Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2018694/21032009.aspx

Tuyen dung nhieu lao dong cho thi truong Nhat, Uc, Singapore, Malaysia...
Tinh hinh suy thoai kinh te toan cau dan den nan that nghiep tang cao, nhieu doanh nghiep phai sa thai cong nhan, giam ngay cong... nhung khong it cong ty nuoc ngoai van co nhu cau tuyen dung lao dong VN voi nganh nghe da dang.

Voi uy tin thuong hieu khi gia nhap Tap doan Radius - tap doan quan ly du lich hang dau the gioi co 90 co dong tai hon 80 quoc gia voi tren 4.900 diem ban, doanh so hang nam khoang 20 ti USD - Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist da duoc nhieu doi tac tin tuong “dat hang” tuyen dung nguon lao dong tay nghe cao.


Lanh dao hai ben ky ket hop tac

Hap dan thi truong Nhat


Moi day, tai thanh pho Nikko (Nhat Ban), Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist da ky hop dong voi hai doi tac Nhat la Tap doan Okabe Hotel Group va Clients Satisfaction Co. Ltd. Tham du le ky ket co ong Nguyen Huu Tho, Tong Giam doc Tong Cong ty Du lich Sai Gon (Saigontourist) kiem Chu tich HDQT Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist va ong Dinh Quang Hien, Tong Giam doc Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist.


Doi tac Okabe Hotel Group la mot trong nhung tap doan kinh doanh khach san hang dau tai Nhat, hien quan ly 5 khach san quy mo lon, tren 10 tang gom: The Kinugawa Hotel New Okabe; The Kinugawa Kanko Hotel, Hotel New Shiobara, The Ito Hotel New Okabe va The Nishiizu Hotel New Okabe. Hau het cac khach san cua tap doan deu tap trung o  thanh pho du lich Nikko noi tieng- noi co nui non trung diep, ho suoi tho mong, nhung ngoi chua tram mac giua menh mong rung nui. Day la lan dau tien tap doan ky hop tac voi mot cong ty nuoc ngoai tren linh vuc xuat khau lao dong, du lich, khach san, van chuyen, thuong mai va dao tao... Ve xuat khau lao dong, dao tao, Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist se  cung cap nguon lao dong trong linh vuc khach san, du lich tu VN sang lam viec  cung nhu gioi thieu can bo  nganh du lich cua Saigontourist sang hoc tap kinh nghiem tai he thong khach san thuoc tap doan Okabe Hotel Group. Lien quan den hoat dong lu hanh, hai ben se hop tac trao doi nguon khach du lich, khach MICE giua hai quoc gia. Theo Cuc Du lich cua Chinh phu Nhat, luong khach du lich VN den Nhat hang nam khoang 31.000 nguoi. Trong khi do, trung binh moi nam VN don khoang 380.000 khach Nhat di du lich VN. Doi voi lanh vuc thuong mai, hai ben se mo rong xuc tien hop tac giua cac doanh nghiep VN va  doanh nghiep Nhat tai thanh pho Nikko.

 
 Con Clients Satisfaction Co. Ltd la cong ty chuyen tu van, tim nguon dau tu, kinh doanh va hop tac quoc te co uy tin tai Nhat, dac biet tu van phap luat cho cac nganh nghe xuat khau lao dong. Hop dong ky ket giua Cong ty Co phan Van chuyen Saiontourist va Clients Satisfaction Co. Ltd  tap trung trong linh vuc dau tu,  xuc tien thuong mai,  du lich, khach san.


Le ky ket nay la ket qua cua gan mot nam chuan bi co so vat chat, dam phan, thuong thao trong moi lanh vuc... cua Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist. Phia doi tac Nhat cung da sang VN de tim hieu ve nang luc hoat dong cua cong ty truoc khi quyet dinh hop tac.


Theo ong Dinh Quang Hien: Viec ky ket hop tac nay nham mo rong thi truong du lich giua hai phia, chu trong den cac doan khach MICE va day manh xuat khau lao dong co tay nghe, gop phan giai quyet bai toan viec lam dang kho khan trong giai doan khung hoang kinh te toan cau nay. Dac biet qua chuong trinh xuat khau lao dong, nganh du lich VN co co hoi dao tao nguon nhan luc co ky nang nghiep vu va trinh do ngoai ngu tot.


Truoc le ky ket, ong Nguyen Huu Tho da den tham thi truong thanh pho Nikko dong thoi tham quan thac Kegon va den Toshogu noi tieng. Day la ngoi den duoc menh danh la “Di Hoa Vien” cua Nhat Ban, mot cong trinh kien truc duoc cham tro tinh vi va hai hoa.


Nhieu thi truong lao dong can tuyen dung


Ngay sau le ky ket, Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist da xuc tien cac thu tuc ve xuat khau lao dong, du lich, chuan bi nguon nhan luc VN o cac nghe bartender, le tan, phuc vu buong ban... de dap ung yeu cau, so luong cua doi tac  trong tung dot.


Khong chi day manh xuat khau lao dong tai thi truong Nhat, trong tam hoat dong cua Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist trong nam 2009 la dua nguon lao dong sang mot so thi truong khac nhu Uc, My, Singapore, Malaysia...  phuc vu nganh khach san, lap rap dien tu va nhung nganh nghe doi hoi trinh do cao. O tung thi truong, dich than lanh dao cong ty sang tan noi tim hieu dieu kien lam viec, che do chinh sach, luong bong, bao hiem... cho nguoi lao dong. Thong qua Trung tam Dao tao Ban cong Saigontourist, cong ty lien ket chat che voi cac truong day nghe chuyen nghiep tai VN de cung cap nguon nhan luc on dinh. Khong nhu mot so don vi  khac “dem con bo cho”, sau khi nguoi lao dong duoc phia doi tac tuyen dung, cong ty se to chuc cac khoa dao tao chuyen sau ve ky nang nghiep vu, ngoai ngu va nen van hoa nuoc so tai. Viec huan luyen nay giup nguoi lao dong co su chuan bi tot nhat truoc khi len duong ra nuoc ngoai lam viec. Ngoai ra cong ty thuong xuyen lien he voi phia doi tac nuoc ngoai de dam bao che do chinh sach cho nguoi lao dong theo dung hop dong da ky.


 
Tu thang 3 den thang 5, cong ty can tuyen khoang 250 lao dong cac nganh nghe khach san, nha hang, thuy san, lap rap dien tu, vi tinh... cho cac thi truong Singapore, Malaysia, Nhat... voi muc luong kha cao.

 

Lien he: Cong ty Co phan Van chuyen Saigontourist (25 Pasteur, Q.1 - TPHCM. DT: 39142317; 101 Nguyen Son, Q. Tan Phu - TPHCM. DT: 39789662; 15 Hoang Minh Giam, Q. Phu Nhuan - TPHCM. DT: 38450912).

BAO LONG