Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2112464/12052009.aspx

Rac roi chuyen doi giay phep lai xe Fc
Hang chuc ngan tai xe lai xe dau keo trong ca nuoc phai du sat hach doi bang lai - Anh: D.D.Minh
Theo Luat Giao thong duong bo (sua doi) co hieu luc tu 1.7.2009, tat ca tai xe lai xe dau keo ro-mooc, so mi ro-mooc (sau day goi chung la lai xe dau keo) buoc phai co bang lai xe hang Fc thay vi bang C nhu lau nay. Rat nhieu rac roi phat sinh xung quanh quy dinh nay.

Do co quan chuc nang khong kip chuan bi nen viec chuyen doi bang lai nay khong the hoan thanh truoc ngay 1.7.2009. Ngay 15.4.2009 vua qua, Bo Giao thong van tai (GTVT) da ra quyet dinh lui thoi han doi bang Fc tren pham vi ca nuoc den het ngay 1.7.2010. 

Dac cach...

Theo quyet dinh cua Bo GTVT, nhung nguoi co giay phep lai xe hang C, D, E co du tham nien (3 nam) va so km lai xe an toan (50.000 km), trong do co 2 nam lien tuc dieu khien o to dau keo thi duoc mien tham gia khoa hoc tai co so dao tao lai xe, mien sat hach ly thuyet va sat hach thuc hanh lai xe tren duong. Tuy nhien, de lay duoc bang Fc, quy dinh bat buoc den het ngay 31.12.2009, cac tai xe nhom nay phai du sat hach thuc hanh lai xe trong hinh theo quy dinh. 

Doi voi tai xe moi co thoi gian tu 1 den duoi 2 nam lien tuc dieu khien o to dau keo (du cac dieu kien con lai) thi chi duoc mien tham gia cac khoa hoc tai co so dao tao lai xe, con lai phai tham du sat hach ly thuyet va thuc hanh.

 Rieng so tai xe moi lai xe dau keo duoi 1 nam thi phai tham gia hoc ly thuyet, tham du sat hach ly thuyet va sat hach thuc hanh lai xe theo noi dung va quy trinh sat hach lai xe hang Fc. Doi tuong nay chi duoc mien hoc thuc hanh tai co so dao tao lai xe. Bo GTVT quy dinh, viec sat hach, cap bang lai cho nhom tai xe nay duoc thuc hien tu nay cho den het ngay 1.7.2010. 

Theo mot thanh vien Hiep hoi van tai hang hoa TP.HCM, quy dinh tren la co tham khao va ghi nhan y kien de dat tu co so. Viec gian thoi gian thuc hien va ban hanh mot so quy che "dac cach" nhu tren da phan nao giam duoc ap luc khong can thiet cho phia doanh nghiep van tai va nguoi lai xe. Boi thuc chat, theo ong nay, viec doi bang len hang Fc chi la mot thu tuc ve hinh thuc. Con thuc te, moi viec van vay, tat ca nhung xe dau keo ro-mooc, so mi ro-mooc deu do nguoi co bang lai xe hang C dieu khien ma thoi. 

Tai xe ly thuyet day  tai xe thuc hanh

"Buc tuong cap 2"

Luat Giao thong duong bo (sua doi) bat buoc nguoi muon nang hang giay phep lai xe len hang D, E toi thieu phai co trinh do van hoa trung hoc co so. Theo nhieu tai xe, quy dinh phai co trinh do cap 2 nhu vay la mot "buc tuong" qua lon, hang loat tai xe khong co co hoi thi nang hang.

Ong Nguyen Van Xi, mot tai xe co gan 30 nam kinh nghiem cho biet voi lop "tai xe gia" nhu ong thi viec de lay duoc tam bang cap 2 la qua kho. Ong Xi noi: "Viec nang dan trinh do cua gioi tai xe la can thiet, nhung neu lam cai rup thi qua ket cho rat nhieu tai xe dung tuoi nhu toi. Mac du co han che ve trinh do van hoa nhung so voi lop tre bay gio chung toi co thua kinh nghiem va ban linh de lai xe, Nha nuoc can xem xet cho chung toi thi nang han".

Nhieu doanh nghiep van tai dong y rang tai xe lai xe dau keo duoc dao tao them de cap bang Fc la viec lam co loi cho ca doanh nghiep, lai xe va cho xa hoi. Tuy nhien cau hoi dat ra la: Ai co trinh do lai xe hang Fc de day kien thuc ve Fc, hay van la nhung tai xe "ly thuyet" day cho nhung tai xe co "kinh nghiem thuc hanh"? Ong Tran Van, chu mot doanh nghiep van tai tai TP.HCM, lo ngai: "Khong biet da co co quan quan ly nha nuoc hay trung tam dao tao sat hach lai xe nao dua nguoi ra nuoc ngoai hoc ve bang lai hang Fc hay chua?". Thuc te o nhieu dia phuong, trong khi lai xe dau keo gioi, hang chuc nam kinh nghiem thi nhieu nhung nguoc lai tai cac trung tam dao tao lai xe hiem co thay day du trinh do va kinh nghiem bang tai xe. Do la nghich ly "tro gioi hon thay" tren thuc te. 

Neu cho rang viec doi bang la de giam tai nan giao thong thi gioi tai xe khong dong y. Boi viec han che tai nan giao thong can duoc xem xet o mot pham vi rong hon, trong do thi doi bang chang qua la mot cach vuot qua cac bai thi danh do ma o do nguoi lai xe phai "hoc" cac thu thuat de khong vi pham nhung dieu dinh san trong mot khong gian tinh va qua hep. 

Theo thong ke chua day du, ca nuoc co hon 20.000 tai xe phai doi bang Fc de tiep tuc hanh nghe, trong khi do so trung tam du dieu kien dao tao va sat hach thi rat han che. Theo Cuc Duong bo Viet Nam thi cac co so dao tao lai xe cap bang hang C, D, E deu co the nang cap dao tao bang Fc. Tuy nhien, theo khao sat cua chung toi, den thoi diem nay, tai TP.HCM hau het cac trung tam dao tao lai xe deu chua san sang cho viec "doi bang Fc". 

Boi vay, theo de xuat cua nhieu doanh nghiep van tai va tai xe lai xe, viec doi giay phep lai xe tu hang C, D, E sang hang Fc cho cac tai xe chay xe dau keo can duoc "rong" hon nham giam bot nhung ap luc va chi phi khong can thiet.

 Phai co xac nhan cua noi cap bang lai moi duoc du sat hach

Sang 11.5, tai hoi nghi trien khai cong tac to chuc sat hach lai xe hang Fc do So GTVT TP.HCM to chuc, ong Duong Tu Luc - Truong phong Quan ly sat hach va cap giay phep lai xe - cho biet: nhung nguoi co bang lai xe hang C, D, E do So GTVT dia phuong khac cap, de duoc chuyen len bang Fc, bat buoc phai co xac nhan cua So GTVT dia phuong. Trong thoi gian cho bo sung giay xac nhan, tu nay den ngay 20.5.2009 So GTVT TP van tiep nhan ho so xin chuyen doi.

Nhieu y kien dai dien cac doanh nghiep van tai than phien rang yeu cau nay gay phien ha, kho khan cho gioi tai xe. Ong Duong Tu Luc giai thich thoi gian gan day co quan chuc nang TP phat hien rat nhieu bang lai xe va ho so lai xe gia. De ho tro tai xe, So GTVT TP.HCM se gui cong van xac nhan tinh hop phap cua bang lai thay cho tai xe. Tu nay den ngay 20.5.2009 cac doanh nghiep van tai, tai xe phai cung cap so seri bang lai xe cho So de xac minh.

Nguyen Dinh Muoi

Le Anh Du