Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1807502/21112008.aspx

Tao moi dieu kien de doi moi phuong phap giang day

Ong Huynh Cong Minh - Anh: N.Hung

Sau loat bai ve nhung tam guong thay co giao co nhieu sang tao trong day hoc cung dien dan “Doi moi phuong phap giang day” (dang tren bao Tuoi Tre tu ngay 5-11 den nay), trao doi voi Tuoi Tre, ong Huynh Cong Minh - giam doc So GD-DT TP.HCM - cho biet:

- Nhung giao vien Tuoi Tre gioi thieu hoi du cac yeu to thuyet phuc nguoi doc. Voi goc do nguoi phu trach giao duc TP.HCM, toi hoan nghenh bao Tuoi Tre da dat van de dung dan, dong vien, thoi thuc thay co giao chung toi vuot kho de doi moi, dap ung yeu cau xa hoi, dung dinh huong chan hung giao duc.

La mot trong nhung nguoi tham gia buoi toa dam ve “Doi moi phuong phap giang day” (do bao Tuoi Tre va So GD-DT TP.HCM to chuc chieu 17-11), toi rat mung khi duoc biet co hon 600 thu, bai viet huong ung dien dan nay.

* Thua ong, mot so thay co giao da tam su voi Tuoi Tre rang nhieu khi ho cam thay don doc trong qua trinh thuc hien doi moi phuong phap giang day.

- Toi rat chia se voi tam su cua cac nha giao. That ra viec doi moi phuong phap day hoc khong phai van de moi, Bo GD-DT da phat dong nhieu nam nay. Tuy nhien, nhung dieu kien de giao vien doi moi thi chua dong bo, quan diem danh gia giao vien chua nhat quan, khong dong vien duoc anh chi em. Noi dung chuong trinh, sach giao khoa, phuong thuc thi cu... van con lac hau. Mot so can bo quan ly o cac co so giao duc cung chua co nhan thuc dung dan ve van de nay. Thuc te cho thay noi nao can bo quan ly quyet tam thi viec doi moi tot hon, manh hon.

Hien nay, So GD-DT TP.HCM da ra chu truong: moi can bo quan ly phai tu thay nhiem vu chinh tri cua minh: doi moi va khuyen khich giao vien doi moi. Chung toi boi duong cho giao vien khong chi qua cac lop tap huan ma con qua viec sinh hoat, giao luu, trao doi kinh nghiem, sang kien giua cac cum truong voi nhau.

So se cung cap thiet bi dat muc toi thieu de cac thay co tien hanh doi moi phuong phap day hoc. Doi voi nhung truong hop giao vien tu bo tien tui de lam do dung day hoc nhu bao chi neu, ban giam hieu truong nen dieu tiet cac khoan chi nhu the nao do de ho tro giao vien.

Mot tiet day theo hinh thuc doi moi cua Truong tieu hoc An Phu 1, Cu Chi, TP.HCM - Anh: H.HG.

* Thoi gian toi So GD-DT TP.HCM se lam gi giup thay co co dieu kien thuan loi hon de doi moi phuong phap giang day?

- Mot mat nganh GD-DT se tham muu, kien nghi voi Bo GD-DT thay doi ve cau truc chuong trinh, noi dung va phuong thuc thi cu. Quan diem xay dung noi dung chuong trinh nen dua tren co so khoa hoc de hoc sinh ly giai nhung van de cua cuoc song. Sach giao khoa hien tai sa da vao kien thuc han lam kha nhieu. Toi nghi su qua tai cua giao vien, hoc sinh hien nay bat nguon tu muc tieu xay dung chuong trinh. Nen xay dung chuong trinh theo huong tich hop, giam bot phan ly thuyet, tang phan thuc hanh. Hoc sinh trung hoc cua nhieu nuoc chi hoc sau mon va co thoi gian hoc ky nang song rat bo ich.

Mat khac, TP.HCM se lam ngay nhung gi co the lam duoc de giup giao vien doi moi, chang han nhu xay dung truong lop. day la nguon goc cua van de. Phai co them nhieu phong hoc moi chuyen bien viec day cho so dong sang day hoc ca the. Co vay moi tang thoi gian hoc sinh hoat dong trong truong va giam si so hoc sinh. Dong thoi doi moi cong tac quan ly va lam tot cong tac xa hoi hoa giao duc.

Ben canh do, TP.HCM cung dang xay dung nhung dien hinh de thuc thi cong tac doi moi phuong phap day hoc den noi den chon. Toi muon noi den Truong THPT Le Quy Don: hoc sinh duoc hoc ca ngay trong truong, si so giam chi 30 hoc sinh/lop voi day du trang thiet bi day va hoc; ngoai cac mon van hoa, hoc sinh con duoc tham gia van nghe, the duc the thao... Tat ca giao vien o Truong Le Quy Don deu doi moi phuong phap giang day. Het nam hoc 2008 -2009 moi tron chu ky ba nam thu nghiem, nhung danh gia ban dau cua so ve mo hinh doi moi o Truong Le Quy Don la rat tot.

Khep lai de mo ra

Tu ngay 5-11-2008 den nay, dien dan “Doi moi phuong phap giang day” da nhan duoc hon 600 thu, bai, phan hoi, cong trinh nghien cuu... cua cac ban hoc sinh, thay co giao, phu huynh thuoc nhieu cap hoc khac nhau. Ben canh do la su cong tac nhiet tinh cua giang vien cac truong DH, CD; cac nha su pham, nghien cuu giao duc, cac nha giao Viet kieu dang sinh song tai Uc, Nhat...

Tat ca y kien cua ban doc gui ve (mot so da dang tai) deu duoc Tuoi Tre tap hop, in thanh tap va trao lai lanh dao Bo GD-DT trong buoi toa dam “Doi moi phuong phap giang day”, do bao Tuoi Tre va So GD-DT TP.HCM to chuc ngay 17-11.

Tai buoi toa dam, Pho thu tuong kiem Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da de nghi cac thay co tiep tuc dong gop y kien thong qua Tuoi Tre va cac phuong tien truyen thong dai chung nham tao mot huong chuyen bien tich cuc, sang tao trong qua trinh day va hoc. Lam sao de nhieu tam guong dien hinh trong cong tac giang day, nhung sang kien tu nhung mai truong duoc nhan rong, pho bien de moi nguoi co the tim thay cho minh mot phuong phap day hoc rieng, phu hop thuc tien nha truong.

Dien dan “Doi moi phuong phap giang day” xin tam khep lai o day. Nhung khep lai la de mo ra. Tuoi Tre tiep tuc don cho ban doc gui ve nhung sang kien trong day hoc, nhung y kien nham gop phan nang cao chat luong gio giang... vi ban than giao duc luon can su doi moi sang tao tung ngay, tung gio, khong ngung nghi.

Tuoi Tre

Nam kien nghi doi moi phuong phap day hoc

Nam kien nghi cua nha giao huu tri Quang Duong - cung la kien nghi cua nhieu chuyen gia, nha giao, phu huynh hoc sinh... tham gia dien dan “Doi moi phuong phap day hoc” - nhu de khep lai dien dan nay.

1. Nen chang can nhin su doi moi phuong phap giang day qua mot lang kinh rong, khong bo hep trong nguoi thay va phuong phap. It nhat co ba luc luong can hop tac chat che voi nguoi thay va phuong phap khi tien hanh doi moi phuong phap giang day. Do la:

- Cac nha xay dung chuong trinh day hoc va soan sach giao khoa.

- Cac nha quan ly (tu vi mo den vi mo) cua nganh giao duc.

- Cac to chuc chinh thong trong truong hoc (Doan, cong doan...).

Neu duoc ca ba luc luong nay cung vao cuoc, cung mot “chien tuyen”, tro thanh ba nguon luc cung cong huong tac dong, khong de nguoi thay bi le loi moi hi vong thanh cong.

2. Moi chu truong doi moi muon co hieu qua khong chi don phuong cai thien ve phuong phap. Bat ky mot cong cuoc doi moi nao cung phai dua tren su hop tac song hanh giua ba linh vuc: noi dung, phuong phap va to chuc. Do la ba “chan vac” lam be phong cho moi su doi moi duoc thang hoa. Trong ba chan vac do khong the dap xay mot cai. Chan vac dau tien can duoc dau tu xay dung nhieu nhat va truoc het, khong phai la phuong phap ma chinh la noi dung. Nguoi thay se rat lung tung khi doi moi phuong phap giang day neu noi dung con qua nhieu bat cap.

Vay nen chang ve mat chien luoc, can dinh huong noi dung day hoc theo ba muc tieu hoc thuat: that tinh gian, gon nhe, khong nhoi nhet; that can doi giua ly thuyet va thuc hanh; that thiet thuc va co ung dung thuc te. Tiec thay, noi dung day hoc hien nay con cach rat xa ca ba muc tieu do!

3. Ve mat to chuc quan ly, nen chang can cham dut nhung bien phap cua su so hai: o ep, ap dat, danh gia mot chieu, khong trong thuc chat, co khi con “ran de” coi chuong trinh va sach giao khoa la “phap lenh”! Hay giup nguoi thay duoc chu dong va linh hoat hon bang cach khoan chuong trinh va tai lieu giao khoa, chi kiem tra chat luong san pham (nguoi hoc) qua he thong cac chuan kien thuc va ky nang. Xin dung xem nhe ky nang.

4. Nen chang toan bo he thong quan ly giao duc (va tung nha quan ly rieng le) deu cung chung mot huong trong cuoc van dong nay. Do la chung suc ho tro doi ngu thay tro dat toi muc tieu giao duc: dao tao hoc sinh va sinh vien thanh nhung nguoi co ban linh vao doi mot cach tu tin va sang tao, chu khong phai la nguoi duoc chat day ly thuyet.

Nhu vay moi hi vong co duoc nhung san pham chat luong cao cho nguon nhan luc khi hoi nhap toan cau. Thoi khac dep nhat cua chung ta - cua nganh giao duc, cua moi nguoi thay - la khi thay san pham do chung ta dao tao ra khong phai de “khoe me” (ong nay ba no) ma de ho tim duoc nhung gia tri doi thay ve chat trong chinh minh.

5. Nen chang khong the nhan manh doi moi mot chieu tu duoi len. Phai doi moi tu nhieu phia, it nhat tu hai chieu: ca duoi len va tu tren xuong (“tren” o day la nhung co che, chu truong va bien phap chi dao tu cap quan ly cao nhat).

Doi moi tu tren xuong mot cach tien phong va manh me moi co suc loi cuon, hap dan va khich le doi ngu thay tro manh dan dan than khi doi moi cach day va cach hoc. Su doi moi tu tren xuong con la be phong cho nhung ngon lua sang tao trong day va hoc (o duoi) duoc thang hoa, bung len, no ro thanh cuoc chan hung trong giao duc.

QUANG DUONG (nha giao huu tri, nguyen truong ban tam ly hoc Vien Nghien cuu GD-DT phia Nam)

HOANG HUONG thuc hien