Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1478710/12062008.aspx

"Thi dua la phai yeu nuoc, yeu nuoc thi phai thi dua"
Chu tich Ho Chi Minh thuong huy hieu cua nguoi cho cac chien si thi dua xuat sac cua trung doan canh ve, thang 12/1965

Nhan ky niem 60 nam Chu tich Ho Chi Minh phat dong phong trao thi dua yeu nuoc (6/1948 -6/2008)

Thang 6/1948, Chu tich Ho Chi Minh ky Sac lenh so 195 thanh lap Ban Van dong thi dua ai quoc Trung uong. Sau do, nhan ky niem 1.000 ngay Khang chien toan quoc, ngay 11/6/1948, Ho Chu tich da ra loi keu goi chinh thuc phat dong cuoc van dong thi dua ai quoc voi muc dich: diet giac doi; diet giac dot; diet giac ngoai xam voi cach lam la dua vao luc luong va tinh than cua dan de dat ket qua: dan toc doc lap - dan quyen tu do - dan sinh hanh phuc. 

Ke tu do tro di, phong trao thi dua ai quoc (sau goi la thi dua yeu nuoc) dien ra soi noi, rong khap. Tuy theo tinh hinh thuc te cua dat nuoc trong tung giai doan lich su ma Ban thi dua de ra nhung yeu cau, muc dich khac nhau va cu cach vai nam, cac dai hoi anh hung chien si thi dua toan quoc duoc to chuc mot lan. Trong nhung ky dai hoi ay, Chu tich Ho Chi Minh deu tham du va tan tinh quan tam, dong vien, khuyen khich, khen thuong kip thoi.

Nam 1952, khi cuoc truong ky khang chien chong thuc dan Phap cua quan dan ta dang phat trien, ta giu the chu dong tren cac chien truong chinh, chuan bi buoc vao giai doan tong phan cong, dung ngay 1/5, Dai hoi Anh hung chien si thi dua va Can bo guong mau toan quoc lan thu I duoc khai mac trong the tai chien khu Viet Bac.

Nhan dip nay, Chu tich Ho Chi Minh phat bieu: “Trong phong trao thi dua chung thi phai gom gop sang kien, rut kinh nghiem, tong ket kinh nghiem, trao doi va pho bien kinh nghiem. Sang kien va kinh nghiem cung nhu nhung con suoi nho chay vao song to, nhung dong song to chay vao be ca. Khong biet quy trong sang kien va pho bien kinh nghiem tuc la lang phi cua dan toc”.

Nguoi bieu duong cac dai bieu xuat sac vi: “Chien si thi dua la nhung nguoi moi, nhung nguoi luon luon co gang thuc hanh can - kiem - liem - chinh, la nhung nguoi toi trung cua nhan dan, con hieu cua To quoc” va Nguoi keu goi: “Nguoi nguoi thi dua; Nganh nganh thi dua; Ta nhat dinh thang; Dich nhat dinh thua”(1). Sau 3 nam khoi phuc kinh te, cai tao XHCN va buoc dau phat trien kinh te, van hoa mien Bac, ngay 7/7/1958, Dai hoi Anh hung chien si thi dua toan quoc lan II duoc to chuc tai thu do Ha Noi. Trong loi khai mac, Chu tich Ho Chi Minh khang dinh: “Chi co duoi che do dan chu nhan dan va XHCN, che do ma nhan dan lao dong lam chu nuoc nha, thi moi co phong trao thi dua. Phong trao thi dua yeu nuoc o ta ngay cang phat trien vi nhan dan ta da lam chu nuoc nha”.

Nguoi can dan: “Cac anh hung va chien si thi dua can phai luon luon dat diu, giup do nhung nguoi xung quanh minh cung tien bo. Moi nguoi deu phai co gang tien kip cac anh hung, chien si. Cac anh hung, chien si thi can tien mai khong ngung”(2).

Ngay 4/5/1962, giua luc quan dan mien Bac dang ra suc thuc hien ke hoach 5 nam lan thu nhat, day manh phat trien cong nghiep va nong nghiep, Dai hoi Anh hung chien si thi dua toan quoc lan III duoc to chuc. Chu tich Ho Chi Minh vui mung thong bao trong so cac anh hung lao dong Viet Nam da co them 2 nha du hanh vu tru Xoviet la Gagarin va Titop.

Nguoi cung chi ro: “CNXH la nham nang cao doi song vat chat va van hoa cua nhan dan va do nhan dan tu xay dung lay. Muon dat duoc muc dich do, thi nhan dan ta phai ra suc thi dua tang gia san xuat va thuc hanh tiet kiem; moi nguoi phai co gang tro thanh lao dong tien tien, chien si thi dua, anh hung lao dong; moi nguoi phai nang cao tinh than lam chu nuoc nha” va Nguoi tin tuong ket luan: “Cong viec cua chung ta ngay cang phat trien, chung ta phai khac phuc nhieu kho khan, nhung nhan dan ta can cu va dung cam. Trong thoi ky cach mang va khang chien va ngay nay xay dung CNXH, nhan dan ta luon luon tin tuong o Dang, doan ket khang khit voi Dang ta. Nuoc ta co rung vang bien bac, cua cai tiem tang rat nhieu. Do la nhung dieu kien can ban vo cung thuan loi de phat trien, cho nen tuong lai cua ta rat tuoi sang, ve vang”(3).

