Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1648554/04092008.aspx

Chien luoc nao de phat trien cong nghiep o to Viet Nam?

Trong it nam tro lai day, chiec xe may da dan nhuong cho cho xe o to.Thi truong o to Viet Nam da co buoc tang truong ngoan muc, tuy nhien quy mo cua thi truong van con rat nho be va so luong nguoi so huu xe hoi con rat it.

Thi truong o to Viet Nam da co su tang truong manh me

Mac du vay, Viet Nam van duoc danh gia la mot thi truong o to day tiem nang va viec phat trien bung no cua o to hay la qua trinh “o to hoa”duoc xem  la mot xu the tat yeu.

O to hoa - Viet Nam 2007 tuong duong voi  Thai Lan nam 1986

Nam 2007, Viet Nam co 770.000 xe o to con luu hanh, ty le so huu la 8 xe/1.000 nguoi. Theo Thu truong Bo Cong thuong Do Huu Hao, nam 2007 Viet Nam moi tieu thu duoc khoang 100.000 xe o to cac loai, trong khi do luong tieu thu xe gan may vao khoang 3,6 trieu chiec.

Thi truong xe may hien nay dang trong thoi ky no ro va theo du doan se duy tri trong khoang 5-10 nam nua do nhu cau ve luu thong ca nhan va he thong duong giao thong chua phat trien kip. Tuy nhien, ong Hao nhan dinh Viet Nam se la mot thi truong o to day tiem nang va viec su dung o to thay the cho xe gan may se den trong mot tuong lai khong xa.

Ong Ngo Van Tru, Pho Vu truong Vu Cong nghiep nang, Bo Cong Thuong cho rang khai niem “o to hoa” (motorization) la qua trinh o to tro nen pho bien hon va tro thanh phuong tien thiet yeu cho cuoc song cua moi nguoi. Hieu theo nghia hep, do la thoi ky dong xe duoi 9 cho tro nen pho cap.

Theo ong Tru, qua trinh o to hoa duoc chia thanh 5 giai doan. Giai doan truoc motorization, trung binh co duoi 50 xe/1.000 nguoi dan. Giai doan nay chi nhung nguoi giau moi co kha nang so huu o to rieng, toc do phat trien thi truong o muc trung binh; Giai doan motorization, o to tro nen pho bien, nhieu nguoi co kha nang mua duoc xe hoi.

Trung binh co tren 50 xe/1.000 dan, thi truong phat trien rat nhanh; Giai doan motorization bao hoa, trung binh moi gia dinh co 1 xe o to, ty le tren 250 xe/1.000 dan, tuc la khoang 4 nguoi co 1 xe, thi truong phat trien cham lai; Giai doan motorization da so huu, cac gia dinh bat dau mua chiec xe thu hai, trung binh 400 xe/1.000 dan, thi truong tang truong nhanh tro lai; Giai doan motorization da so huu bao hoa, cac gia dinh co nhieu hon mot xe, cu 2 nguoi co 1 xe, thi truong tang truong o muc trung binh.

Ong Tru danh gia Viet Nam hien nay dang o thoi ky truoc motorization voi ty le 18 xe/1.000 dan, tuong duong nhu An Do va Pakistan va Viet Nam nam 2007 co the bang voi Thai Lan thoi diem nam 1986 neu so sanh ve ty le xe/1.000 dan (R/1.000) va muc GDP/dau nguoi (theo ngang gia suc mua).

2025: Can 12 ty USD nhap khau o to neu khong tu san xuat duoc

Nhung ro rang Viet Nam khong de dang de co duoc su phat trien bung no cua thi truong o to. Thu truong Do Huu Hao thang than vach ro nhung van de noi com chu yeu cua san xuat o to trong nuoc hien nay la thi truong nho, san luong nho nhung lai co qua nhieu nha san xuat lap rap o to.

Thu hai la thieu nha cung cap noi dia ve linh kien phu tung cho cac lien doanh lap rap, san xuat o to. Thu ba la gia xe o to san xuat lap rap tai Viet Nam qua cao.

Ong Tru bo sung them rang ngay trong khu vuc thi nganh cong nghiep o to cua Viet Nam di sau cac nuoc Thai Lan hay Indonesia. Nganh cong nghiep phu tro khong the phat trien duoc vi san luong nho va ha tang giao thong yeu kem.

Hon nua, Viet Nam chi con quy thoi gian 10 nam de phat trien cong nghiep o to (nam 2018, theo cam ket CEPT, thue danh cho xe nhap khau nguyen chiec tu cac nuoc ASEAN chi con 0%) dang dat ra nhung thach thuc gay gat.

Ong Tru phan tich khi muc thu nhap tren dau nguoi tang len, cac nganh canh tranh dua tren chi phi lao dong gia re hien nay nhu det may, da giay… se mat dan loi the.Khi do viec khong co nganh cong nghiep o to phat trien manh co the mang lai nhung hau qua nang ne. Dieu nay se anh huong den dau tu xa hoi, so luong cong an viec lam va anh huong toi can can thuong mai.

Ong neu ro qua trinh o to hoa la xu the tat yeu, de dem lai loi ich Viet Nam can phai nang cao thi phan cua xe san xuat trong nuoc voi ty le noi dia hoa cao. Hay noi cach khac, neu nhu khong phat trien duoc nganh cong nghiep o to thi ve lau dai Viet Nam se phai ganh chiu muc tham hut thuong mai khong lo. Cu the, vao nam 2025 neu khong tu san xuat duoc du o to duoi 9 cho, Viet Nam co the phai chi 12 ty USD de nhap khau o to thoa man nhu cau trong nuoc.


