Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2157260/05062009.aspx

Cac buoc tien hanh thue/mua nha o xa hoi

TTO - * Hien tai toi da thuoc doi tuong duoc thue/mua nha o xa hoi, toi co den Cong ty quan ly va kinh doanh nha TP.HCM de xin duoc tu van thu tuc, nhung lai duoc huong dan lien he UBND TP. Mong anh chi tu van giup toi cac buoc tien hanh thue, mua nha o xa hoi nhu sau co dung khong?

>> Doi tuong thue mua nha o xa hoi
>> Thue hoac mua nha o xa hoi, can dieu kien gi?
>> Lam sao de co nha gia thap?

-  Lam don xac nhan doi tuong + muc thu nhap + dieu kien nha o hien co cua minh, nop len co quan minh dang lam viec de xac nhan.

- Lam don xin thue mua nha o xa hoi + cac giay xac nhan cua co quan, nop len cho Cong ty QLKD nha TP/ hay So LD-TB&XH/ hay So Xay dung TP hay UBND TP?

- Sau khi nop ho so, cho ho duyet ho so va goi minh len de cho thue nha? Hay tu minh phai lien he cac du an va chon, sau do de xuat moi duoc thue mua nha tai du an do? Xin cam on rat nhieu!

Do Tu Quyen (tuquyen@...)

* Hien nay toi dang kho khan ve nha o. Xin chuyen muc cho toi biet dia chi co the lien he dang ky trich mot phan luong tiet kiem de dang ky mua nha?

Loa Jack (thanhloa.nguyen@...)

(va nhieu cau hoi cua ban doc khac lien quan den nha o xa hoi).

- Tra loi cua luat su Pham Dinh Son:

- Ve ho so de nghi thue, mua nha o xa hoi:

Can cu dieu 17 quyet dinh 86/2008/QD-UBND ngay 18-12-2008 cua UBND TP.HCM, theo do thanh phan ho so de nghi thue, thue mua nha o xa hoi gom:

1. Hai ban chinh don de nghi thue hoac thue mua nha o xa hoi (theo mau dinh kem), co xac nhan cua co quan, don vi noi nguoi do dang lam viec ve doi tuong, dieu kien theo quy dinh tai dieu 4, dieu 5 quy dinh nay. 

2. Doi voi ho gia dinh phai co xac nhan cua co quan, don vi cua tung thanh vien da co viec lam trong ho gia dinh va xac nhan cua Uy ban nhan dan phuong, xa, thi tran noi dang sinh song, moi loai gom hai ban chinh.

3. Hai ban sao y cac chung tu co lien quan den viec so huu, su dung cac can nha dang ky ho khau thuong tru cua tung thanh vien da co viec lam trong ho gia dinh.

4. Hai ban chinh don xin xac nhan nha o dang so huu (neu co) la nha o tam, hu hong, dot nat, dien tich su dung binh quan dau nguoi trong ho gia dinh duoi 5m2, co xac nhan cua Uy ban nhan dan phuong, xa, thi tran noi can nha toa lac.

5. Hai ban sao y chung minh nhan dan va so ho khau thuong tru.

6. Hai ban sao giay xac nhan tinh trang hon nhan (giay xac nhan doc than, giay dang ky ket hon, quyet dinh thuan tinh ly hon...).

7. Hai ban chinh cong van xac nhan cua don vi quan ly nha o cong vu (neu co) voi noi dung da tra lai nha o cong vu theo quy dinh va xin thue, thue mua nha o xa hoi.

- Ve trinh tu giai quyet ho so thue, thue mua nha o xa hoi:

Can cu dieu 13 quyet dinh 86/2008/QD-UBND ngay 18/12/2008 cua UBND TP.HCM, theo do:

1. Ho so thue, thue mua nha o xa hoi duoc nop tai don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi, cu the la:

a) Truong hop cong tac tai cac co quan, don vi cap thanh pho, nop ho so tai Cong ty Quan ly kinh doanh nha thanh pho.

b) Truong hop cong tac tai cac co quan, don vi cap quan, huyen hoac thuoc doi tuong quy dinh tai khoan 4 Dieu 4 cua quy dinh nay, nop ho so tai don vi quan ly nha o xa hoi quan, huyen. Khoan 4, Dieu 4 cua quyet dinh nay quy dinh: cac doi tuong khac co thanh tich lao dong xuat sac, duoc UBND thanh pho phe duyet nhu: nhan si, tri thuc, cac nha khoa hoc, van nghe si, cong nhan lam viec tai cac doanh nghiep khong thuoc cac khu kinh te, khu cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghe cao.

2. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le, don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi doi chieu ve doi tuong, dieu kien quy dinh tai Dieu 4, Dieu 5 quy dinh nay de xuat, chuyen ho so den So Xay dung hoac UBND quan, huyen.

3. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, So Xay dung hoac UBND quan, huyen kiem tra ho so, can cu vao so luong don va so luong quy nha o xa hoi, trinh hoi dong xet duyet xem xet theo thu tu uu tien.

4. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, can cu y kien ket luan cua hoi dong xet duyet, So Xay dung hoac UBND quan, huyen ban hanh quyet dinh cho thue, thue mua neu du dieu kien hoac cong van tra loi ho so khong du dieu kien hoac cong van tra loi chua co nha o xa hoi.

5. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc van ban cua So Xay dung hoac UBND quan, huyen, don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi ky hop dong thue, thue mua, ban giao nha o xa hoi hoac giao cong van tra loi ho so khong du dieu kien hoac cong van tra loi chua co nha o xa hoi.

Nhu vay de xac dinh duoc noi nguoi co nhu cau thue, thue mua nha o xa hoi thi ong/ba can xac dinh nguoi dung don hien cong tac tai cac co quan, don vi cap thanh pho hay cap huyen de xac dinh co quan tiep nhan don.

Ve trinh tu giai quyet ho so, sau khi ho so da duoc nop tai cac co quan co tham quyen, thi trinh tu va thoi gian giai quyet theo quy dinh tai cac khoan 2, 3, 4, 5 Dieu 13 neu tren.

Tran trong,

- Tra loi thac mac cua doc gia Loa Jack:

Theo thu trinh bay thi cau hoi cua ong/ba lien quan den doi tuong, dieu kien, trinh tu, thu tuc giai quyet viec thue, thue mua nha o xa hoi.

Can cu quyet dinh 86/2008/QD-UBND ngay 18-12-2008 cua UBND TP.HCM ban hanh quy dinh ve quan ly va su dung nha o xa hoi tren dia ban TP.HCM nhu sau:

- Ve doi tuong duoc thue, thue mua nha o xa hoi:

Dieu 4, quyet dinh 86/2008/QD-UBND quy dinh nhu sau:

Doi tuong duoc xem xet, giai quyet cho thue, thue mua nha o xa hoi theo quy dinh nay la nhung doi tuong lam viec tai cac co quan, don vi thuoc pham vi quan ly cua TP Ho Chi Minh bao gom:

1. Can bo, cong chuc, vien chuc theo quy dinh cua phap luat ve can bo, cong chuc.

2. Si quan, quan nhan chuyen nghiep thuoc luc luong vu trang nhan dan huong luong tu ngan sach nha nuoc.

3. Cac doi tuong da tra lai nha o cong vu.

4. Cac doi tuong khac co thanh tich lao dong xuat sac, duoc UBND thanh pho phe duyet nhu: nhan si, tri thuc, cac nha khoa hoc, van nghe si, cong nhan lam viec tai cac doanh nghiep khong thuoc cac khu kinh te, khu cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghe cao.

- Ve dieu kien duoc thue, thue mua nha o xa hoi:

Dieu 5, quyet dinh 86/2008/QD-UBND quy dinh nhu sau:

1. Nguoi duoc thue, thue mua nha o xa hoi phai dam bao cac dieu kien sau day:

a) Thuoc doi tuong quy dinh tai Dieu 4 quy dinh nay. Doi tuong quy dinh tai khoan 1, khoan 2, khoan 3 Dieu 4 quy dinh nay phai co thoi gian cong tac tai co quan, don vi nha nuoc toi thieu tu 03 (ba) nam tro len, trong bien che va huong luong tu ngan sach nha nuoc.

b) Chua duoc Nha nuoc giai quyet chinh sach ve nha o, dat o.

c) Chua co nha o thuoc so huu cua minh, chua co dat o thuoc quyen su dung cua minh (ke ca nha o, dat o duoc thua ke, tang cho), dang o thue hoac o nho nha cua don vi, ca nhan khac hoac co nha o thuoc so huu cua minh nhung la nha o tam, hu hong, dot nat, dien tich su dung binh quan dau nguoi trong ho gia dinh duoi 5m2.

d) Muc thu nhap binh quan hang thang cua ho gia dinh khong vuot qua nam lan tong so tien thue nha o xa hoi phai tra hang thang doi voi can ho co dien tich su dung toi da la 60m2 va khong thap hon bon lan so tien thue phai tra doi voi can ho co dien tich su dung toi thieu la 30m2.

d) Nguoi duoc thue mua nha o xa hoi phai thanh toan lan dau 20% gia tri cua nha o duoc thue mua.

2. Viec lua chon cac doi tuong duoc thue, thue mua nha o xa hoi duoc thuc hien theo thu tu uu tien sau day:

a) Co nhu cau buc thiet ve nha o: chua co nha o, moi lap gia dinh, dien tich nha o binh quan qua thap.

b) Co thanh tich xuat sac trong lao dong, cong tac: duoc Nha nuoc phong tang huan chuong, huy chuong hoac cac danh hieu giao su, pho giao su; nha giao hoac nghe si nhan dan, uu tu.         

c) La chuyen vien cao cap hoac giu chuc vu chu chot tu pho phong va tuong duong tro len tai co quan, don vi dang cong tac. 

d) Can bo tre tot nghiep dai hoc tro len, cong nhan co tay nghe tu bac 5 tro len.

- Ve thanh phan ho so de nghi thue, thue mua nha o xa hoi:

Dieu 12, quyet dinh 86/2008/QD-UBND quy dinh nhu sau:

Thanh phan ho so de nghi thue, thue mua nha o xa hoi gom:

1. Hai (02) ban chinh don de nghi thue hoac thue mua nha o xa hoi (theo mau dinh kem), co xac nhan cua co quan, don vi noi nguoi do dang lam viec ve doi tuong, dieu kien theo quy dinh tai Dieu 4, Dieu 5 quy dinh nay. 

2. Doi voi ho gia dinh, phai co xac nhan cua co quan, don vi cua tung thanh vien da co viec lam trong ho gia dinh va xac nhan cua UBND phuong, xa, thi tran noi dang sinh song, moi loai gom 02 (hai) ban chinh.

3. Hai (02) ban sao y cac chung tu co lien quan den viec so huu, su dung cac can nha dang ky ho khau thuong tru cua tung thanh vien da co viec lam trong ho gia dinh.

4. Hai (02) ban chinh don xin xac nhan nha o dang so huu (neu co) la nha o tam, hu hong, dot nat, dien tich su dung binh quan dau nguoi trong ho gia dinh duoi 5m2, co xac nhan cua UBND phuong, xa, thi tran noi can nha toa lac.

5. Hai (02) ban sao y chung minh nhan dan va so ho khau thuong tru.

6. Hai (02) ban sao giay xac nhan tinh trang hon nhan (giay xac nhan doc than, giay dang ky ket hon, quyet dinh thuan tinh ly hon….).

7. Hai (02) ban chinh cong van xac nhan cua don vi quan ly nha o cong vu (neu co) voi noi dung da tra lai nha o cong vu theo quy dinh va xin thue, thue mua nha o xa hoi.

- Ve trinh tu giai quyet ho so thue, thue mua nha o xa hoi:

Dieu 13 quyet dinh 86/2008/QD-UBND quy dinh nhu sau:

1. Ho so thue, thue mua nha o xa hoi duoc nop tai don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi, cu the la:

a) Truong hop cong tac tai cac co quan, don vi cap thanh pho, nop ho so tai Cong ty Quan ly kinh doanh nha thanh pho.

b) Truong hop cong tac tai cac co quan, don vi cap quan, huyen hoac thuoc doi tuong quy dinh tai khoan 4 Dieu 4 cua quy dinh nay, nop ho so tai don vi quan ly nha o xa hoi quan, huyen.

2. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le, don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi doi chieu ve doi tuong, dieu kien quy dinh tai Dieu 4, Dieu 5 quy dinh nay, de xuat, chuyen ho so den So Xay dung hoac UBND quan, huyen.

3. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, So Xay dung hoac UBND quan, huyen kiem tra ho so, can cu vao so luong don va so luong quy nha o xa hoi, trinh hoi dong xet duyet xem xet theo thu tu uu tien.

4. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, can cu y kien ket luan cua hoi dong xet duyet, So Xay dung hoac UBND quan, huyen ban hanh quyet dinh cho thue, thue mua neu du dieu kien hoac cong van tra loi ho so khong du dieu kien hoac cong van tra loi chua co nha o xa hoi.

5. Trong thoi han 20 (hai muoi) ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc van ban cua So Xay dung hoac UBND quan, huyen, don vi truc tiep quan ly nha o xa hoi ky hop dong thue, thue mua, ban giao nha o xa hoi hoac giao cong van tra loi ho so khong du dieu kien hoac cong van tra loi chua co nha o xa hoi.

Nhu vay, de co the nop don de nghi thue, thue mua nha o xa hoi, ong/ba can phai xac dinh minh co thuoc doi tuong theo quy dinh tai Dieu 4 quyet dinh tren hay khong, neu thuoc doi tuong tren thi can phai xem xet tiep co du dieu kien theo quy dinh tai Dieu 5 hay khong. Neu thuoc doi tuong va du dieu kien thue, thue mua nha o xa hoi theo quyet dinh neu tren thi ong/ba can xac dinh minh dang cong tac tai co quan cap tinh/thanh pho hay cap quan/huyen de xac dinh co quan nhan ho so.

Neu ong/ba dang cong tac tai co quan cap tinh/thanh pho thi nop ho so tai Cong ty Quan ly kinh doanh nha TP, neu ong/ba dang cong tac tai co quan cap quan/huyen thi nop ho so tai co quan quan ly nha o xa hoi cap quan/huyen.

Luat su PHAM DINH SON
(Cong ty Luat TNHH Quoc An)

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den so do, so hong... hoac bai vo cong tac, ban doc gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu Unicode). Chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien