Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1493152/20062008.aspx

Thu phi-le phi: Dan keu, co quan Nha nuoc cung keu

 - Nguoi dan thi than vi bi buoc nop nhieu "loai phi" duoi hinh thuc dong gop, van dong con co quan Nha nuoc cung than phi - le phi lac hau, bat cap...

Ngheo con gap eo…!

Sau khi Phap lenh Phi - Le phi ra doi, Chinh phu cung da ban hanh Nghi dinh so 24/2006/ND- CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 57/2001/ND-CP (quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh ve Phi va Le phi) quy dinh nhung loai phi, le phi co ten trong Nghi dinh moi duoc thu, nhung loai phi chua co huong dan thi hanh cung khong duoc thu; phan cap ro rang cap nao duoc ban hanh nhung loai phi gi... 

Bo Tai chinh cung da tien hanh ra soat va loai bo duoc tren 300 loai phi va le phi khong co ten trong danh muc; ha duoc gia phi, le phi xuong muc hop ly.

The nhung, nguoi dan van phai cong lung ra dong mot so loai phi da duoc loai bo duoi hinh thuc van dong cac quy.

Cho An Dong (quan 5) moi nam thu phi gan 4 ti dong. Anh T.Thuan

Ket qua giam sat cua Ban Kinh te - Ngan sach HDND TP.HCM tai cac dia phuong tren dia ban TP.HCM cho thay, nhieu dia phuong van tu dat ra nhung loai phi buoc dan nop hay buoc nop ca chuc loai quy nhu quy quoc phong an ninh, quy phong chong lut bao, quy bao tro tre em, quy hoi chu thap do, quy den on dap nghia, quy vi nguoi ngheo, phong chong ma tuy, xoa doi giam ngheo... Mac du mang tieng la van dong, tu nguyen nhung khong dong la khong xong, phai "nham mat" ma dong.

TIN LIEN QUAN
Ong Nguyen Minh Hoang, Truong ban Kinh te - Ngan sach HDND TP, cho biet, cu tri van rat buc xuc ve cac khoan thu ngoai phi, le phi, tuc la cac loai quy van dong tai phuong. Tieng la van dong nhung hau het deu an dinh san muc thu.

Tai buoi giam sat ve tinh hinh thu phi, le phi tren dia ban quan 5 va cho An Dong ngay 19/6/2008, ong Hoang ke cau chuyen ma ong da "mat thay tai nghe". Hom di qua quan 6, bac xe om phan tran voi ong ve viec gia ca hoi cao la ngoai viec vat gia leo thang nguoi chay xe om con phai dong nhieu loai phi khac cho dia phuong nhu phi "ben bai" 20.000 dong/thang, roi tien mua dong phuc, mu non... dau phai cu muon chay xem om la vac xe ra goc duong dung bat khach la duoc. Theo ong Hoang, viec "tan thu" dan ngheo nhu the thi dao ly con dau!

Gia bieu mau mua cao hon muc phi thu

Khong chi co nguoi dan buc xuc vi phai dong du thu tien, ma co quan quan ly nha nuoc cac dia phuong cung... than keu khong kem.

Ong Su Ngoc Anh, Pho Chu tich UBND quan 5 cho biet, mot so muc phi duoc TU ban hanh rat lau doi, nay da lac hau. Noi bat la hoc phi. Hoc phi da duoc Bo Tai chinh giao cho HDND.TP quy dinh nhung den nay van chua ban hanh. Vi vay, cac truong hoc van phai thu theo khung phi quy dinh tu 10 nam truoc!

Trong khi do vat gia leo thang, luong co ban da tang nen nhung truong tu chu tai chinh thu khong du chi tra luong, chi phuc vu ban tru... Ve phi su dung le duong hien nay cac dia phuong cung dang tam thu theo muc quy dinh tu nam 1991 vi chua co quy dinh, huong dan muc thu moi.

Phi trong giu xe moi noi mot kieu. Anh VNN

Cung theo ong Ngoc Anh, co nhung loai phi Trung uong ban hanh theo kieu "tuong tuong" ma khong hinh dung het moi thu, khong phu hop thuc te. Cu the, phi kiem tra ve sinh an toan thuc pham duoc quy dinh muc thap nhat la 200.000 dong/lan. Muc nay duoc ap dung cho nhung nguoi mua ban, kinh doanh nong hai san tu 20 tan tro len.

The nhung, doi voi nhung ho tieu thuong buon ban nho o cho; mua ganh ban bung cung bi chup vo mot ro vi do la muc thap nhat roi. Nguoi buon ban nho cung de co bat dong bang nguoi buon ban lon thi dan ngheo chiu sao noi!

Roi co nhung chuyen treo ngoe khi gia ban bieu mau cua trung uong cao hon muc phi ma dia phuong duoc thu nhu truong hop thu le phi ban sao ket hon. Theo quyet dinh cua UBND TP thi muc thu le phi cap ban sao ket hon la 2.000 dong/ban sao the nhung gia mua moi to mau nay tai NXB Bo Tu phap lai la 2.500 dong/ban. Chi tinh tien chi ra - thu vao da lo roi chu chua tinh chi phi giay muc.

Co nhung loai phi hien dang thu biet la sai nhung van lam. Theo ong Tran Vinh Tuyen, Pho Chu tich UBND quan 1, Bo Tai chinh quy dinh mot so loai phi, le phi thuoc tham quyen quyet dinh cua HDND TP nhung den nay HDND TP van chua co nghi quyet ban hanh nen dia phuong van tam thu theo muc cu nhu le phi dia chinh, le phi cap phep xay dung, le phi cap giay chung nhan dang ky kinh doanh...

Trong khi do, dau thang 11/2007 Thu tuong Chinh phu da co chi thi: doi voi cac khoan phi, le phi co ten trong danh muc chi tiet phi, le phi nhung chua co van ban cua cap co tham quyen huong dan thi chua duoc phep thu. Tuy nhien, neu tuan thu dung chi thi cua Thu tuong thi ca nam nay nhung loai phi, le phi duoc thu coi nhu loai bo.