Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1560914/24072008.aspx

Quan ly file .pst trong Outlook
Bai nay se mo ta cho cac ban cach sao luu du lieu da duoc tao trong Microsoft Office Outlook 2007, trong Microsoft Office Outlook 2003, va ca Microsoft Outlook 2002. Du lieu duoc mo ta trong bai nay bao gom cac thu tin da nhan, danh sach dia chi email lien he, cac lich hen, nhiem vu, ghi nho va ca so nhat ky.

Microsoft Outlook luu tru cac thu tin, danh sach dia chi, lich hen, cac nhiem vu, ghi nho va so nhat ky trong cac thu muc Messaging Application Programming Interface (MAPI). Thu muc MAPI co the duoc luu tru tai mot trong 2 vi tri sau:

  • Trong mot tap cac thu muc ca nhan (file .pst) nam tren o cung cua ban
  • Trong mot mailbox duoc dat tren may chu neu ban su dung Outlook cung voi Microsoft Exchange Server.

Neu ban sao luu du lieu da duoc tao nay, ban co the lam chu duoc khi co cac tinh huong xay ra nhu sau:

  • Khoi phuc lai duoc du lieu da mat hoac bi huy do o cung loi.
  • Khoi phuc lai du lieu da bi mat do cac su viec khong mong muon xay ra.
  • Di chuyen va chuyen du lieu sang mot o cung moi, o do co the dat ben trong cung voi may tinh do hoac tren may tinh khac.
  • Di chuyen va chuyen du lieu tu o cung ban dau sang mot o cung khac dat trong may tinh khac.

Tao mot ban sao cho file .pst 

Neu ban khong su dung Outlook cung voi Microsoft Exchange Server, Outlook se luu tru tat ca du lieu cua no trong mot file .pst. Neu ban muon sao luu hoac export mot thu muc cu the (vi du nhu Contacts hay Calendar) hay doc phan “Export file du lieu .pst

Su dung cac buoc sau de tao mot ban sao file .pst: 

1. Dong tat ca cac chuong trinh nhan mail tren may nhu Outlook, Microsoft Exchange, hay Microsoft Windows Messaging. 

2. Kich vao Start, chon Settings, va sau do chon Control Panel

3. Kich dup vao bieu tuong Mail

4. Kich vao nut Show Profiles

5. Kich vao profile thich hop, sau do chon Properties

6. Kich vao nut Data Files

7. Kich vao phan Personal Folders Service ma ban can sao luu. Mac dinh, dich vu nay duoc goi la Personal Folders. Tuy nhien, ten no co the khac di tuy voi tung nguoi dung khi dat.

Luu y Ban co the co nhieu hon mot Personal Folders servicetrong profile. Trong truong hop nhu vay, ban phai sao luu thanh tung file .pst rieng biet.

Neu khong co bat ky mot Personal Folders service nao trong profile va ban co the luu tru thong tin nhu cac thu tin, dia chi lien lac hay lich hen trong Outlook, thong tin thuong duoc luu tru trong mot mailbox cua Exchange Server. Trong truong hop nay, ban hay xem phan “Du lieu trong Microsoft Exchange Server”. 

8. Kich vao Settings, ghi nho lai duong dan va ten file duoc liet ke trong do.

Luu y File .pst co chua tat ca du lieu duoc luu tru trong cac thu muc MAPI cua Outlook. Neu file nay qua lon doi voi mot thiet bi luu tru ban hay su dung thiet bi lon hon hoac ghi ra dia CD. Ban co the giam bot kich thuoc cua file .pst khi kich vao nut Compact Now

9. Dong lai tat ca cac cua so Properties

10. Tao mot ban sao cua file ma ban da ghi nho lai thong qua duong dan va ten file trong buoc 8. 

Ban co the khoi phuc mot file .pst tu thiet bi ngoai nhu o dia mem, o dia di dong, CD-ROM hay bat ky thiet bi luu tru nao. De thuc hien viec nay, chi can copy mot ban sao cua file da duoc ban backup tu thiet bi luu tru va paste vao o cung tren may tai dung vi tri ma ban da sao luu ra.

Khi thuc hien viec nay, hay dam bao rang thuoc tinh Read-Only da duoc bo. Neu thuoc tinh nay van duoc chon, ban co the se nhan phai thong bao loi sau:

The specified device, file, or path could not be accessed. It may have been deleted, it may be in use, you may be experiencing network problems, or you may not have sufficient permission to access it. Close any application using this file and try again.
(Thiet bi, file hay duong dan nay khong the truy cap duoc. No co the da bi xoa, hay dang duoc su dung, ban co the gap phai van de ve mang hay chua du tham quyen de truy cap vao no. Hay dong bat ky ung dung nao dang su dung file nay va thu lai.)

Export file du lieu .pst 

Thuc hien theo cac buoc sau de export mot thu muc rieng le: 

1. Tren menu File, kich vao Import And Export. Neu bieu tuong tren menu khong co, hay dua chuot vao bieu tuong mui ten xuong o duoi cung cua menu, sau do kich Import and Export

2. Kich Export To File va sau do kich Next

3. Kich Personal Folder File (.pst) va kich Next

4. Chon thu muc ban muon export thanh file .pst, sau do kich Next

5. Kich vao nut Browse va chon vi tri muon luu file .pst. 

6. Trong hop File Name, nhap vao ten cua file .pst sau do kich Next

7. Kich Finish.

Import du lieu file .pst vao Outlook

Su dung cac buoc sau de import mot file .pst vao Outlook: 

1. Tren menu File, kich vao Import And Export. Neu bieu tuong tren menu khong co, hay dua chuot vao bieu tuong mui ten xuong o duoi cung cua menu, sau do kich Import and Export

2. Kich vao Import from another program or file. va kich Next 

3. Kich vao Personal Folder File (.pst), va sau do kich Next

4. Nhap vao duong dan va ten cua file .pst ma ban muon import, sau do kich Next

5. Chon thu muc ma ban muon import, hoac chon cap tren cung de import moi thu va sau do kich Finish.

Chuyen du lieu Outlook tu may tinh nay sang may tinh khac 

Ban khong the chia se hay dong bo hoa cac file .pst. Tuy nhien, lai co the su dung cac buoc trong phan “Import du lieu file vao Outlook” de sao chep du lieu tu mot file .pst. Ban co the su dung mot o CD hay DVD-ROM, thie bi luu tru di dong hay sao chep cac file tu he thong thong qua mang LAN/WAN de su dung cho mot may tinh khac. Hay nho thuc hien dung cac thu tuc sau khi lam viec voi cac file .pst:

- Khi sao chep cac file .pst tu CD hay DVD-ROM, hay xac dinh rang thuoc tinh Read-Only tren file nay khong duoc thiet lap. De dam bao dieu nay, kich chuot phai vao file .pst ma ban muon sao chep tu cac thiet bi, kich Properties. Hay chac chan hop Read-Only khong duoc chon. 

- Ket noi toi cac file .pst thong qua lien ket LAN/WAN khong duoc ho tro va cac van de ket noi co the khien lien ket gap loi.

Neu ban can tao mot file .pst thu cap de luu tru du lieu cho viec chuyen tai giua hai may tinh khac nhau hoac cho muc dich sao luu, thuc hien theo cac buoc sau: 

1. Tren menu File, chon New va kich vao Outlook Data File

2. Nhap vao mot ten cho file .pst moi sau do kich OK

3. Nhap ten hien thi cho file Personal Folders, sau do kich OK 

4. Thoat khoi Outlook. 

Neu ban muon sao chep mot file .pst trong Outlook, thuc hien theo cac buoc sau: 

1. Trong Outlook, kich chuot phai vao thu muc muon sao chep va kich Copy “ten thu muc”. Vi du ban muon sao chep Calendar, kich chuot phai vao thu muc Calendar va chon Copy “Calendar”

2. Trong hop thoai Copy Folder, kich vao thu muc muon sao chep toi va sau do chon OK

3. Ban co the lap lai cac buoc tren neu muon doi mot thu muc khac nua.

Sao luu du lieu file .pst trong Microsoft Exchange Server

Khi ban su dung Outlook cung voi Microsoft Exchange Server, mac dinh vi tri nhan thu la mailbox trong Exchange Server. Du lieu nay ve co ban da duoc sao luu tu may chu. Do do, neu muon biet them thong tin ve viec sao luu bang tay cho Exchange Server, ban co the lien he voi nguoi quan tri Exchange Server cua cong ty.

Neu su dung Outloook cung voi Exchange Server, ban co the chon de co thong tin luu tru Outlook tren Exchange Server hoac trong mot thiet lap file .pst tren o cung. Su dung cac buoc sau de xac dinh vi tri Outlook luu tru du lieu.

1. Tren menu Tools, kich Email Accounts 

2. Kich vao View or Change Existing Email Accounts va kich Next

3. Xac nhan tuy chon Deliver new mail to the following location. Neu tuy chon co chua tu “Mailbox” o phia duoi ten email, Outlook se luu tru du lieu trong cac thu muc tren Exchange Server. Neu truong co chua tu Personal Folder hay mot ten khac da thiet lap trong file .pst, Outlook se luu tru thu moi, cac dia chi lien he, lich hen… trong mot file .pst tren o cung.

Neu du lieu cua ban duoc luu tru trong mot file .pst tren o cung va ban muon sao luu du lieu nay, hay xem lai phan “Tao mot ban sao cho file .pst”.

TH - HT