Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1661870/11092008.aspx

Thu tuc giam tru gia canh va cach tinh thue thu nhap

>> Nhung ai phai nop thue thu nhap ca nhan? - Ky I

Theo Luat thue thu nhap ca nhan (TNCN), moi ca nhan (doc than) co thu nhap duoc giam tru gia canh 4 trieu dong/thang, voi nhung nguoi co con nho (duoi 18 tuoi) hoac co cha me gia yeu phai nuoi duong thi duoc giam tru them 1,6 trieu dong/thang.

De duoc giam tru gia canh, nguoi chiu thue phai trai qua kha nhieu thu tuc...

Nhung nguoi phu thuoc duoc giam tru

Theo du thao Thong tu, moi doi tuong chiu thue TNCN se duoc cap mot ma so thue. Va ve nguyen tac, viec thu thue van duoc khau tru tai nguon chi tra thu nhap. Vi du ban la nguoi lam cong an luong thi chinh co quan cua ban se thuc hien viec thu thue khi tra luong, thu nhap cho ban.

Theo quy dinh tai Dieu 12 Nghi dinh so 100 huong dan Luat thue TNCN vua duoc Thu tuong ky ban hanh, viec giam tru gia canh (la so tien duoc tru (-) vao thu nhap chiu thue truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, thu nhap tu tien luong, tien cong cua doi tuong nop thue la ca nhan cu tru) duoc thuc hien nhu sau: Truong hop ca nhan cu tru vua co thu nhap tu kinh doanh, vua co thu nhap tu tien luong, tien cong thi se tinh giam tru gia canh mot lan vao tong thu nhap tu kinh doanh va tu tien luong, tien cong.

Muc giam tru gia canh: Doi voi moi doi tuong nop thue la 4 trieu dong/thang, 48 trieu dong/nam. Muc 4 trieu dong/thang la muc tinh binh quan cho ca nam, khong phan biet mot so thang trong nam tinh thue khong co thu nhap hoac thu nhap duoi 4 trieu dong/thang. Doi voi moi nguoi phu thuoc ma nguoi nop thue co trach nhiem nuoi duong la 1,6 trieu dong/thang ke tu thang phat sinh nghia vu nuoi duong.

Nguoi phu thuoc bao gom cac doi tuong sau: Con de, con nuoi, con ngoai gia thu (con duoi 18 tuoi, con thanh nien bi tan tat, khong co kha nang lao dong, con dang theo hoc dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep hoac hoc nghe, vo (hoac chong) khong co kha nang lao dong hoac khong co thu nhap hoac co thu nhap nhung duoi 500.000 dong/thang; cha de, me de, cha vo, me vo (hoac cha chong, me chong) cua doi tuong nop thue ngoai do tuoi lao dong hoac trong do tuoi lao dong theo quy dinh cua phap luat nhung bi tan tat, khong co kha nang lao dong, khong co thu nhap hoac co thu nhap nhung duoi 500.000 dong/thang...

Moi nguoi phu thuoc chi duoc giam tru mot lan

Theo du thao, doi tuong nop thue chi duoc tinh giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc neu da dang ky thue va co ma so thue. Viec giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc thuc hien theo nguyen tac moi nguoi phu thuoc chi duoc tinh giam tru mot lan vao mot doi tuong nop thue trong nam tinh thue.

Nguoi phu thuoc ma doi tuong nop thue co trach nhiem nuoi duong phat sinh  thang nao thi duoc tinh giam tru thang do, khi cham dut trach nhiem nuoi duong thi khong tinh giam tru tu thang lien ke sau do.

Truong hop nhieu doi tuong nop thue co chung nguoi phu thuoc phai nuoi duong thi lua chon doi tuong nop thue nao khai de duoc giam tru do nguoi nop thue lua chon va thoa thuan voi cac nguoi nop thue khac trong gia dinh. Truong hop cac doi tuong nop thue khong thoa thuan duoc thi khong duoc tinh giam tru.

Doi voi viec giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc la ong noi, ba noi, ong ngoai, ba ngoai; anh chi em ruot; co, di chu, bac, cau ruot; chau ruot phai thuc hien theo nguyen tac la nguoi phu thuoc do phai song cung voi doi tuong nop thue. Doi tuong nop thue co trach nhiem ke khai trung thuc so nguoi phu thuoc duoc giam tru va phai chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec ke khai nay.

Ho so, thu tuc ke khai nguoi phu thuoc ra sao?

Doi voi con chua thanh nien (duoi 18 tuoi), thu tuc, ho so chung minh nguoi phu thuoc la: Ban photocopy Giay khai sinh. Neu la con nuoi thi ngoai Giay khai sinh phai co ban photocopy Giay chung nhan la con nuoi cua co quan co tham quyen theo qui dinh cua phap luat, trong do ghi ro quan he giua doi tuong nop thue voi nguoi phu thuoc la quan he giua bo (hoac me) voi con nuoi; Con da thanh nien bi tan tat khong co kha nang lao dong can co: Ban photocopy Giay khai sinh, ban photocopy xac nhan cua Trung tam giam dinh Y khoa tinh, thanh pho duoc thanh lap theo qui dinh cua Bo y te ve muc do tan tat khong co kha nang lao dong.

Voi doi tuong chiu thue co con dang theo hoc dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep hoac hoc nghe (ke ca con dang hoc o nuoc ngoai) phai co cac loai giay to sau: Ban photocopy giay khai sinh, ban photocopy The sinh vien, hoac xac nhan cua truong; Bien lai thu hoc phi (hoac chung tu nop khoan chi phi tien hoc, tien sinh hoat phi) cua nien do phu hop voi nam tinh thue (ban photocopy); Truong hop sinh vien thuoc doi tuong mien nop hoc phi (con thuong binh, liet sy...) thi phai co xac nhan cua nha truong thuoc dien duoc mien hoc phi.

Doi voi vo hoac chong, thu tuc, ho so phai co: Neu da het tuoi lao dong thi phai co ban photocopy Ho khau xac dinh ro moi quan he voi nguoi nop thue hoac ban photocopy Giay dang ky ket hon; Neu trong do tuoi lao dong thi ngoai mot trong cac giay to neu tren phai co them ban photocopy xac nhan cua Trung tam giam dinh Y khoa tinh, thanh pho duoc thanh lap theo qui dinh cua Bo y te ve muc do tan tat khong co kha nang lao dong.

Doi voi bo, me, anh chi em ruot thu tuc, ho so nhu sau:  Neu da het tuoi lao dong can co ban photocopy giay khai sinh cua nguoi phu thuoc de xac nhan da het tuoi lao dong, ban photocopy ho khau hoac giay to lien quan khac de xac dinh ro moi quan he cua nguoi phu thuoc voi doi tuong nop thue (la bo, me, anh, chi, em ruot); Neu trong do tuoi lao dong thi ngoai cac ho so neu tren, phai co ban photocopy xac nhan cua Trung tam giam dinh Y khoa tinh, thanh pho duoc thanh lap theo qui dinh cua Bo y te ve muc do tan tat khong co kha nang lao dong

Doi voi ong noi, ba noi, ong ngoai, ba ngoai; co ,di, chu, bac, cau ruot;  ho so phai co: Cac giay to hop phap chung minh quan he giua nguoi phu thuoc voi ong, ba, co, di, chu, bac la quan he ruot thit.

Cach tinh thue va viec khau tru

Viec khau tru doi voi thu nhap tu tien luong, tien cong duoc thuc hien hang thang. Co quan chi tra thu nhap can cu vao tien luong tien cong, tam giam tru gia canh cho doi tuong nop thue, nguoi phu thuoc theo dang ky cua doi tuong nop thue. Tren co so thu nhap con lai va bieu thue luy tien tung phan, co quan chi tra tinh thue va giu lai so thue da tinh de nop Ngan sach.

Vi du: ong A lam viec tai Cty X co thu nhap thuong xuyen tu tien luong hang thang la: 10 trieu dong. Ong A phai nuoi 2 con nho. Hang thang Cty X thuc hien khau tru thue cua ong A nhu sau:

Thu nhap cua ong A duoc giam tru gia canh: 7,2 trieu dong/thang (cho ban than la: 4 trieu dong/thang+ 2 nguoi phu thuoc (2 con) la 3,2 trieu dong/thang). Thu nhap tinh thue: 10 trieu – 7,2 trieu = 2,8 trieu. Vay so thue thu nhap ca nhan ma ong A phai nop la: 2,8 trieu x 5% = 140.000 dong/thang.

Dau nam, cham nhat la ngay 30/1, doi tuong nop thue phai dang ky nguoi phu thuoc duoc tam giam tru theo mau gui cho co quan chi tra thu nhap (neu co thu nhap tu tien luong, tien cong) hoac gui cho co quan thue noi kinh doanh (neu co thu nhap tu kinh doanh). Trong nam neu co thay doi nguoi phu thuoc so voi dang ky dau nam thi cham nhat la ngay cuoi cung cua thang co su thay doi, doi tuong nop thue phai khai bao dieu chinh theo mau.

Ha Anh

Ky sau: Danh thue thu nhap tu chung khoan, bat dong san