Chien luoc phat trien tap trung co chon loc

Cung quan diem voi ong Tru, ong Hiroyuki Nakamura, Truong van phong dai dien tai chau A Hiep hoi cac nha san xuat o to Nhat Ban (JAMA) nhan manh nganh cong nghiep o to Viet Nam co tiem nang rat lon. Tuy nhien, theo ong Nakamura, nganh nay hien nay qua nho nen khong the co loi the ve quy mo, vi vay kha nang canh tranh yeu.

Viet Nam se phai doi mat voi canh tranh khoc liet voi 4 nuoc ASEAN khac dang co gang nang cao kha nang canh tranh cua minh trong khi CEPT cho xe nhap khau nguyen chiec vao Viet Nam bang 0% vao nam 2018. Vi vay chien luoc phat trien cua Viet Nam trong thoi gian toi nen tap trung nguon luc vao phat trien mot dong san pham chien luoc.

Vi vay cac thanh vien JAMA co the xem xet lai chien luoc san xuat cho ca khu vuc ASEAN. Mot trong cac thach thuc cho su phat trien nganh cong nghiep o to ma ong Tru neu ra la ti le thue doi voi o to cao. TS Udo F. Loersch, Chu tich Hiep hoi cac nha san xuat o to Viet Nam (VAMA) cung thay mat cac thanh vien bay to moi quan ngai ve mot so thay doi lien tuc ve chinh sach, dac biet ve thue.

Theo ong Nakamura, de phat trien nganh cong nghiep o to va san xuat o to co tinh canh tranh: Thu nhat la viec mo rong thi truong o to va thu hai la xuc tien dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam. JAMA de nghi Chinh phu Viet Nam co cac chinh sach khuyen khich phat trien cong nghiep o to, tao duoc mo truong kinh doanh thuan loi cho cac hoat dong cua doanh nghiep va nghien cuu muc thue hop ly de dat duoc tinh canh tranh cao hon.

Trong cuoc hop bao ve trien lam Motor Show 2008, tra loi ve viec tang thue se tac dong the nao den thi truong o to Viet Nam, TS Udo F. Loersch cho biet rieng nam 2007, VAMA da nop 1,3 ty USD tien thue va thue chiem den khoang 60-70% gia thanh cua o to ban ra thi truong.

Thay doi thue tat nhien se mang lai nhung anh huong lon toi ca nha san xuat va nguoi tieu dung. Ong Loersch noi day thuc su la bai toan kho va dieu nay chac chan se tac dong den ca su phat trien cua nganh cong nghiep o to cung nhu thi truong o to.

Ong Nakamura neu ra nhung quan ngai cua cac nha san xuat ve mot so thay doi dot ngot ve chinh sach thoi gian gan day nhu bai bo viec cam xe nhap khau da qua su dung, viec tang thue nhap khau, tang phi truoc ba va sap toi la tang thue tieu thu dac biet len them doi voi o to.

Theo ong, dieu nay se lam giam toc do mo rong thi truong va chinh sach khong on dinh se lam giam viec thuc day dau tu. Ong cho rang bat ky dong thai tang thue va phi nao cung can xem xet vi tri hien nay cua nganh cong nghiep o to Viet nam va nghien cuu y kien cua cac nha san xuat o to dang kinh doanh tai Viet Nam.         

Trong cuoc hoi thao do Bo Cong Thuong va VAMA vua to chuc nham dua ra duoc mot buc tranh tong the cua nganh cong nghiep o to Viet Nam den nam 2025, Thu truong Bo Cong Thuong Do Huu Hao neu ro Viet Nam da tro thanh thanh vien cua WTO, thi truong o to Viet Nam cung se hoi nhap voi thi truong o to khu vuc va the gioi va do chenh giua thue nhap khau xe nguyen chiec va thue nhap khau chi tiet, phu tung se phai giu o muc hop ly.

Ong Hao nhan manh day cung la co hoi va thach thuc doi voi nganh cong nghiep o to Viet Nam. De nganh nay co the phat trien mot cach ben vung, can co mot chinh sach ho tro cho nganh on dinh, lau dai, dac biet la cac chinh sach ve thue.

Ngoai ra viec uu tien dau tien dau tu phat trien co so ha tang giao thong van tai, cac chinh sach phat trien cong nghiep phu tro, uu dai ve dau tu, phat trien nguon nhan luc… cung la nhung chinh sach het suc quan trong cho su phat trien nganh cong nghiep o to.

Vay khi nao o to se tro nen pho bien o Viet Nam? Ong Ngo Van Tru, Pho Vu truong Vu Cong nghiep nang Bo Cong Thuong tinh toan thoi ky o to hoa nay se roi vao trong khoang tu nam 2020-2025, khi R/1.000 cua Viet Nam vuot qua con so 50 va GDP/dau nguoi (theo ngang gia suc mua) dat khoang 8.000 USD. Den nam 2025, thi truong o to se dat tu 600.000 den hon 800.000 xe. Thu truong Do Huu Hao cung nhan dinh viec thi truong o to phat trien bung no se den sau nam 2020 vi thoi diem do Viet Nam dat muc tieu phan dau co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep. Ha tang giao thong, dac biet la he thong duong cao toc, duong quoc lo da tuong doi phat trien. Thu nhap GDP/dau nguoi tang len lam suc mua binh quan tang dang ke. Luc do, dan so Viet Nam se vuot qua 100 trieu nguoi.

Thuc Ninh