Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1664016/12092008.aspx

Cap phep tu dong voi hang hoa nhap khau - Roi boi ?!

(SGGP 12G).- Ngay 8-9-2008, Quyet dinh so 24/2008/QD-BCT (ngay 1-8-2008) cua Bo Cong thuong ve Ap dung che do cap giay phep nhap khau tu dong doi voi mot so mat hang nhap khau co hieu luc. Tuy nhien, theo y kien cua nhieu chuyen gia, de thuc hien quyet dinh nay thi doanh nghiep va co quan quan ly con rat nhieu viec phai lam, ke ca co quan quan ly.

Nhieu mat hang “dinh” cap phep tu dong

Du bao, cap phep tu dong se khien hang hoa o cang khong con thong suot.

Can cu theo Quyet dinh so 24/2008/QD-BCT cua Bo Cong thuong, viec cap phep tu dong khong ap dung doi voi hang kinh doanh tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap, chuyen khau, qua canh, nhap khau phi mau dich va nhap khau de san xuat, gia cong hang xuat khau cho nuoc ngoai.

Trong khi do, danh muc hang hoa nhap khau theo che do cap phep tu dong tai Phu luc 01 kem theo quyet dinh tren bao gom 36 chuong voi 244 nhom hang. Trong do, co 5 chuong ap dung toan bo  va co den 26 chuong ap dung gan het (tru mot so dong hang).

Qua day thay ro, mat hang ap dung cap phep tu dong la rat lon, khong chi la cac mat hang tieu dung thuan tuy nhu: o to, xe may nguyen chiec, ruou, bia, do uong, my pham, hang dien may… ma con bao gom ca nhung loai nguyen lieu truc tiep phuc vu cho san xuat.

Ton kem voi giay phep tu dong

Theo quy dinh, Giay phep nhap khau tu dong duoc cap duoi hinh thuc xac nhan dang ky nhap khau cua doanh nghiep cho moi lo hang. Doanh nghiep co hang hoa nhap khau thuoc danh muc phai gui cho Bo Cong thuong mot bo ho so de nghi cap giay phep nhap khau tu dong gom gan 10 chung tu lien quan.

Doanh nghiep nop bo ho so nay qua duong buu dien hoac nop truc tiep tai Phong Van thu cua Bo Cong thuong (khong nop truc tiep cho can bo cap phep). Trong vong 10 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc ho so hop le, Vu Xuat nhap khau Bo Cong thuong se cap giay phep theo che do tu dong cho doanh nghiep.

Nhu vay, de thuc hien quy dinh nay, cac doanh nghiep se ton kem nhieu thu.

Truoc het, doanh nghiep se mat nhieu thoi gian cho viec dang ky xin cap phep tu dong. Co le da phan doanh nghiep phia Nam phai chon cach nop ho so qua duong buu dien. Thoi gian cho du chung tu de hoan chinh ho so mat khoang vai ngay; thoi gian gui, nhan ho so di, ve mat khoang 5- 10 ngay; thoi gian cho bo xu ly khoang 10 ngay. Tong cong, it nhat phai mat 15 ngay, cac doanh nghiep moi co the nhan duoc don dang ky co xac nhan Bo Cong thuong.

Thu hai, doanh nghiep se ganh chiu them nhieu loai chi phi phat sinh cho viec dang ky xin giay phep nhu chi phi di lai, chi phi photo chung tu, chi phi buu dien, chi phi luu kho, luu bai vi mat thoi gian cho doi cap phep.

Thu ba, ve mat thu tuc, doanh nghiep se gap nhieu vuong mac. Theo quy dinh trong bo ho so co quy dinh hai loai chung tu ma doanh nghiep phai nop cho Bo Cong thuong la ban sao cua L/C (hoac chung tu thanh toan hoac xac nhan thanh toan cua ngan hang) va van don (hoac chung tu van tai cua lo hang).

Doi voi cac truong hop thanh toan tra cham, neu doi cho den luc thanh toan xong thi doanh nghiep moi co du bo ho so hop le de nop cho Bo Cong thuong. Nhu vay, thoi gian cho doi se keo dai hon. Mat khac, doi voi hang van chuyen bang duong khong, neu cho co van don de nop thi co khi hang da ve den cua khau roi van don moi ve den. Nhu vay, de co du bo ho so nhu quy dinh, doanh nghiep se ton them nhieu thu.

Du bao qua tai o Bo Cong thuong!

Neu thuc hien nhung quy dinh tren thi viec cap phep tai Bo Cong thuong se bi qua tai. Voi so luong hang hoa nhap khau lon, da dang va so luong lon doanh nghiep trong ca nuoc nhu vay, khong biet Vu xuat nhap khau Bo Cong thuong da co chuan bi gi de trien khai thuc hien Quyet dinh nay? Duoc biet, hien nay Bo Cong thuong chi moi bo tri co mot vai nhan vien tai Bo de lam viec nay va hien tai thi luong ho so dang ky gui ve la kha nhieu.

Theo du bao, so luong ho so xin phep trong thoi gian toi la se kha lon, lieu rang Bo Cong thuong se thuc hien cap phep dung nhu thoi gian quy dinh de cac doanh nghiep xuat trinh cho co quan Hai quan khi lam thu tuc khong?

Cung voi thuc trang nhu vay, bang cach nao Bo Cong thuong theo doi duoc so luong tung loai hang hoa nhap khau cua cac doanh nghiep va biet duoc nhu cau thuc te cua thi truong doi voi tung mat hang de biet duoc luong hang nhap thua hay thieu, lam can cu cho nhung quyet dinh dieu chinh phu hop? 

Voi cap phep tu dong, tinh trang un tac hang hoa o cac cua khau se xay ra. Sau khi cac co quan chuc nang co gang tim ra nhung giai phap nham giai quyet tinh trang un tac hang hoa tai cac cang bien thi voi nhung quy dinh tren va cach lam nhu hien nay, thi tinh trang hang hoa un tac tai cac cua khau se tiep tuc xay ra trong thoi gian toi, nhat la nhung mat hang thuoc danh muc phai xin giay phep tu dong. Hon nua, chua co van ban nao cho phep cac doanh nghiep duoc mang hang ve kho bao quan trong khi doanh nghiep cho xin giay phep.

Van de con lai, chi phi se phat sinh nhieu hon va se duoc cac doanh nghiep chuyen vao gia thanh, lam cho gia ca hang hoa se tang len. Ngoai ra, nguoi tieu dung trong nuoc se chiu anh huong khong nho do gia ca hang hoa tang, neu san xuat trong nuoc khong kip thoi dap ung nhung hang hoa dam bao chat luong, thay the cho luong hang hoa nhap khau bi thieu hut.

Giay phep tu dong la giay phep duoc cap ngay khi nhan don hoac cham nhat la trong vong 10 ngay lam viec sau khi nhan don. Giay phep nhap khau tu dong duoc cap duoi hinh thuc xac nhan dang ky nhap khau cua doanh nghiep cho moi lo hang; duoc cap khong kem theo bat cu dieu kien nao doi voi doanh nghiep va chi nham muc dich thong ke, giam sat hieu qua hang hoa nhap khau. Theo Bo Cong thuong, viec ap dung giay phep nhap khau tu dong se giup Nha nuoc kiem soat duoc so luong hang hoa nhap khau, kiem che nhap khau va han che tinh trang nhap sieu. Trong truong hop can thiet, Bo se chu dong ngung cap phep nhap khau neu cac bien phap ve thu tuc hanh chinh, thanh toan to ra khong co tac dung. 


 Ba Tan