Chu tich Ho Chi Minh voi cac dai bieu phu nu tham du dai hoi anh hung chien si thi dua va can bo guong mau toan quoc lan thu I, thang 5/1952

Nam 1966, khi ca nuoc ta duong dau voi de quoc My xam luoc, quan dan mien Bac vua chong chien tranh pha hoai, vua tiep tuc xay dung CNXH va lam tron nghia vu cua hau phuong lon doi voi tien tuyen lon, Dai hoi Anh hung chien si thi dua chong My cuu nuoc khai mac ngay 30/12. Trong bai phat bieu, Chu tich Ho Chi Minh nhan manh: “Dai hoi nay co dai dien cua dong bao mien Nam, co dai bieu cong nhan, nong dan, co nhung dong chi lam nghe danh ca, co nhung dong chi nuoi bo, co nhung dong chi tri thuc... The la co du tat ca trai, gai, mien xuoi, mien nguoc, tre co, gia co, Bac co, Nam co. Nhu the la tot. Trong xa hoi XHCN cua chung ta bat ky lam viec gi, nghe gi ma Dang va Chinh phu giao cho deu lam tron va lam vuot muc, lam xuat sac deu la anh hung”(4).

Trong bat ky phong trao thi dua nao va o dau, anh hung, chien si thi dua chinh la nhung hat nhan cach mang trong phong trao san xuat, cong tac, chinh vi vay, Chu tich Ho Chi Minh khong nhung chon lua dung can bo, du nang luc de gay dung phong trao thi dua ma Nguoi luon sau sat, cham soc, dong vien cac anh hung chien si thi dua vua bang tinh cam dong chi, vua voi tu cach cua nguoi cha, nguoi bac, nguoi anh.

Thang 6/1948, Nguoi viet thu  cho dong chi Hoang Dao Thuy dang cong tac tai Cuc Quan huan (Bo Quoc phong), ve lam Tong bi thu Ban Van dong thi dua ai quoc Trung uong: “Nay co mot viec rat quan trong, can mot nguoi co sang kien, nhieu kinh nghiem va tinh xoc vac. Tuc la lam Tong bi thu cho Ban Thi dua Trung uong. Toi muon nho dong chi phu trach viec ay, chac dong chi se khong tu choi. Van biet ben Quoc phong va Tong chi huy cung can dong chi giup. Song neu dong chi bang long, thi toi se tim cach thu xep”.

Ong Thuy den Van phong Chinh phu nhan giay to thi Bac moi den gap va cung an trua. Sau bua com, Bac noi ro rang:  "Ong Tong truoc nhan nhiem vu mot thang ma chua bat dau lam, nen phai nho cu. Toi trao cho cu toan quyen hanh dong. Tuyen truyen gioi hon My thi cang tot. Can tieu bao nhieu thi cu linh. Neu khong linh duoc thi bao toi. Neu thieu can bo thi lay mot nua van phong cua toi. Yeu cau la sau mot nam phai co phong trao”. Thay ong con ban khoan truoc nhiem vu moi, Nguoi da tang ong Hoang Dao Thuy  mot chiec quat giay va khich le: "Cu cam cai quat nay de quat cho phong trao lon manh".

Trong bua trua lien hoan ngay dau o Dai hoi I, Bac ngoi cung mam voi cu Hoang Hanh, anh Tran Dai Nghia, anh Ngo Gia Kham, chi Nguyen Thi Chien va tiep thuc an cho moi nguoi, Bac noi: "Day la bua com khang chien de chuc mung cac chien si thi dua da lap nhieu thanh tich trong san xuat va chien dau. Trung uong Dang va Chinh phu khong co gi nhieu, chi toan nhung thu do anh em trong co quan va Bac trong trot, chan nuoi thu hai duoc. Moi cac cu, cac co, cac chu an. Da an la an that no, an no de du suc tham gia hoi nghi, nghe hieu het moi dieu de ve noi lai voi nhan dan. Nao, xin moi”.

Sau do, Bac den tung ban xem moi nguoi an co ngon mieng khong. Hom do Ban to chuc mo bo, lon, ga chieu dai nen mam com cung tuom tat, nhung thay mot vai ban an da xong de bat dia lon xon, Bac nhac: “Sao khong xep gon vao luon de cac chu nuoi quan do mat thoi gian va cung bot vat va?”.

Buoi chieu, 14 gio, cac chien si thi dua duoc moi tap hop truoc Dai liet si de chup anh chung voi Bac. Ngay 3/5, Bac tiep va nghe cac chien si nong nghiep, bo doi tham gia Dai hoi Anh hung chien si thi dua va can bo guong mau toan quoc lan thu I bao cao thanh tich. Sau do noi chuyen voi cac dai bieu, khi phan tich so sanh luc luong giua ta va dich, Nguoi noi: “So sanh voi dich ve vat chat va trang bi cai gi ta cung kem. The ma chung ta dam quyet khang chien va nhat dinh thang loi. Do la do tinh than cua nhan dan ta rat anh hung, co long yeu nuoc nong nan, sau sac”.

Chu tich Ho Chi Minh noi chuyen voi cac anh hung va chien si thi dua nong nghiep (27/5/1957)

Buoi chieu troi mat, Bac den tung to tham hoi roi cung moi nguoi ra khoang san duoc san tam tren doi de vui choi tap the. Bac noi voi cac chien si thi dua: "Cac co, cac chu chien dau da chien dau hang, vui nhon phai vui nhon manh. Nao, ta nhay di!”. Duoc khuyen khich, anh chi em cam tay nhau nhay tung bung giua dan nhac mom: son la son... son do si... la son mi vang doi ca khu doi, luc ay trong Bac vui ve va tre han ra (5).

Toi cung ngay khai mac Dai hoi II, Chu tich Ho Chi Minh den du buoi chieu dai cac dai bieu. Sau khi an can nhac anh chi em ra suc thi dua san xuat, noi guong phong trao cac nuoc anh em, khiem ton va het suc giup do moi nguoi cung tien bo, Nguoi tang moi anh hung lao dong mot chiec but may, moi chien si thi dua mot goi qua.

Sau hom du phien be mac Dai hoi III, Chu tich Ho Chi Minh da danh mot buoi sang de tiep cac dai bieu du den chao Nguoi. Buoi gap go rat chan tinh, coi mo, cac dai bieu lang nghe loi can dan cua Nguoi ve tranh thu trao doi kinh nghiem, hoc tap lan nhau de day manh hon nua phong trao thi dua san xuat...

Khong chi quan tam, dong vien phong trao thi dua chung, lon manh tren pham vi rong ma Chu tich Ho Chi Minh con sau sat cu the den tung dot thi dua nho o co so trong cac dia phuong, nganh, bo... vi du nhu tai Dai hoi Thi dua toan thanh pho Ha Noi lan I, Nguoi da tang 35 huy hieu thuong cho nhung ca nhan xuat sac; Nguoi den tham va noi chuyen tai cac dai hoi Chien si thi dua cac quan, binh chung cua Quan doi, cua Cong an, Phu nu, Thanh nien xung phong; cac nganh Cong nghiep, Nong nghiep, Giao duc; Dai hoi thi dua dam bao giao thong van tai, Dai hoi thi dua vi an ninh To quoc...

Nguoi gui thu khen bo doi nhan Dai hoi thi dua lap cong... Nguoi  cung truc tiep lam viec voi cac dong chi Bo Van hoa va Ban Tuyen huan TU ve viec xuat ban loai sach “Nguoi tot - Viec tot” nham bieu duong va nhan them nhieu tam guong thi dua tren moi mat tran san xuat va chien dau cua quan va dan trong toan quoc.

Tron 60 nam qua, ke tu khi duoc chinh thuc phat dong, phong trao thi dua yeu nuoc da dat duoc nhieu thanh tich ve vang. Sinh thoi, Chu tich Ho Chi Minh thuong truc tiep theo doi, dong vien, khuyen khich, gui tang huy hieu cua Nguoi cho nhung ca nhan, tap the co thanh tich trong san xuat cung nhu trong chien dau, y thuc thi dua yeu nuoc da lan rong khap dat nuoc: o cac dia phuong, moi nganh nghe, tu trong cac luc luong vu trang ra dong ruong, nha may, xi nghiep, len toi nong truong vung cao, xuong tan ham lo khai thac quang, trong co quan, benh vien, nha truong... deu co nhung chien si thi dua xuat sac.

Phong trao thi dua yeu nuoc ngay cang duoc nang cao, tu cho thi dua tung nguoi, dan dan tien len thi dua tap the, thanh to va doi lao dong XHCN. Ngay nay, trong cong cuoc doi moi va cong nghiep hoa, hien dai hoa de phat trien, xay dung dat nuoc, hinh thuc thi dua tuy da dang hon nhung phong trao thi dua can phai duoc giu vung, phat huy ca chieu sau, be rong thi moi thiet thuc va hieu qua, nhu loi Chu tich Ho Chi Minh da day: “Thi dua la yeu nuoc, yeu nuoc thi phai thi dua. Va nhung nguoi thi dua la nhung nguoi yeu nuoc nhat”(6)

1, Ho Chi Minh toan tap. Nxb CTQG 1996, tap VI, tr 474 - 475
2, S.d.d nt tap IX, tr 200
3, S.d.d nt tap X, tr 555 - 556
4, S.d.d nt tap XII, tr 188
5, Chu tich Ho Chi Minh - hanh trinh khang chien. Nxb CAND 2007, tr 169
6, Ho Chi Minh toan tap. Nxb CTQG 1996, tap VI, tr 473