Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2042984/03042009.aspx

Dan so Viet Nam qua cac thoi ky
Dan so Viet Nam qua cac thoi ky</span>
Nhan cuoc tong dieu tra dan so theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, chung toi xin cung cap mot so thong tin ve dan so Viet Nam trong thoi gian qua de ban doc tham chieu cac chi tieu lien quan den dan so.

Dan so trung binh cua Viet Nam nam 2008 da tang 70.576 nghin nguoi so voi nam 1921 hay cao gap tren 5,5 lan, binh quan 1 nam tang 811,2 nghin nguoi, tuong duong muc tang 1,98%/nam.

Trong do:

- Thoi ky 1921 - 1943 tang 319,5 nghin nguoi/nam, tuong duong muc tang 1,71%/nam;

- Thoi ky 1943 - 1951 tang 56,1 nghin nguoi/nam hay tang 0,25%/nam, voi nguyen nhan chu yeu do hon 2 trieu nguoi bi chet doi nam 1945 va so nguoi bi chet trong chien tranh.

- Thoi ky 1951 - 1957 tang 753 nghin nguoi/nam hay tang 3,03%/nam;

- Thoi ky 1957 - 1976 tang 1.135,8 nghin nguoi/nam hay tang 3,08%/nam;

- Thoi ky 1976 - 1985 tang 1.190,2 nghin nguoi/nam hay tang 2,21%/nam;

- Thoi ky 1985 - 2008 tang 1.142,9 nghin nguoi/nam hay tang 1,60%/nam;
rieng thoi ky 2000 - 2008 tang 1.065,6 nghin nguoi/nam, tuong duong muc tang 1,31%/nam.

Nhu vay, mac du toc do tang dan so da giam xuong trong nhung nam gan day, nhung ve quy mo tuyet doi hang nam van con tang tren duoi 1 trieu nguoi, bang voi quy mo dan so trung binh cua mot tinh.

Voi quy mo gan 86,2 trieu nguoi, Viet Nam la nuoc dong dan thu 12 tren the gioi sau Trung Quoc, An Do, My, Indonesia, Brazil, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Nhat Ban, Mexico, Philippines.

Mat do dan so cua Viet Nam dat 260 nguoi/km2, cao gap tren 5 lan va dung thu 41 trong 208 nuoc va vung lanh tho tren the gioi; cao gap hon 2 lan va dung thu 8/11 nuoc o Dong Nam A, cao gap doi va dung thu 16/50 nuoc va vung lanh tho o chau A.

Viet Nam co ty le tang tu nhien hien o muc 1,2%, cao thu 8 o Dong Nam A, cao thu 32 o chau A va dung thu 114 tren the gioi. Do la ket qua tich cuc cua cong tac ke hoach hoa dan so tu kha som.

Tuoi tho binh quan dat 72 tuoi (nam 70 tuoi, nu 73 tuoi), dung thu 4 o Dong Nam A, dung thu 20 o chau A va dung thu 83 tren the gioi.


Ty le dan so thanh thi cua Viet Nam neu nam 1930 la 7,4%, den nam 1951 la 10,0%, tu nam 1976 da vuot qua moc 20% va den nam 2008 moi dat 27,9%, dung thu 8 va thap hon ty le 39% o khu vuc Dong Nam A, dung thu 41 va thap hon ty le 41% o chau A va dung thu 177 va thap hon ty le 49% tren the gioi.

Ty le nu trong dan so tuy van cao hon ty le nam nhung da giam dan, tu 52% so voi 48% (nam 1976) xuong con 50,9% so voi 49,1% (nam 2008) va chu yeu o lua tuoi cao, con o lua tuoi tre (nhat la tu 20 tro xuong) ty le nu it hon ty le nam, tin hieu mat can bang gioi tinh giong nhu hien nay o Trung Quoc.

Co rat nhieu chi tieu kinh te- xa hoi co lien quan den dan so. Trong nhieu chi tieu do, co mot so chi tieu rat quan trong.

Dien tich dat san xuat nong nghiep binh quan dau nguoi con thap va giam manh, hien chi con chua duoc 0,11 ha; neu tinh rieng dien tich dat trong lua thi con thap hon nhieu (chi con 0,048 ha).

Dieu do canh bao hai dieu, mot la can khai hoang cai tao 340,3 nghin ha dat bang chua su dung, hai la bao ve quy dat nong nghiep, nhat la dat trong lua de bao dam an ninh luong thuc.

Dan so dong, lai tang lon, nen nguon lao dong von da doi dao, tao ap luc cho viec giai quyet cong an viec lam hang nam; trong dieu kien quy mo kinh te con thap thi nang suat lao dong thap (binh quan 1 nam lao dong chi dat khoang 1.959 USD, trong do cua nhom nganh nong, lam nghiep - thuy san chi co 821 USD, rieng nong nghiep con thap hon nua).

Loi the gia lao dong re dang giam dan, mat khac xet ve thu nhap, suc mua co kha nang thanh toan lai thap, de phat sinh dinh cong, cung nhu bi kien ban pha gia,...

GDP binh quan dau nguoi tinh bang USD theo ty gia hoi doai da tang kha (tu 289 USD nam 1995 len 402 USD nam 2000, len 639 USD nam 2005, len 1.024 USD nam 2008), nhung con thap so voi muc binh quan cua cac nuoc khi binh quan cua the gioi khoang tren 7.500 USD, cua chau A khoang gan 3.000 USD, cua Dong Nam A khoang gan 2000 USD.

Thu bac ve chi tieu nay cua Viet Nam la thu 7/11 nuoc o Dong Nam A, thu 39/48 nuoc va vung lanh tho o chau a, thu 146/185 nuoc va vung lanh tho co so lieu so sanh tren the gioi.

Chi so GDP binh quan dau nguoi - tinh theo ty gia suc mua tuong duong - dat thap nhat trong 3 chi so cua chi so phat trien con nguoi (HDI) va thu bac ve chi tieu nay cung thap nhat so voi thu bac ve tuoi tho va hoc van.

Nhan thuc ro vai tro quan trong cua dan so nen 10 nam nuoc ta, tong dieu tra dan so mot lan va nguoi dan can huong ung va cung cap kip thoi, day du, trung thuc cac thong tin theo yeu cau.