Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1658602/10092008.aspx

Nhung ai phai nop thue thu nhap ca nhan?

Bo Tai chinh vua hoan tat du thao Thong tu huong dan ve thue thu nhap ca nhan (TNCN), lay y kien nhan dan truoc khi ban hanh de co the thuc hien tu 1/1/2009.

Theo du thao thong tu, tien thuong bang chung khoan cung phai chiu thue thu nhap ca nhan Anh: Pham Yen

De ban doc cung tham gia xay dung thong tu quan trong nay, Tien phong gioi thieu nhung noi dung quan trong nhat cua du thao, dong thoi moi ban doc cung gop y.

Ve nguyen tac, doi tuong nop thue TNCN la ca nhan tu 18 tuoi tro len (co nang luc dan su), cu tru co thu nhap chiu thue phat sinh trong va ngoai lanh tho Viet Nam, khong phan biet noi chi tra thu nhap va ca nhan khong cu tru co thu nhap chiu thue phat sinh tai Viet Nam, khong phan biet noi chi tra thu nhap.

Nguoi co mat tai Viet Nam tu 183 ngay tro len tinh trong mot nam duong lich hoac tinh theo 12 thang lien tuc ke tu ngay dau tien co mat tai Viet Nam ma co thu nhap phai nop thue TNCN.

Ngay den va ngay di can cu vao chung thuc cua co quan quan ly xuat nhap canh tren ho chieu (hoac giay thong hanh) cua ca nhan do khi den va khi roi Viet Nam.

Thu nhap tu tu van, kham benh... chiu thue TNCN

Theo du thao Thong tu, thu nhap tu viec chuyen nhuong bat dong san phai nop thue TNCN. Truong hop nhieu nguoi cung dung ten so huu hoac quyen su dung bat dong san neu chuyen nhuong thi doi tuong nop thue la tung ca nhan dung ten trong Giay chung nhan quyen su dung dat, quyen thue dat, thue mat nuoc, quyen so huu nha o.

Ngoai ra, thu nhap tu hoat dong hanh nghe doc lap cua cac ca nhan trong mot so linh vuc, nganh nghe duoc cap giay phep, chung chi hanh nghe, cung phai chiu thue, gom: 

Hoat dong tu van, kham chua benh cua bac si, nha si, duoc si; hoat dong bieu dien cua cac nghe si, ca si, nhac si; dich vu tu van ke toan, kiem toan cua kiem toan vien; hoat dong trang tri, thiet ke cua kien truc su, cong trinh su; hoat dong tu van, bien ho cua luat su, chuyen gia tu van phap luat; va cac ca nhan hoat dong trong cac linh vuc khac theo chuc danh nghe nghiep.

Thu nhap tu tien luong, tien cong la cac khoan thu nhap nguoi lao dong nhan duoc tu nguoi su dung lao dong duoi cac hinh thuc bang tien hoac khong bang tien.

Tien thu lao nhan duoc duoi cac hinh thuc nhu tien hoa hong moi gioi, tien tham gia cac de tai nghien cuu khoa hoc, ky thuat; tien tham gia cac du an, de an; tien nhuan but do viet sach, bao, dich tai lieu...; tham gia cac hoat dong giang day; bieu dien van nghe, the duc the thao..., cac dich vu quang cao, va cac dich vu khac.

Thu nhap tu dau tu von duoi cac hinh thuc gop von, dau tu bang hien vat, bang danh tieng, bang quyen su dung dat, bang phat minh, sang che...cung phai chiu thue TNCN.

Hoac nhu thu nhap tu co phieu duoc mua them cho co dong hien huu theo gia thap hon gia thi truong thi thu nhap duoc xac dinh bang gia thi truong cua co phieu – gia von cua co phieu thuong ma co dong phai dong gop.

Ngoai ra, cac khoan tien thuong bang tien hoac khong bang tien duoi moi hinh thuc ke ca thuong bang chung khoan; Truong hop nguoi lao dong duoc nguoi su dung lao dong thuong bang co phieu thi gia tri tien thuong duoc xac dinh theo giao dich co phieu tren  thi truong tai thoi diem tra thuong se phai chiu thue TNCN.

Trung ca cuoc, xo so, khuyen mai phai nop thue

Thu nhap tu trung thuong la cac khoan tien hoac hien vat ma ca nhan nhan duoc duoi cac hinh thuc sau day: Trung thuong xo so; Trung thuong trong cac hinh thuc khuyen mai khi tham gia mua ban hang hoa, dich vu; Trung thuong trong cac hinh thuc ca cuoc hoac vui choi, giai tri tai cac diem vui choi, Casino duoc phap luat cho phep nhu dua ngua, dua cho...

Trung thuong trong cac tro choi, cuoc thi co thuong khac do cac to chuc kinh te, co quan hanh chinh su nghiep, doan the, co so kinh doanh, cac dai phat thanh, truyen hinh to chuc nhu... chiec non ky dieu, tro choi am nhac, chon gia dung, dau gia nguoc...

Doi voi nguoi nhan qua tang, hoac thua ke la nhung tai san sau cung phai chiu thue TNCN nhu: co phieu, trai phieu, tin phieu, chung chi quy, quyen chon mua, quyen chon ban, hop dong tuong lai, nhom chung khoan hoac chi so chung khoan;

Nhan thua ke la phan von trong cac to chuc kinh te, co so kinh doanh bao gom: von gop de thanh lap Cty TNHH, Cty Co phan, Hop tac xa, Cty Hop danh, Hop dong hop tac kinh doanh, von de thanh lap doanh nghiep tu nhan, co so kinh doanh cua ca nhan, von gop vao cac hiep hoi, quy duoc phep thanh lap theo qui dinh cua Phap luat hoac toan bo co so kinh doanh neu la doanh nghiep tu nhan, co so kinh doanh cua ca nhan;

Doi voi nhan thua ke la bat dong san bao gom: Quyen su dung dat, quyen su dung dat co tai san gan lien tren dat, quyen so huu nha, can ho chung cu, quyen thue mat dat, mat nuoc...

14 loai thu nhap duoc mien thue thu nhap ca nhan

Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 100 quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan (TNCN) se co hieu luc thi hanh ke tu ngay 1/1/2009.

Nghi dinh 100 quy dinh 14 loai thu nhap duoc mien thue TNCN, nhu: Thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san giua vo voi chong, cha de, me de voi con de, anh chi em ruot... voi nhau; thu nhap tu gia tri quyen su dung dat cua ca nhan duoc

Nha nuoc giao dat khong phai tra tien hoac duoc giam tien su dung dat theo quy dinh cua phap luat; thu nhap tu nhan thua ke, qua tang giua vo chong, nguoi than huyet thong voi nhau; thu nhap tu tien lai gui tiet kiem tai ngan hang, to chuc tin dung, thu nhap tu lai hop dong bao hiem nhan tho; thu nhap tu kieu hoi; tien luong huu; tien hoc bong; thu nhap tu boi thuong hop dong bao hiem nhan tho, phi nhan tho, tien boi thuong tai nan lao dong...

Khi doi tuong nop thue gap kho khan do thien tai hoa hoan, benh tat hiem ngheo anh huong den kha nang nop thue thi duoc xet giam thue tuong ung voi muc do thiet hai nhung khong vuot qua so thue phai nop.

Bieu thue luy tien tung phan ap dung doi voi thu nhap tinh thue duoc phan dinh thanh 7 muc. Muc giam tru gia canh doi voi nguoi nop thue la 4 trieu dong/thang (48 trieu dong/nam).

Muc giam tru cho moi nguoi phu thuoc (con duoi 18 tuoi, con tren 18 tuoi bi tan tat mat kha nang lao dong, vo, chong, cha me hai ben cua nguoi nop thue nhung khong co kha nang lao dong, khong co thu nhap hoac thu nhap qua thap...) ma nguoi nop thue co nghia vu nuoi duong la 1,6 trieu dong/thang ke tu thang phat sinh nghia vu nuoi duong.

Moi nguoi phu thuoc chi duoc tinh giam tru 1 lan vao 1 doi tuong nop thue trong nam tinh thue. Muc thu nhap lam can cu xac dinh nguoi phu thuoc duoc ap dung giam tru la muc binh quan hang thang trong nam tu tat ca cac nguon thu nhap ma khong vuot qua 500.000 dong. 

TN
(theo Chinhphu.vn)

Ha Anh

Ky sau: Triet tru gia canh, mien giam thue TNCN