Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1549106/18072008.aspx

Tao dieu kien cho thanh nien nam bat co hoi, vuot qua thach thuc (*)

* Xay dung the he thanh nien giau long yeu nuoc, kien dinh ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi

Tuoi tre TP.HCM trong ngay ra quan chien dich tinh nguyen Mua he xanh 2008 tai Thao cam vien Sai Gon sang 13-7. Anh: HOANG THACH VAN

(...) Trong boi canh tinh hinh dat nuoc va quoc te hien nay, thanh nien nuoc ta dang dung truoc nhung co hoi, thuan loi lon, nhung cung phai duong dau voi nhung kho khan, thach thuc.

Cac the luc thu dich va ke xau dang tim moi cach loi keo, tha hoa thanh nien. Trach nhiem cua chung ta la phai dinh huong, giao duc, tao dieu kien cho thanh nien nam bat co hoi, vuot qua thach thuc, vuon len dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va hoi nhap quoc te.

Chung ta den voi thanh nien phai bang ca long tin yeu, ton trong va trach nhiem, phai dat thanh nien o vi tri trung tam trong chien luoc boi duong, phat huy nhan to va nguon luc con nguoi. Cham lo, giao duc, boi duong thanh nien la trach nhiem cua ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang, phat huy vai tro quan trong cua Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh, gia dinh, nha truong va xa hoi.

Dang lanh dao cong tac thanh nien va truc tiep lanh dao Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh, coi nhiem vu xay dung Doan vung manh la bo phan quan trong trong cong tac xay dung Dang, la xay dung Dang truoc mot buoc. Nha nuoc quan ly thanh nien va cong tac thanh nien, tao dieu kien cho thanh nien phat trien va cong hien, dong thoi khuyen khich, van dong thanh nien no luc hoc tap, ren luyen, tu than phan dau theo tam guong dao duc cua Bac Ho, coi do la yeu to quan trong de xay dung the he thanh nien thoi ky moi.

Tu nay den nam 2020, chung ta phai huong toi muc tieu tiep tuc xay dung the he thanh nien VN giau long yeu nuoc, tu cuong dan toc, kien dinh ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi; co dao duc cach mang, y thuc chap hanh phap luat, song co van hoa, vi cong dong; co nang luc, ban linh trong hoi nhap quoc te; co suc khoe, tri thuc, ky nang va tac phong lao dong tap the, tro thanh cong dan tot cua dat nuoc; co vu thanh nien nuoi duong uoc mo, hoai bao lon, xung kich, sang tao, lam chu khoa hoc cong nghe, vuon len ngang tam thoi dai; phan dau hinh thanh mot lop thanh nien uu tu, ke tuc trung thanh va xuat sac su nghiep cach mang ve vang cua Dang, cua dan toc trong thoi ky moi.

De thuc hien duoc muc tieu do, chung ta phai tang cuong giao duc ly tuong, dao duc cach mang, loi song van hoa va y thuc cong dan cho thanh nien, dac biet la moi can bo, dang vien, moi nguoi lon tuoi phai la tam guong mau muc de thanh nien noi theo; doi moi toan dien cong tac giao duc va dao tao, tao co hoi cho thanh nien duoc hoc tap; phai co nhieu bien phap de nang cao chat luong lao dong tre, giai quyet viec lam, tang thu nhap va cai thien doi song cho thanh nien; xay dung moi truong xa hoi lanh manh, tao dieu kien cho thanh nien nang cao doi song van hoa tinh than, phat trien toan dien;

coi trong hon nua viec trong dung nhan tai tre tren moi linh vuc; xay dung Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh vung manh, that su la truong hoc xa hoi chu nghia cua thanh nien, doi du bi tin cay cua Dang, cham lo xay dung Doi Thieu nien tien phong Ho Chi Minh; tang cuong vai tro cua Mat tran To quoc, cac doan the, to chuc kinh te - xa hoi va gia dinh, phoi hop giao duc, boi duong thanh thieu nien; phat huy su no luc, phan dau cua moi thanh nien trong hoc tap, lao dong va cuoc song; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve thanh nien va cong tac thanh nien.

