Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1777896/06112008.aspx

Phi cong chung, chung thuc moi: Tang den chong mat!

Sap toi, de duoc cong chung vien xac nhan nhung hop dong giao dich thi nguoi dan phai chiu phi tang nhieu lan - Anh: Chi Mai
TT - Bo Tai chinh va Bo Tu phap vua ban hanh hai thong tu lien tich so 91 va 92 quy dinh ve muc phi moi doi voi cong chung va chung thuc ban sao. Theo do, le phi cong chung, chung thuc se tang rat cao.

Tinh toan cua mot giam doc cong ty co phan dau tu bat dong san cho thay: voi lo dat co gia hon 20 ti dong ma cong ty dang lam thu tuc nhan chuyen nhuong de xay dung cao oc van phong, neu thu theo quy dinh moi cong ty ong se phai dong phi cong chung la 10 trieu dong, con cong chung trong thoi diem hien nay cong ty chi phai dong 2 trieu dong.

Phi cong chung: tang ca chuc lan

Theo quy dinh tai thong tu lien tich so 93/2001/TTLT ngay 21-1-2001 (hien dang ap dung), cac loai hop dong, giao dich co gia ngach duoc phan theo chin bac thang tu duoi 20 trieu dong den tren 5 ti dong thi muc thu phi tu 10.000 dong/truong hop den toi da 2 trieu dong. Tuy nhien, theo quy dinh moi tai thong tu 91 ngay 17-10-2008, cac loai hop dong, giao dich co gia ngach chi con phan chia theo bon bac thang tu duoi 100 trieu dong den tren 5 ti dong, muc thu toi thieu la 100.000 dong/truong hop va muc toi da co the len toi 10 trieu dong. Can cu tren muc toi da duoc thu, cach thu phi moi da tang gap nam lan so voi cach thu cu.

The nhung khi phan tich khoan thu phi doi voi tung so hop dong cu the thi muc phi moi nay khong chi tang nam lan. Don cu, hien nay di chung hop dong the chap tai san de vay mot khoan tien duoi 20 trieu dong nguoi dan chi phai dong le phi cong chung 10.000 dong, nhung theo muc le phi moi se la 100.000 dong (tang gap 10 lan).

Quy dinh moi cung tang muc phi cong chung doi voi nhung nguoi co nha, dat cho thue. Theo quy dinh cu, truong hop cong chung hop dong cho thue tai san muc phi toi da 50.000 dong/ho so, nhung theo quy dinh moi hop dong cho thue nha cung duoc xep vao dang hop dong co gia ngach (tinh bang tong tri gia tien thue) va thu phi theo bac thang. Ong Nguyen Viet Yen, co nha tren duong Le Thanh Ton, cho biet ong dang cho mot cong ty thue nha lam tru so van phong trong bon nam, gia thue trong nam dau tien la 18 trieu dong/thang, cac nam tiep theo moi nam gia tang 10%. Ong Yen tinh: neu dem hop dong ra cong chung ong phai dong phi khoang 1 trieu dong, tuc gap 20 lan so voi muc dang thu (50.000 dong).

Tat ca khoan phi lien quan viec cong chung khong theo gia tri tai san, hop dong giao dich cung bi dieu chinh tang gap doi so voi muc cu nhu: cong chung di chuc, hop dong uy quyen, giay uy quyen, hop dong bao lanh, luu giu di chuc... Khi co viec can dung den van ban da duoc cong chung, nguoi dan co the den cac phong cong chung de nghi cap ban sao hop dong (duoc luu giu tai phong cong chung) voi muc phi 1.000 dong/trang, nhung sap toi muc phi nay se bi thu gap nam lan la 5.000 dong/trang (tu trang thu ba tro len la 3.000 dong/trang, toi da khong qua 100.000 dong).

Le phi chung thuc ban sao: tang gap doi

Cung voi thong tu 91, Bo Tai chinh va Bo Tu phap cung ban hanh thong tu 92 ve le phi chung thuc ban sao. Hien muc le phi doi voi moi ban sao la 1.000 dong/ban, con theo quy dinh moi se tang len 2.000 dong/ban (tu trang thu ba tro di moi trang thu 1.000 dong, toi da khong qua 100.000 dong). Le phi cap ban sao tu so goc (ban sao khai sinh, dang ky ket hon...) tang tu 2.000 dong/ban len 3.000 dong/ban, tuc tang 1,5 lan.

Anh Nguyen Thanh Long, ngu khu pho 7, phuong 14, quan Tan Binh, TP.HCM, cho biet cach day nua nam khi nop ho so xin viec lam anh da phai ton hon 400.000 dong de sao y giay to: bang tot nghiep dai hoc, chung chi ngoai ngu, tin hoc, chung minh nhan dan, ho khau... Neu tang le phi sao y len gap doi, so tien ma cac sinh vien moi tot nghiep phai bo ra de lam ho so ca nhan khi xin viec lam qua la khong nho. Tuong tu, nhieu phu huynh cung se phai ganh them khoan phi khi sao y giay to lam ho so cho con cai nhap hoc, thi tuyen vao cac truong dai hoc, cao dang.

Theo phan tich cua mot chuyen vien tu phap quan, le phi 1.000 dong/ban (tu trang thu ba tro len moi trang 500 dong/ban) doi voi viec sao y giay to hien nay ma cac phuong xa dang thu cua nguoi dan la phu hop, khong qua thap so voi cac khoan phi, le phi khac cung nhu cong suc cua can bo tu phap trong viec kiem tra giay to.

Giai thich cua can bo co trach nhiem tai Bo Tu phap cho rang quy dinh ve phi, le phi hien hanh da duoc ap dung tu nam 2001 da lac hau nen phai tang phi. Du vay, mot so cong chung vien van cho rang muc phi theo quy dinh moi la qua cao. Trong khi do thong tu cung da dieu chinh ti le phan tram ma cac phong cong chung duoc trich lai de trang trai cho viec quan ly va thu phi la 50% (truoc day chi tu 15-30% tuy tung phong cong chung).

De giam ganh nang cho dan, tu thang 11-2007 Thu tuong Chinh phu da co chi thi so 24 mien nhieu loai phi, le phi cho nguoi dan nhu: le phi ho tich, ho khau, chung minh nhan dan, le phi dia chinh, phi an ninh trat tu, phi phong chong thien tai. Chi thi cung giao trach nhiem cho Bo Tai chinh phoi hop voi nhieu co quan khac ra soat de bai bo, mien, giam cac khoan phi, le phi va cac khoan dong gop cua nguoi dan. Rat nhieu khoan phi, le phi khac cung duoc keo giam, bot mot phan ganh nang cho nguoi dan nhu: le phi truoc ba doi voi nha dat giam tu 1% xuong con 0,5%, phi thi hanh an cung giam mot nua (tu 5% xuong con 2,5% tren tong tri gia tai san duoc nhan). Nhu vay, viec tang le phi cong chung, chung thuc ban sao len nhieu lan la rat kho hieu.

CHI MAI