Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2045358/04042009.aspx

Thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat

* Toi mua mot manh dat dien tich 4,5m x 14m (bang giay tay) tai phuong An Phu Dong, Q.12. Thang 5-2008 toi nop ho so xin chuyen muc dich su dung + tach thua (bao gom ho so theo mau cua phuong + so do ban photo (chung). Thang 7-2008 toi nop so do ban chinh (chung) nhieu thua co dinh kem cac thay doi tren so do, trong do co ghi noi dung tach thua cua lo dat ke ben.

Thang 11-2008 toi den phuong thi nhan duoc giay hen sau 50 ngay lam viec ra lay so do rieng cua vo chong toi + dong cac khoan phi, le phi... Viec coi nhu hoan tat, toi yen tam cho doi. Nhung den giua thang 2-2008 toi den phuong gap can bo phuong thi can bo do doi them so do photo cua mieng dat ke ben (moi tach thua) moi giai quyet. 

Toi da tim moi cach lien he de muon ban so do photo cua mieng dat ke ben nhung ho nhat quyet khong cho.

Vay toi phai lam cach nao de phuong giai quyet? Tai sao phuong doi ban photo do, trong khi phuong da lam thu tuc tach thua cho mieng dat do va hien nhien co luu ho so. Mong cac luat su tu van giup. Xin cam on.

 (aichauthanh@...)

- Luat su Huynh Van Nong tra loi:

Trong truong hop ban “mua dat bang giay tay” tu ngay 1-7-2004 thi Nha nuoc se khong cap giay chung nhan quyen su dung dat cho ban.

Trong truong hop ban “mua dat bang giay tay” truoc ngay 1-7-2004 thi theo khoan 2 dieu 50 Luat dat dai nam 2003, neu ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat co mot trong cac loai giay to quy dinh tai khoan 1 dieu 50 Luat dat dai ma tren giay to do ghi ten nguoi khac, kem theo giay to ve viec chuyen quyen su dung dat co chu ky cua cac ben co lien quan, nhung den truoc ngay 1-7-2004 (ngay Luat dat dai co hieu luc thi hanh) chua thuc hien thu tuc chuyen quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat, nay duoc UBND xa, phuong, thi tran xac nhan la dat khong co tranh chap thi duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat va khong phai nop tien su dung dat.

Truong hop nhan chuyen nhuong mot phan thua va xin chuyen muc dich su dung dat cua ban cung duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat theo khoan 1 dieu 48 nghi dinh 181/2004/ND-CP va dieu 11 cua nghi dinh 84/2007/ND-CP.

Theo quy dinh tai dieu 136 nghi dinh 181/2004/ND-CP thi ho so va thoi han cua viec xin cap giay chung nhan quyen su dung dat nhu sau:

Ho so xin gom: don xin cap giay chung nhan quyen su dung dat; don xin chuyen muc dich su dung dat; mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 dieu 50 cua Luat dat dai (neu co). Ho so se nop tai van phong dang ky quyen su dung dat thuoc UBND quan 12.

Thoi han giai quyet: khong qua 55 ngay lam viec (khong ke thoi gian cong bo cong khai danh sach cac truong hop xin cap giay chung nhan quyen su dung dat va thoi gian nguoi su dung dat thuc hien nghia vu tai chinh) ke tu ngay van phong dang ky quyen su dung dat nhan du ho so hop le cho toi ngay nguoi su dung dat nhan duoc giay chung nhan quyen su dung dat.

Theo quy dinh nay thi viec cap giay chung nhan quyen su dung dat khong can phai co ban photo giay chung nhan cua thua dat lien ke da tach thua tu thua dat lon nhan chuyen nhuong chung. Cung theo do, noi nhan ho so la van phong dang ky quyen su dung dat truc thuoc UBND quan 12 chu khong phai la UBND phuong An Phu Dong va thoi han giai quyet la 55 ngay lam viec.

Tran trong kinh chao.

Luat su HUYNH VAN NONG
(Cong ty luat TNHH Sai Gon Luat)

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den so do, so hong... hoac bai vo cong tac, ban doc gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu Unicode). Chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien