Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1384780/06052008.aspx

Nhung buc thu kien nghi gui trung uong
Ngay 2-4-2008, nguyen Thu tuong Vo Van Kiet da den Benh vien Bac Lieu tham hoi ong Le Van Binh. (Anh da duoc nguyen Thu tuong dong y cho Bao Phap Luat TP.HCM dang tai)

Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet, phu nhan co Tong Bi thu Nguyen Van Linh... de nghi giai oan vu an Cimexcol Minh Hai.

Hon 20 nam truoc, Cong ty Cimexcol Minh Hai trong khi dang hoat dong binh thuong thi bi vuong vao vong to tung (thang 12-1987). Gan hai nam sau do (tu ngay 14 den 22-4-1989), vu an Cimexcol Minh Hai duoc dua ra xet xu voi 21 bi cao bang mot thu tuc kha dac biet, TAND toi cao truc tiep xet xu so tham dong thoi chung tham.

Mot nam sau do (1990), qua kiem tra tai chinh lai phat hien Cimexcol chang nhung khong lo ma con co lai nhung den bon nam sau (1994), ket qua nay moi duoc cong bo. Cung tu do, nhung nguoi lanh an tu, ca an chung than lan luot duoc tha...

Buc thu phu nhan co Tong Bi thu

Gan 20 nam qua, dac biet la tu nam 1994 den nay, rat nhieu don thu khieu nai, yeu cau duoc minh oan trong vu an Cimexcol duoc gui den cac co quan trung uong.

Moi day (ngay 4-3-2008), ba Ngo Thi Hue, nguyen dai bieu Quoc hoi tu khoa I den khoa IV, Pho Bi thu Tinh uy Vinh Long, Vu truong Ban To chuc Trung uong, hien la Pho Chu tich Hoi Bao tro benh nhan ngheo TP.HCM va la phu nhan co Tong Bi thu Nguyen Van Linh lai viet thu gui den cac co quan trung uong de nghi xem xet lai vu an, minh oan cho nhung nguoi bi ham oan. Thu co doan:

“Nam 1994, su that vu an Cimexcol da duoc phoi bay, nhieu nguoi bi vao tu oan sai da duoc tha ra. Neu ong Nguyen Van Linh con song chac ong cung se phan doi viec im lang cua cac co quan phap luat hon 14 nam qua. Boi vi ban than viec im lang nhu the la vi pham phap luat, vi pham dao duc, nhan nghia cua dan toc.

Hien nay dong chi Le Van Binh dang lam trong benh, tinh trang suc khoe vo cung nguy kich. Mot can bo khong he co tu tui trong suot qua trinh hoat dong cach mang lai phai chiu ham oan gan 20 nam troi, le nao chung ta khong sot xa, thuong cam!

Tu nhung dieu neu tren, toi yeu cau cac dong chi hay cho dieu tra, xet xu lai vu an nhu ong Pham Hung da de nghi truoc day. Toi xin thay mat ong Nguyen Van Linh va gia dinh, nguoi than cua ong, yeu cau cac dong chi dung de ong Linh mang tieng khong tot voi dong chi cua minh. Dang ta quang minh chinh dai, khong viec gi khong lam sang to duoc.

Toi thiet tha mong cac dong chi hay giai oan cho vu an Cimexcol, giai oan cho dong chi Le Van Binh, dong thoi giai toa nhung du luan khong dung dan ve ong Nguyen Van Linh trong vu an nay”.

Tiep ngay sau buc thu cua phu nhan co Tong Bi thu, ba Nguyen Thi Duoc, nguyen khu uy vien Khu Tay Nam bo, Pho ban Phu van TW Cuc Mien Nam, Pho Chu tich Hoi Phu nu Viet Nam cung gui thu len trung uong de nghi minh oan vu an. Buc thu viet:

“Toi co thuong xuyen tham dong chi Le Van Binh. Co le dong chi kho vuot qua khoi can benh hiem ngheo (ung thu) dang tai phat. Khong biet ngay phan quyet cuoi cung khi Dang giai oan cho minh, dong chi co con duoc nghe thay gi khong?

Toi tin rang cac dong chi trong Ban chap hanh TW lam sao co the de cho mot dong chi dang vien cua Dang khong toi tinh gi lai phai lanh an hinh su 20 nam qua mot cach oan uc...”.

Vu an dac biet nghiem trong

Vu an Cimexcol Minh Hai bi TAND toi cao truy to truoc toa 21 bi cao theo sau toi danh: tham o tai san xa hoi chu nghia; co y lam trai nhung nguyen tac, chinh sach, che do quan ly kinh te cua nha nuoc gay hau qua nghiem trong; dua hoi lo, nhan hoi lo; buon ban hang cam va toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong. Qua tam ngay xet xu, toa tuyen phat trang an ba bi cao sau gan hai nam giam giu, mot bi cao an chung than, 17 bi cao con lai tu mot den muoi nam tu.

Trong so cac bi cao co an, ong Le Van Binh (Nam Hanh), nguyen Pho Bi thu Tinh uy Minh Hai, Chu tich UBND tinh, nguyen dai bieu Quoc hoi khoa VIII, truong Doan dai bieu Quoc hoi Minh Hai (nay la hai tinh Ca Mau-Bac Lieu) co hanh vi “thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong”, bi phat mot nam tu duoc huong an treo.

Nguyen Quang Sang - Giam doc Cimexcol Minh Hai pham hai toi “co y lam trai nhung nguyen tac, chinh sach, che do quan ly kinh te cua nha nuoc gay hau qua nghiem trong” va toi “tham o tai san XHCN”, bi phat nam nam tu.

Duong Van Ba - Pho Giam doc Cong ty Cimexcol duoc hoi dong xet xu danh gia la “nguoi cam dau, chu muu, co vai tro quan trong nhat va quyet dinh nhat trong vu an”, pham ba toi “tham o tai san XHCN; co y lam trai nhung nguyen tac, chinh sach, che do quan ly kinh te cua nha nuoc gay hau qua nghiem trong; dua hoi lo”, bi tuyen phat tu chung than.

Truong Cong Mien, cung la pho giam doc Cong ty Cimexcol, bi truy to ve toi tham o tai san XHCN, bi phat tam nam tu...

Phan ung sau phien toa

Sau phien toa, nhieu ca nhan, to chuc kien nghi trung uong xet xu lai vu an. Ong Nguyen Van De (Tu Van), uy vien Thuong vu Tinh uy, Chu tich UBMTTQVN tinh Minh Hai kien nghi: “Ban an Cimexcol chung minh xet xu khong dung nguoi, khong dung toi, khong dung phap luat, khong duoc long dan va xet ve tinh tiet, noi dung phan quyet cua phien toa sai trai den muc nghiem trong, lam cho tinh tiet va ban chat cua vu an thay doi mot cach co ban...”.

Ngay 12-5-1989, Ban giam doc Truong Dang tinh An Giang bao cao trung uong du luan ve vu an Cimexcol trong can bo, dang vien: “Quan diem xet xu khong doi moi, lay Nghi quyet 4, Nghi quyet 5 xu Nghi quyet 6, lay co che cu xu co che moi, lay tu duy cu xu tu duy moi di nguoc lai Nghi quyet Dai hoi VI”...

Truoc du luan phan ung phien toa, trong hai ngay 29 va 30-5-1989, trung uong to chuc hop danh gia “dien bien truoc, trong va sau phien toa”. Cuoc hop ket thuc bang Thong bao so 142 do co Tong Bi thu Nguyen Van Linh ky ngay 30-5-1989 (sau nay nhieu nguoi goi day la Thong bao 30). Thong bao neu “nhung viec can lam ngay” la “Minh Hai phai co thong bao cong khai danh gia tinh chat, hau qua cua vu an va nhung sai sot trong viec quan ly Duong Van Ba va dong bon”. “Nhung viec can lam them” la cac dia phuong tap hop du luan, huong dan du luan “day la vu an xu dung nguoi, dung toi, dung phap luat”, dong thoi “kiem diem cac co quan bao dai da viet bai, quay phim mot cach sai lech” (trich nguyen van). “Nhung viec can lam som” la tiep tuc kiem diem lanh dao tinh Minh Hai, dong thoi “Bo Noi vu bao cao trung uong danh sach va tai lieu nhung can bo, dang vien co lien quan den vu an de tiep tuc xem xet va xu ly”. “Nhung viec can lam tiep” la “Lam ro viec dong chi Trang Thanh Kha tu sat do nguyen nhan gi? Ai truc tiep hay gian tiep gay ra?”...

Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet viet thu gui trung uong de nghi minh oan

Ngay 23-4, tiep xuc voi PV Bao Phap Luat TP.HCM, nguyen Thu tuong Vo Van Kiet cho biet ong dang viet buc thu de nghi Ban Bi thu minh oan cho nhung nguoi bi ham oan trong vu an Cimexcol. Buc thu co tua de: “Nhin lai viec dieu tra, khoi to, xet xu vu an Cimexcol Minh Hai: Su that va so phan cua nhung nguoi trong cuoc”.

Nguyen Thu tuong doc cho chung toi nghe doan dau buc thu: “Toi: Vo Van Kiet, la nguoi tung co trach nhiem, co qua trinh theo doi vu an Cimexcol Minh Hai tu khi bat dau den khi ket thuc va nhung hau qua keo dai cho toi tan ngay nay. Xin duoc trinh bay nhung gi minh biet, cam nhan xung quanh vu an nay. Toi khang dinh, toan bo vu an la oan sai, khong binh thuong, ban than toi da nhieu lan phat bieu y kien cua minh voi tap the lanh dao truc tiep va qua thu. Trong do, toi cung da de xuat cac phuong an giai quyet doi voi trong noi bo Dang va co quan phap luat, nha nuoc. Phan lon deu thua nhan thuc te nhung kien nghi deu co co so, co can cu nhung ngai dat ra, giai quyet lai vu an”...

Thuc hien Thong bao 30, ngay 8-8-1989 Tinh uy Cuu Long bao cao trung uong ket qua tham do du luan trong can bo trung, cao cap va cac giam doc, pho giam doc so, nganh nhu sau:

- Khong dong tinh xu vu an Cimexcol: 70%.

- Vu an phan tac dung: 92%.

- Bi cao co cong hon co toi: 86%.

- Qua phien toa thieu long tin, nghi ngo phap luat: 93%.

- De nghi xu lai hoac huy bo ban an: 96%.