dien, cho… lam vao canh khon don do khong tim duoc cho de xe cho khach den giao dich. Va, thuc te luc luong chuc nang cua quan khong the nao xu ly duoc nhung bien tuong ve gia giu xe o khu vuc trung tam vi day la nhu cau co that cua nguoi dan. Do la chua ke, theo co quan thue quan 1, viec giai toa het cac bai xe tam tren via he da lam cho nha nuoc that thu hang ty dong moi nam, tu tien thu phi su dung dat cong, trong khi via he van bi chiem dung.

Vi vay, co the noi, du thao quy dinh ve quan ly va su dung tam thoi via he kha hop voi tinh hinh thuc te cua TPHCM hien nay vi no giai quyet duoc nhu cau cho cac hoat dong kinh doanh, cho de xe tren dia ban quan – huyen, dong thoi van dam bao con via he cho giao thong.

Neu nhu quy dinh nay duoc trien khai vao cuoc song, chac chan bo mat do thi cua TPHCM se co nhung chuyen bien nhat dinh. Bang chung tu bai hoc kinh nghiem cua quan 6 cho thay: Sau khi UBND TPHCM chi dao giai toa trang via he nhung quan xet thay khong the nao ap dung duoc cho dia ban minh, khi ty le ho dan kinh doanh, buon ban nho le kha lon. Nhung de via he duoc gon gang, ngan nap, lanh dao quan da co cach lam rieng cua minh.

Doi voi via he rong tren 3m, quan cho ke vach son quy dinh vi tri cho phep nguoi dan duoc buon ban, de xe va tuy theo chieu rong cua via he ma dien tich duoc su dung khac nhau, nhung tren nguyen tac chung phai dam bao chua loi cho nguoi di bo. Tinh den thoi diem nay, co 12/14 phuong cua quan 6 co via he duoc quy hoach. Nho vay, tai mot so tuyen duong co via he rong nhu: Hau Giang, Minh Phung, Nguyen Van Luong... da kha ngan nap so voi truoc day.

Pho Chu tich UBND TPHCM Nguyen Thi Thu Ha cung dong tinh voi cach lam nay cua quan 6 va trong buoi lam viec voi quan 6 vua qua xung quanh viec thuc hien nep song van minh do thi tren dia ban quan nay, Pho Chu tich Nguyen Thi Thu Ha mot lan nua danh gia cao cach lam noi tren cua quan 6.

Phai xin phep va dong le phi khi su dung via he

Theo quy dinh nay, tat ca cac to chuc, ca nhan co nhu cau su dung via he (tiec cuoi, dam tang, thi cong xay dung, sua chua cong trinh…) deu phai xin phep co quan chuc nang hoac chinh quyen dia phuong voi dieu kien: Via he phai rong tu 3m tro len moi duoc su dung; nguoi su dung tam via he phai chua loi di toi thieu la 1,5m cho nguoi di bo; phai dong mot khoan le phi nhat dinh. Tuy theo muc dich su dung, thoi gian giai quyet cap phep tu 2 den 10 ngay. So GTCC TPHCM se ban hanh mau ho so xin su dung via he de ap dung thong nhat toan thanh pho. Trong don xin cap giay phep phai co ban ve the hien vi tri mat bang ma to chuc, ca nhan xin cap phep tam; thoi gian cap phep toi da la 6 thang. Quy dinh nay khong ap dung doi voi khu vuc to chuc pho di bo, cho dem, tuyen duong duoc to chuc dau xe tren long duong co thu phi, mat tien cac cong trinh van hoa, ton giao, cong so… Cung theo du thao nay, UBND quan – huyen de xuat danh muc cac khu vuc, tuyen duong co vi tri, dia diem duoc to chuc lam bai giu xe tren via he va kinh doanh buon ban de trinh UBND TPHCM quyet dinh.

Van Anh