Thuc hien tot cac nhiem vu, giai phap do chinh la tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi thanh nien, bao dam cho thanh nien thuc hien thang loi su menh lich su di dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc VN xa hoi chu nghia.

Trong dung dung tri thuc, co chinh sach dac biet doi voi nhan tai

Quan diem nhat quan cua Dang ta coi tri thuc la luc luong lao dong sang tao dac biet quan trong trong tien trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, dau tu xay dung doi ngu tri thuc la dau tu cho phat trien ben vung.

Xay dung doi ngu tri thuc la trach nhiem cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi, trong do trach nhiem cua Dang va Nha nuoc giu vai tro quyet dinh, dong thoi cung la vinh du, bon phan cua chinh tri thuc. Thuc hanh dan chu, ton trong va phat huy tu do tu tuong trong hoat dong nghien cuu, sang tao, tao dieu kien va moi truong cho hoat dong nghe nghiep cua tri thuc, trong dung dung tri thuc, co chinh sach dac biet doi voi nhan tai. (...)

De xay dung doi ngu tri thuc theo yeu cau moi, chung ta phai lam nhieu viec, trong do can phai tap trung hoan thien moi truong va dieu kien thuan loi cho hoat dong cua tri thuc, co che do, chinh sach bao dam loi ich vat chat tuong xung voi gia tri suc lao dong de tri thuc duoc huong day du quyen loi vat chat, tinh than tu ket qua sang tao cua minh, tang cuong thuc thi quyen so huu tri tue, quyen tac gia doi voi san pham sang tao; thuc hien cac chinh sach trong dung, dai ngo va ton vinh tri thuc; tao chuyen bien can ban trong dao tao,

boi duong doi ngu tri thuc, coi trong dao tao, boi duong, tao dieu kien, co hoi cho tri thuc tre duoc sang tao va cong hien; cung co va nang cao chat luong hoat dong cua cac hoi tri thuc; doi moi phuong thuc, nang cao chat luong va hieu qua cong tac lanh dao cua Dang doi voi doi ngu tri thuc. Xay dung doi ngu tri thuc vung manh la truc tiep nang tam tri tue, suc manh cua dat nuoc, cua Dang va cua ca he thong chinh tri.

Cung co lien minh cong - nong - tri, thuc day quan he hop tac giua doanh nghiep, nha khoa hoc voi nong dan

(...) Van de nong nghiep, nong dan, nong thon phai duoc giai quyet dong bo gan voi qua trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa. Cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon la mot trong nhung nhiem vu quan trong hang dau va la nhan to bao dam thanh cong cua cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Cong nghiep phai ho tro manh me cho nong nghiep, nong dan, nong thon.

Trong moi quan he mat thiet giua nong nghiep, nong dan va nong thon, nong dan la chu the cua qua trinh phat trien, xay dung nong thon moi theo qui hoach la can ban, phat trien toan dien, hien dai hoa nong nghiep la then chot. Giai quyet van de nong nghiep, nong dan, nong thon phai dua tren co che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, phu hop voi dieu kien cua tung vung va ca nuoc; khai thac thuan loi trong hoi nhap quoc te; phat huy cao noi luc trong nong thon, dong thoi tang manh dau tu cua Nha nuoc; ung dung nhanh cac thanh tuu khoa hoc cong nghe, phat trien nguon nhan luc, nang cao dan tri.

Giai quyet van de nong nghiep, nong dan, nong thon la nhiem vu cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi. Phai khoi day tinh than yeu nuoc, tu chu, tu luc tu cuong, vuon len cua nong dan; xay dung xa hoi nong thon on dinh, hoa thuan, dan chu, doi song van hoa phong phu. (...)

(...) Trong thoi gian toi, chung ta phai tap trung xay dung nen nong nghiep toan dien theo huong hien dai, dong thoi phat trien manh cong nghiep va dich vu o nong thon phu hop voi dac diem cua tung vung; coi trong cong tac qui hoach su dung dat dai, bao ve lau dai dien tich dat lua, bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia; xay dung ket cau ha tang kinh te nong thon hien dai gan voi phat trien cac do thi; giai quyet viec lam cho nong dan, thuc hien dong bo chien luoc xoa doi giam ngheo, nang cao nhanh doi song vat chat, tinh than cua dan cu nong thon, nhat la nhung vung kho khan;

tong ket, rut kinh nghiem, doi moi va xay dung cac hinh thuc to chuc san xuat, dich vu co hieu qua o nong thon; day manh dao tao nguon nhan luc, phat trien nghien cuu, chuyen giao va ung dung khoa hoc cong nghe, tao dot pha de cong nghiep hoa nong nghiep, hien dai hoa nong thon; doi moi manh me co che, chinh sach huy dong cao cac nguon luc de phat trien nhanh kinh te nong thon, nang cao doi song cua nong dan.

De thuc hien tot nhung nhiem vu to lon nay, van de co y nghia quyet dinh la phai tang cuong su lanh dao cua Dang, quan ly cua Nha nuoc, phat huy suc manh cua cac doan the chinh tri xa hoi o nong thon, nhat la Hoi Nong dan VN.

Phai tap trung nang cao trinh do moi mat cua nong dan, hinh thanh va thuc hien chien luoc xay dung giai cap nong dan, cung co lien minh cong - nong - tri trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa, thuc day quan he hop tac giua doanh nghiep, nha khoa hoc voi nong dan, phat huy cac quan he truyen thong doan ket, gan bo trong cong dong nong thon.

Nong nghiep, nong dan, nong thon la van de lon, nhieu kho khan, phuc tap. Chi khi van de nay duoc giai quyet mot cach thoa dang thi su nghiep on dinh va phat trien cua dat nuoc ta moi that su lau dai, ben vung...

Hien nay, tinh hinh kinh te the gioi con tiep tuc dien bien phuc tap. Trong nuoc, cac can doi vi mo chua on dinh; ap luc tang gia dau vao voi mat bang gia ca con lon; thoi tiet, thien tai, dich benh co the co dien bien phuc tap. Trong tinh hinh do, de duy tri on dinh va phat trien dat nuoc, chung ta phai tiep tuc thuc hien nghiem tuc ket luan 22 cua Bo Chinh tri va cac nghi quyet cua Quoc hoi, cua Chinh phu ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi va cac giai phap kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi va tang truong ben vung.

Trong sau thang cuoi nam, chung ta phai tiep tuc thuc hien chinh sach that chat tien te nhung linh hoat trong dieu hanh va chinh sach tai khoa theo huong tiet kiem chi tieu thuong xuyen, hoan, gian dau tu nhung cong trinh chua that su cap bach, day manh xuat khau, han che nhap sieu, chi dao thuc hien tiet kiem mot cach kien quyet ca trong san xuat va tieu dung... nham kiem che lam phat;

phai tiep tuc ra soat, bai bo cac qui dinh khong phu hop can tro hoat dong dau tu, san xuat, kinh doanh, khai thac the manh cua cac nganh cong nghiep, dich vu, day manh san xuat nong - lam - ngu nghiep, ap dung chinh sach thue linh hoat de ho tro san xuat, kinh doanh, tiep tuc thu hut va day manh viec giai ngan cac nguon von FDI, ODA... nham duy tri tang truong hop ly va ben vung.

Tong bi thu NONG DUC MANH

----------------------------------------

* Tua lon, tua nho do Tuoi Tre dat.

(Trich phat bieu be mac Hoi nghi lan thu 7 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X cua Tong bi thu Nong Duc Manh)