Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1474100/10062008.aspx

Nghi theo che do huu tri, co duoc huong tro cap thoi viec?

Ba toi nam nay 54 tuoi, lam viec o mot doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Nam 53 tuoi, ba toi bi tai nan tu nga. Sau khi hoi phuc, ba toi bi suy giam 65% suc khoe nen  khong di lam ma nghi viec cho huu (ba toi da di lam va dong BHXH duoc 23 nam).

Tuy nhien vi tinh cam nen doanh nghiep cho ba toi nghi tu tuc va van dong BHXH binh thuong. Nay toi lap cong ty rieng, muon chuyen ba toi tu DNNN sang cong ty cua toi.

Xin hoi khi ket thuc hop dong lao dong (HDLD) tai DNNN, ba toi co duoc tro cap thoi viec khong? Khi chuyen sang ben cong ty cua toi, den tuoi nghi huu, ba toi co duoc huong che do huu tri binh thuong khong? Toi co nen chuyen ba toi ve cong ty do minh quan ly khong?

(Nguyen Chien)

- Tu van cua Viec Lam Online:

Theo quy dinh tai diem b, khoan 2 Dieu 145 Bo luat Lao dong, Dieu 51 luat BHXH, truong hop cua ba ban du dieu kien huong luong huu ("Nguoi lao dong da dong BHXH tu du 20 nam tro len, bi suy giam kha nang lao dong tu 61% tro len huong luong huu khi thuoc truong hop sau day: nam du 50 tuoi”).

Theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 14 Nghi dinh so: 44/2003/ND-CP cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Bo luat Lao dong ve HDLD, doi voi truong hop ba ban, khi cham dut HDLD tai DNNN de huong che do huu tri hang thang thi khong duoc huong tro cap thoi viec (“Truong hop cham dut HDLD nghi huong che do luong huu hang thang theo quy dinh tai Dieu 145 Bo luat Lao dong, nguoi lao dong khong duoc huong tro cap thoi viec”).

Khi chuyen sang lam viec tai cong ty ban thi ba ban da du dieu kien theo luat dinh de huong che do huu tri hang thang. Truong hop sau khi ba ban nghi viec tai DNNN va da duoc huong luong huu, khi chuyen sang lam viec tai cong ty cua ban, ba ban duoc quyen ky HDLD voi cong ty ban. Khi ba ban lam viec cho cong ty ban, ngoai tien luong hang thang, cong ty ban phai thanh toan them cho ba ban cac khoan sau:

- BHXH = 15%; 
- BHYT = 2%; 
- Nghi hang nam = 4%; 
- Tien tau xe di lai khi nghi phep do hai ben thoa thuan khong thap hon 9%.

Doi voi truong hop nhu trinh bay o tren, ban nen chuyen ba ban ve lam viec tai cong ty cua minh.

Luat su TRINH VAN HIEP

Moi thac mac lien quan den van de lao dong viec lam, ky nang nghe nghiep, quyen loi cua nguoi lao dong... ban doc co the gui ve chuong trinh "Tu van viec lam" tai dia chi: tto@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu unicode). Xin chan thanh cam on!