Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1806214/20112008.aspx

Trinh tu, thu tuc khi tach thua, chuyen doi muc dich su dung dat

* 1. Gia dinh toi co thua dat 800m2 o huyen Van Giang, Hung Yen, da co so do. Nay bo me toi muon tach thua cho toi thua ke mot nua va doi so do cu sang so do moi. Me toi ra dia chinh xa hoi thu tuc thi ho bao cu 100m2 phai nop 500.000 dong cho viec tach thua, 500.000 dong cho viec doi giay va phai cho So Tai nguyen - moi truong ve do lai.

Toi muon biet khi bo me thua ke cho con va doi sang giay moi co phai dong khoan thue hay le phi gi khong? Neu co thi phai dong bao nhieu va lam thu tuc sang ten can nhung giay to gi, lam o dau?

2. Nam 1989 bo toi co lam don xin lai UBND xa hai thua dat ma truoc kia gia dinh toi hien vao hop tac xa (moi thua 800m2 gom ao tha ca va dat nam trong khu dan cu nong thon) va duoc UBND xa giao lai cho gia dinh toi su dung tu nam 1989 den nay. Dat khong co tranh chap va gia dinh toi van dong thue la dat ao tu thoi diem su dung den gio.

Nay toi muon xin chuyen muc dich su dung dat nay thanh dat o duoc khong? Neu duoc toi co phai dong thue khong, dong bao nhieu va lam thu tuc xin chuyen nhu the nao? Rat mong duoc su giup do cua quy bao. Xin chan thanh cam on.   

Nguyen Van Hung (Van Giang, Hung Yen)    

- Tra loi cua luat su Nguyen Van Hau:

1. Ban cung cap khong day du loai dat, vi tri dat nen khong the xac dinh chính xác duoc 800m2 dat cua gia dinh ban khi tach thua se phai dong nhung khoan thue, phi va le phi la bao nhieu tièn. Tuy nhien, toi se trinh bay mot so quy dinh co ban lien quan den viec xac dinh muc phi va le phi phai dong cho Nha nuoc khi bo me tach thua, nhu sau:

Thue, le phi khi tach thua dat bao gom: le phi truoc ba, thue chuyen quyen su dung dat, phí và lẹ phí tách thủa.

Theo quy dinh tai khoan 2 dieu 1 nghi dinh 80/2008/ND-CP, muc thu le phi truoc ba duoc xac dinh theo ty le (%) cua gia tri tai san chiu le phi truoc ba. Doi voi nha dat thi muc thu le phi truoc ba la 0,5%. Gia dat de tinh le phi truoc ba la gia dat o do UBND tinh ban hanh ap dung tai thoi diem dang ky nop le phi truoc ba theo quy dinh tai tiet c diem 1.2 muc I phan II thong tu so 95/2005/BTC cua Bo Tai chinh.

Gia tri dat tinh

le phi truoc ba = Dien tich dat chiu

le phi truoc ba X Gia mot met vuong dat (m2)

Nhu vay, le phi truoc ba phai nop = Gia tri dat tinh le phi truoc ba x 0,5%.

De biet duoc cụ thẻ giá trị dát của cha mẹ bạn là bao nhieu tièn và ban phai can chuan bi bao nhieu tien de co the hoan tat duoc viec tach thua, ban co the lien he Van phong dang ky quyen su dung dat UBND huyen Van Giang, tinh Hung Yen de duoc giai dap.

Khi tien hanh thu tuc sang ten, cha me ban va ban can chuan bi mot so giay to sau:

- Hop dong chuyen nhuong QSDD (neu hop dong do phong cong chung thuc hien gom 01 ban chinh va 01 ban photo co chung thuc hoac sao y ban chinh);

- Giay chung nhan QSDD;

- To khai nop tien su dung dat;

- To khai le phi truoc ba;

- Trich luc ban do dia chinh thua dat hoac trich do ban do dia chinh thua dat (theo tai lieu do moi doi voi truong hop ban do hien trang vi tri theo tai lieu cu);

- Ban sao chung minh nhan dan (của cha mẹ bạn và bạn);

- Ban sao ho khau thuong tru (của cha mẹ bạn và bạn);

- Bản sao giáy chúng nhạn dang ký két hon của cha mẹ bạn;

- Bản sao giáy khai sinh của bạn.

2. De co the chuyen doi duoc muc dich su dung dat, 2 mieng dat tren cua bo ban phai phu hop voi quy hoach, ke hoach su dung dat chi tiet hoac quy hoach, ke hoach su dung dat doi voi truong hop chua co quy hoach, ke hoach su dung dat chi tiet. Khi chuyen doi muc dich su dung dat, bo ban can chuan bi mọt bọ hò so xin chuyen muc dich su dung dat nop tại Phòng Tài nguyen - moi truòng huyen Van Giang; hò so gòm có:

a) Don xin chuyẻn mục dích sủ dụng dát;

b) Giáy chúng nhạn quyèn sủ dụng dát hoạc mọt trong các loại giáy tò vè quyèn sủ dụng dát quy dịnh tại các khoản 1, 2 và 5 dièu 50 của Luạt dát dai (néu có);

Phong Tài nguyen và moi truòng có trách nhiẹm thảm tra hò so, xác minh thục dịa; xem xét tính phù họp vói quy hoạch, ké hoạch sủ dụng dát chi tiét hoạc quy hoạch, ké hoạch sủ dụng dát dói vói truòng họp chua có quy hoạch, ké hoạch sủ dụng dát chi tiét; chỉ dạo Van phòng dang ký quyèn sủ dụng dát trục thuọc làm trích sao hò so dịa chính.

Neu ho so xin chuyen muc dich su dung dat cua bo ban hop le thi Phong Tai nguyen - moi truong se thong bao cho bo ban muc tien phai dong va noi nop tien de thuc hien nghia vu tai chinh cua bo ban khi chuyen doi muc dich su dung dat.

Sau khi bo ban da thuc hien day du nghia vu tai chinh, Phong Tai nguyen - moi truong se trinh UBND huyen quyét dịnh cho chuyẻn mục dích sủ dụng dát; chỉnh lý giáy chúng nhạn quyèn sủ dụng dát cua bo ban.

Luat su NGUYEN VAN HAU

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den so do, so hong... hoac bai vo cong tac, ban doc co the gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu Unicode). Chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien