Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2158916/07062009.aspx

Chuyen muc dich su dung khi dat lua qua nho

TTO - * Toi mua mieng dat lua co so do rieng voi dien tich 40,6m2 (ngang 4m) o phuong Binh Hung Hoa B, quan Binh Tan, TP.HCM. Quan da chuyen sang ten toi tren so do va hen ngay dong thue truoc ba. Hien phia truoc phan dat la duong 6-7m chuan bi do nhua con phia sau la hem cut 4m.

Do truoc day khong tim hieu ky thong tin quy hoach nen gio toi moi biet, neu Nha nuoc lam duong thong hem cut ra duong lon thi chieu ngang phan dat chi con lai khoang 2,5m (mat het 1,5m) voi dien tich con lai khoang 25m2. Neu co lam duong thi toi co xin chuyen muc dich su dung sang dat tho cu duoc khong?

Neu khong chuyen duoc thi toi phai lam gi voi phan dat con lai, co duoc xin phep xay dung tam va cam ket neu co phong duong thi se khong den bu phan nha da cat khong? Xin cam on.

(binhckd@..)

- Tra loi cua luat su Huynh Van Nong:

Theo quy dinh hien hanh thi viec chuyen muc dich su dung dat tu dat nong nghiep sang dat lam nha o phai thoa man dieu kien ve quy hoach su dung dat.

Theo quy dinh tai Dieu 30 cua nghi dinh 181/2004/ND-CP thi tai vi tri thua dat muon chuyen muc dich thanh dat o phai co quy hoach su dung dat chi tiet hay ke hoach su dung dat chi tiet (la dat o), hoac quy hoach xay dung do thi hoac quy hoach xay dung diem dan cu nong thon da duoc co quan Nha nuoc co tham quyen xet duyet.

Truong hop chua co quy hoach su dung dat chi tiet hoac ke hoach su dung dat chi tiet thi can cu vao quy hoach, ke hoach su dung dat da duoc co quan Nha nuoc co tham quyen xet duyet (quy hoach dinh huong).

Doi voi cac thua dat o vi tri trong hem, co dien tich tu 15m2 den duoi 36m2 va co chieu rong (hoac chieu sau so voi chi gioi xay dung) tu 2,0m den duoi 3,0m: duoc xay dung moi toi da 2 tang (co the bo tri tang lung tai tret va mai che cau thang tai san thuong), chieu cao khong qua 12,2m (Diem b muc 2.2 khoan 2 dieu 6 cua Quy dinh ve kien truc nha lien ke trong khu do thi hien huu tren dia ban TP.HCM, ban hanh kem theo Quyet dinh so 135/2007/QD-UBND ngay 8-12-2007).

Nhu vay, neu tai vi tri thua dat cua ong co quy hoach duoc duyet la khu dan cu hien huu thi ong duoc phep chuyen muc dich su dung dat va xay nha nhu neu tren.

Truong hop phan dat cua ong khong phu hop quy hoach thi khong duoc phep chuyen muc dich su dung dat. Trong truong hop nhu the, ong co the thoa thuan de chuyen nhuong phan dat cua minh cho nguoi lien ke hoac de nghi Nha nuoc khi thu hoi dat de lam duong nen thu hoi toan bo dat cua ong.

Than ai chao ong.

Luat su HUYNH VAN NONG
(Cong ty luat TNHH Sai Gon Luat)

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den so do, so hong... hoac bai vo cong tac, ban doc gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu Unicode). Chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien