Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1590232/06082008.aspx

Co quy dinh den bu dat bi thu hoi theo loai?

 Theo Luat dat dai Viet Nam, dat duoc chia theo may loai (vi du dat lua, dat rung...) va co ky hieu nhu the nao? Khi Nha nuoc thu hoi hoac quy hoach thi moi loai dat duoc den bu ra sao va duoc quy dinh tai diem nao cua Luat dat dai Viet Nam? 

(dat.vuvan764@)

- Tu van cua luat su Trinh Van Hiep:

Theo quy dinh cua Luat dat dai nam 2003, dat duoc phan loai can cu vao muc dich su dung dat, gom co:

Dat nong nghiep (dat chuyen trong lua, dat rung san xuat, dat rung phong ho, dat rung dac dung, dat co mat nuoc noi dia, dat co mat nuoc ven bien, dat bai boi ven song, ven bien, dat lam muoi).

Dat phi nong nghiep (dat o nong thon, dat o do thi, dat xay dung tru so co quan, xay dung cong trinh su nghiep, dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, dat khu cong nghiep, dat lam mat bang xay dung co so san xuat kinh doanh, dat su dung cho hoat dong khoang san, dat san xuat vat lieu xay dung, lam do gom, dat su dung vao muc dich cong cong, dat xay dung cac cong trinh cong cong co hanh lang bao ve an toan, dat co di tich lich su - van hoa, danh lam thang canh, dat do co so ton giao su dung, dat co cac cong trinh la dinh, mieu, am, tu duong, nha tho ho, dat lam nghia trang, nghia dia, dat song ngoi, kenh, rach suoi va mat nuoc chuyen dung).

Hien nay Luat dat dai khong co quy dinh ve ky hieu cua tung loai dat.

Khi Nha nuoc thu hoi dat thi nguoi bi thu hoi dat duoc Nha nuoc boi thuong bang viec giao dat moi co cung muc dich su dung dat, neu khong co dat de boi thuong thi duoc boi thuong bang gia tri quyen su dung dat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi.

Viec Nha nuoc boi thuong dat khi bi thu hoi duoc quy dinh cu the tai dieu 42 Luat dat dai nam 2003, nghi dinh so:197/2004/ND-CP cua Chinh phu ve boi thuong ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va nghi dinh so 84/2007/ND-CP cua Chinh phu.

Luat su TRINH VAN HIEP

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den "so do", "so hong"... hoac bai vo cong tac ban doc co the gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu unicode). Xin chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien