Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1638748/30082008.aspx

Hai Hau, vung bien sang ve van hoa

Hai Hau la huyen giau truyen thong van hoa cua tinh Nam Dinh. Ngay tu buoi dau lap dat, cu dan lan bien da co su to chuc huong dan cua cac doanh dien su - nhung nha tri thuc, nha kinh te van hoa tai nang. Nam 1511, xa Quan Anh la don vi hanh chinh dau tien cua Hai Hau co ten tren ban do quoc gia, nam 1862 duoc trieu dinh phong sac “Thien tuc kha phong” roi “My tuc kha phong” cho vung dat nay.

Trong cac cuoc khang chien, huyen va 9 xa duoc phong tang Anh hung luc luong vu trang, mot xa duoc tang Anh hung lao dong va 11 ca nhan la Anh hung luc luong vu trang. Trong thoi ky doi moi, Hai Hau duoc phong tang: Anh hung luc luong vu trang nhan dan, Anh hung lao dong, Huan chuong Doc lap hang ba. Tu nam 1978 den nay la don vi dien hinh toan quoc ve van hoa cap huyen. Do la nhung dong luc to lon de Hai Hau ngay cang giau ve kinh te, manh ve quoc phong an ninh, tro thanh mot “vung bien sang ve van hoa”.

Nha van hoa xom 19 xa Hai Nam huyen Hai Hau tinh Nam Dinh.

De tro thanh dien hinh van hoa, Dang bo, chinh quyen va nhan dan Hai Hau dac biet quan tam duy tri ben vung phong trao xa hoi hoa cac hoat dong van hoa. Truoc het la tap trung xay dung he thong thiet che van hoa co so. 15 di tich van hoa duoc xep hang, nhan dan da quyen gop duoc tren 2 ty dong de bao quan ton tao.

Trong 5 nam qua, nha van hoa, thu vien, bao tang, den liet si cua huyen duoc dau tu nang cap hang chuc ty dong; co 4 xa xay dung duoc nha truyen thong nhu: Hai Anh, Hai Trung, Hai Phu, Hai Minh. Thuc hien chuong trinh xay nha van hoa (NVH) xom giai doan 2005-2010, huyen da thuc hien co che ho tro xay moi moi NVH xom la 3 trieu dong.

Huyen dinh huong cu the mo hinh, nhan dan ban bac de dong gop xay dung NVH phu hop voi xom cua minh. Cach thuc dong gop tuy theo so ho dan, duoc ban bac dan chu cong khai, sau do chi bo dua ra muc dong gop cua tung ho dan. Ket qua nhan dan dong gop 70%-80% tong muc dau tu xay dung NVH xom. Den nay toan huyen co 359/550 xom co NVH, 11 xa co 100% so xom co NVH, moi NVH tri gia tren 100 trieu dong, co NVH tren 300 trieu dong.

Nhieu mo hinh thiet che van hoa duoc quy hoach xay dung voi quy mo lon ngay cang duoc dau tu hoan thien, phuc vu nhu cau huong thu cua quan chung nhan dan, nhu Nha thi dau trung tam huyen dang hoan thien voi kinh phi gan 10 ty dong; Thap den liet si 13 tang duoc khanh thanh vao dip ky niem 61 nam ngay TBLS; he thong thu vien, phong doc sach o nhieu xa, thi tran ra doi; tren 80% cac xom co san bong da, bong chuyen, cau long; mot loat cong lang moi duoc xay dung, moi cong lang co net van hoa rieng the hien tren buc dai tu ghi tac. Duong lien thon, lien xa duoc nhua hoa, be tong hoa va co dien thap sang. He thong truong hoc cao tang deu khap o cac xa-thi tran, nhieu dia phuong co 2-3 truong cao tang, kinh phi chu yeu do nhan dan dong gop.

Dong thoi voi viec xa hoi hoa xay dung hoan thien he thong thiet che van hoa, Hai Hau quan tam xa hoi hoa cac hoat dong van hoa, thu hut ngay cang dong dao cac tang lop nhan dan tham gia cac cau lac bo cau long, bong da, bong chuyen, the duc duong sinh cua tuoi gia, cac nhom - doi van nghe xung kich tuoi tre, cau lac bo tho gop phan dap ung co ban nhu cau chinh dang ve doi song van hoa tinh than cua nguoi dan.

Net noi bat la tinh van hoa truyen thong xa xua luu truyen lai qua nhieu cau lac bo cheo, dan ca, tho phu, nhu Chieu cheo Hai Chau, Hai Ha; Cau lac bo hat dan ca o Hai Hung, Hai Phu, thi tran Con, Hai Xuan; Cau lac bo hoa lan (mo hoi vao mong 7 thang gieng hang nam), CLB cay canh nghe thuat cua huyen duoc hinh thanh tu niem say me o moi lua tuoi. Hien nay cong dong dan cu, cong dong luong-giao trong doi song hang ngay co su gan quyen, dac biet trong nhung ngay hoi, ngay le lon. Hinh anh doi ken dong nha tho thi cac tac pham cach mang nhan dip le hoi truyen thong cach mang cua huyen; nha su Thich Thanh Truong len san khau hat cheo; tiet muc bieu dien hat quan ho cua doi vo chong Bi thu xa Hai Phuc, Hai Ly da tro thanh chuyen thuong ngay cua huyen.

Cung tren co so do, mot so mon nghe thuat van hoa truyen thong duoc khoi phuc nhu mua su tu, di kheo, danh trong ca rung cua cac xa ven bien. Hang nam vao dip Quoc khanh 2-9, ca huyen tung bung ngay hoi van hoa truyen thong. Day thuc su la cau noi doan ket than ai giua cac ton giao, vung mien trong huyen. Can bo dang vien va nhan dan vua la nguoi tham gia hoat dong, vua la nguoi huong thu, nhieu gia dinh tu nguyen ung ho tien cho doi van nghe, doi the thao cua xa di thi dau.

Hieu qua cua phong trao xa hoi hoa, xay dung doi song van hoa cua Hai Hau da gop phan khong nho vao cong cuoc phat trien xa hoi. Dac biet he thong NVH xom di vao hoat dong, nhan dan co dieu kien tiep nhan nhanh thong tin, chu truong chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, dua tien bo ky thuat moi vao san xuat tao su chuyen bien moi mat ve doi song vat chat, tinh than cho nhan dan. Den nay toan huyen da co 100% xom, khu dan cu xay dung duoc huong uoc, quy uoc ket hop tot viec thuc hien quy che dan chu o co so. Huong uoc xom thuc su la cho dua de xay dung gia dinh van hoa, lang xom van hoa. Qua lua chon binh xet hang nam, toan huyen co 75% gia dinh dat tieu chuan van hoa. Den nay, 334 don vi dat tieu chuan nep song van hoa, 40/107 ho dao tien tien, 22/36 chua tien tien, 420 xom khong co te nan xa hoi.

Lang van hoa thuc su dem lai niem tu hao cho moi nguoi dan Hai Hau.

Hai Hau la huyen ven bien phia Nam tinh Nam Dinh, co dien tich tu nhien 230,2 km², 32 km de bien, 31 km de song lon. Dan so toan huyen hon 29 van nguoi, trong do khoang 40% dong bao cong giao duoc phan bo o 32 xa, 3 thi tran, la huyen co truyen thong tham canh nong nghiep, diem nghiep va ngu nghiep. Ngay nay Hai Hau co cang bien va khu du lich tam bien Thinh Long dang duoc dau tu nang cap mo rong.

NGUYEN THANH HIEN