Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1638886/30082008.aspx

Doanh nghiep xin nhap... phe lieu!
Doanh nghiep nhua hy vong se tang suc canh tranh neu duoc nhap khau phe lieu - Anh: D.D.M

Tai hoi nghi nganh nhua hom qua 29.8, cac doanh nghiep nhua Viet Nam vua dua ra mot kien nghi kha nhay cam: cho phep nhap khau cac loai nhua phe lieu de phuc vu san xuat!

"Khat" phe lieu

Theo Hiep hoi Nhua Viet Nam (VPA), hien nay ca nuoc co hon 2.000 doanh nghiep hoat dong san xuat kinh doanh trong linh vuc nhua, nhu cau nguyen lieu hang nam tu 1,6 - 1,7 trieu tan cac loai nhua PE, PP, PS... nhung thi truong trong nuoc moi nam chi moi cung cap duoc 300.000 tan. Ong Ho Duc Lam, Pho chu tich kiem Tong thu ky VPA cho biet: "O cac quoc gia lan can nhu Thai Lan, Malaysia, Han Quoc, Nhat Ban, nguyen lieu nhua tai che duoc su dung hang  nam chiem tu 15,9 - 25% tong san luong nhua, kim ngach xuat khau cac san pham nay dat tu 2,5 - 4,5 ti USD, nguyen nhan chu yeu la do tan dung duoc nguon nguyen lieu nhua tai sinh nham lam tang suc canh tranh ve gia, nhung khong lam thay doi chat luong. O Viet Nam, uoc tinh, neu tan dung duoc tu 35 - 50% nguyen lieu nhua tai sinh thi se tiet kiem duoc hang  nam khoang gan 1 ti USD so voi kim ngach nhap khau nguyen lieu chinh pham, dong thoi tang duoc 18 - 25% kim ngach xuat khau nhua hang  nam cua nganh".

Ong Pham Trung Cang, Chu tich HDQT Cong ty nhua Tan Dai Hung (TP.HCM) cung dua ra y kien: "Cac doanh nghiep Viet Nam gan nhu su dung 100% nguyen lieu nhua chinh pham, chiem hon 70% gia thanh san xuat, vi vay gia ban cac san pham nhua xuat khau cua Viet Nam thuong cao hon gia cua Trung Quoc, An Do tu 10 - 15%, lam giam kha nang canh tranh. Do do, cong dong doanh nghiep nhua Viet Nam mong muon Chinh phu va cac bo lien quan xem xet, bo sung nhung quy dinh ve nhap khau phe lieu de phat trien nguon nguyen lieu cho nganh nhua".

Ong Dao Duy Kha, Pho tong giam doc Cong ty co phan nhua Viet Nam (Vinaplast) cung kien nghi: "Cong ty chung toi da co ke hoach hop tac voi mot cong ty cua Canada thanh lap lien doanh dau tu xay dung 2 nha may xu ly phe lieu nhua, tuy nhien hon 3 nam nay, viec trien khai van dang dam chan tai cho. Ly do la thieu hut tram trong nguyen lieu dau vao dat chuan do he thong thu gom phe lieu nhua trong nuoc hien nay chua duoc to chuc tot. Neu co gang toi da cung chi thu gom duoc vai tram tan phe lieu nhua/ngay, trong khi de dap ung nhu cau san xuat cho nha may co cong suat 50.000 tan/nam, moi ngay phai thu gom duoc tren 1.000 tan phe lieu nhua dat chuan".

Ranh gioi mong manh

Hien nay co quan quan ly nha nuoc da co hang loat van ban lien quan den viec nhap khau - tai che phe lieu. Theo quyet dinh 12/2006/QD- BTNMT cua  Bo Tai nguyen - Moi truong, plastic (nhua) o dang khoi, thanh, ong, tam, soi  manh duoc loai ra tu qua trinh san xuat, chua qua su dung duoc phep nhap khau. Tuy nhien thuc te dang nguyen lieu nay deu duoc thu hoi de tai su dung boi chinh nha san xuat nen so luong cung cap cho thi truong rat han che, gia ca cung cao gan voi gia nguyen lieu chinh pham nen doanh nghiep hau nhu khong nhap. Nguyen vong cua VPA la duoc phep nhap khau tat ca chung loai nguyen lieu nhua o dang khoi, cuc, thanh, ong, tam, soi duoc loai ra tu qua trinh san xuat da hoac chua qua su dung.

De nghi tren cua cac doanh  nghiep nganh nhua duoc xem la rat nhay cam. Boi le, viec nhap khau "rac" lau nay van gay nhieu tranh cai vi tac dong tieu cuc den viec bao ve moi truong, kho khan trong viec khac phuc hau qua. Nhan thuc duoc van de nay, cac doanh nghiep nhua da tu giac dua ra nhieu giai phap. Ong Dao Duy Kha de xuat: "Truoc het Nha nuoc phai co quy dinh ro nha may xu ly nhua phe lieu nhap khau phai nhap nguyen lieu ve de truc tiep san xuat, khong cho phep nhap ve de mua di ban lai. Ve nguyen lieu nhap de tai che, nen chon mot tieu chuan ngat ngheo nhat cua cac nuoc tien tien nhu My, Canada...". Theo kien nghi cua VPA, chi nhung doanh nghiep co nha may xu ly phe lieu co cong nghe tien tien moi duoc phep nhap khau truc tiep phe lieu nhua de phuc vu viec tai che. Ong Pham Trung Cang khang dinh: "Chung toi khong xin nhap rac nhua ma chi nhap phe lieu nhua da duoc phan loai, dong nhat ve chung loai. Chi xin nhap phe lieu nhua chat luong cao thoi!".

Ong Vu Van Cuong, Pho vu truong Vu Cong nghiep nhe (Bo Cong thuong): De nghi cho mo rong mat hang nhua phe lieu nhap khau

Can phai nhin nhan va danh gia khach quan hon ve viec nhap khau phe lieu nhua tren mat bang chung cua cac nuoc trong khu vuc va nham muc tieu thuc day phat trien cong nghiep trong nuoc. Neu quy dinh qua chat che thi cong nghiep khong phat trien duoc. Chung toi cung da chinh thuc de nghi cho Bo Tai nguyen - Moi truong mo rong cac mat hang nhua phe lieu nhap khau, quan trong la phai kiem tra, quan ly chat che cong nghe tai che, bao dam san pham dau ra dat tieu chuan.

Ong Tran The Loan, Truong phong Kiem soat o nhiem (Tong cuc Moi truong): Rat kho thuyet phuc!

Ranh gioi giua chat thai va phe lieu la rat mong manh. Bo Tai nguyen - Moi truong dang xay dung tieu chuan moi ve phe lieu nhap khau, tuy nhien de danh gia chinh xac lo hang nhap khau co dung yeu cau hay khong la rat kho. Neu quy dinh khong ro rang, doanh nghiep khong hieu ro thi chat thai nhap khau ve khong biet bao nhieu ma ke. De xuat cho nhap khau tat ca cac loai nhua phe lieu cua VPA la rat kho thuyet phuc.

Quang Thuan