Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2156102/05062009.aspx

Can bo, dang vien dang ky lam theo tam guong dao duc Bac Ho

(SGGP). – Ngay 4-6, Ban Chi dao Thanh uy thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” to chuc Hoi nghi can bo TP quan triet chu de cuoc van dong nam 2009 “Tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh ve nang cao y thuc trach nhiem, het long, het suc phung su To quoc, phuc vu nhan dan” gan voi ky niem 40 nam thuc hien Di chuc Bac Ho. Dong chi Nguyen Van Dua, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy TPHCM, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao cuoc van dong Thanh uy tham du hoi nghi.

“Nghiem tuc hoc tap, quan triet chu de cuoc van dong la bieu hien thiet thuc lam theo Di chuc Bac Ho, gop phan phat huy suc manh toan dan toc, day manh cong tac xay dung Dang va tu duong, ren luyen dao duc, loi song trong can bo, dang vien, cac tang lop nhan dan, qua do tao su thong nhat trong Dang, su dong thuan xa hoi, thuc hien thang loi cong cuoc doi moi” - dong chi Nguyen Van Dua phat bieu khai mac hoi nghi. Dong chi yeu cau cac dia phuong, don vi chu y phat hien, nhan rong nhung nhan to moi, nhung guong dien hinh lam theo tam guong dao duc Bac Ho.

Theo ke hoach cua Ban Chi dao Thanh uy TPHCM, sau khi ket thuc dot hoc tap, moi to chuc Dang, can bo, dang vien, cong chuc viet ban dang ky lam theo tam guong dao duc cua Bac, xac dinh cu the nhung viec can lam, can ren luyen va thoi gian thuc hien, gan voi nhiem vu chinh tri va tieu chi dao duc cua can bo, dang vien, cong chuc tai don vi, dia phuong. MTTQ va cac doan the chinh tri - xa hoi cac cap xay dung ke hoach to chuc gioi thieu noi dung chuyen de va bao cao ket qua 40 nam thuc hien Di chuc Bac Ho cho doan vien, hoi vien. 

TUAN SON