Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2190232/24062009.aspx

Nganh duoc Viet Nam con thieu dinh huong

Hien nay, nganh duoc Viet Nam con thieu dinh huong va dang phai doi mat voi hang loat thach thuc. Mac du nuoc ta la mot quoc gia co nguon duoc lieu da dang va phong phu ca ve so luong, chat luong, chung loai nhung van chua duoc khai thac tot de dap ung nhu cau xa hoi. Ben canh do, mang luoi cung ung, phan phoi duoc pham van mang tinh tu phat, thieu chuyen nghiep va chua duoc tieu chuan hoa nen chua dong vai tro chu dao de binh on thi truong thuoc trong nuoc ca ve nguon cung cap, cung nhu gia ca... Do la nhung nhan xet duoc nhieu dai bieu dua ra tai Hoi nghi nganh duoc nam 2009, do Bo Y te to chuc hom qua (23/6).
 
90% nguyen lieu san xuat thuoc phai nhap khau
 
Bo truong Y te Nguyen Quoc Trieu cho biet, nam 2008 thuoc san xuat trong nuoc dat 715,435 trieu USD chiem 52% gia tri tien thuoc su dung  va da tang 19,6 % so voi nam 2007, gop phan tang tien thuoc binh quan dau nguoi len 16,45USD/nam.
 
Hien thuoc san xuat trong nuoc dang huong toi nhung nhom thuoc co ty le su dung cao, thuoc chuyen khoa. Cac dang thuoc bao che cung duoc dau tu san xuat kha manh me. He thong san xuat, kiem tra chat luong, ton tru bao quan, luu thong phan phoi thuoc khong ngung duoc xay dung theo cac tieu chuan cua To chuc Y te The gioi (WHO) va tieu chuan quoc te, tinh den het thang 3/2009 da co 92 doanh nghiep trong nuoc dat tieu chuan de san xuat thuoc.
 
Nhung den nay, nang luc san xuat trong nuoc con yeu, chua dap ung duoc doi hoi cua thi truong, thi truong duoc o nuoc ta con phu thuoc kha nhieu tu nhap khau, voi khoang 90% nguyen lieu san xuat thuoc phai nhap khau, thuoc san xuat trong nuoc chu yeu la thuoc dieu tri benh thong thuong voi cac dang bao che don gian, hieu qua kinh te chua cao. Thuoc ngoai van duoc su dung ngay cang nhieu.
 
Theo bao cao cua Bo Y te, nam 2006 ca nuoc da danh 956 trieu USD de mua thuoc tan duoc, nam 2007 la 1,136 ty USD va nam 2008 ca nuoc da chi 1,425 ty USD (chi so nay da vuot du bao cua WHO) de dap ung nhu cau nay. Trong do, tri gia thuoc nhap khau nam 2008 la hon 923 trieu USD. 

Duoc biet, hien nay tren ca nuoc co tren 300 don vi tham gia san xuat thuoc. Tuy nhien, nganh duoc nuoc ta van co su chenh lech dang ke ve muc dau tu va mat bang ve khoa hoc phat trien so voi khu vuc. Nganh duoc Viet Nam van chu yeu san xuat thuoc generic (thuoc goc). Do vay, thuoc chuyen khoa dac tri, thuoc moi van phai nhap khau de phuc vu cong tac dieu tri tai cac benh vien.
 
Trong khi do, anh huong cua khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te the gioi khien gia tri thuoc xuat khau cung nhu dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam deu giam. Nguon duoc lieu san xuat thuoc, trinh do tay nghe, phuong tien ky thuat con nhieu bat cap, chua tuong xung voi trach nhiem duoc giao…cung dang la thach thuc lon doi voi nganh duoc Viet Nam.
 
Da so cac nha thuoc con thieu duoc si

Theo bao cao cua Bo Y te, hien moi co hon 5% tong so nha thuoc tren toan quoc dat tieu chuan GPP, trong do chi co hon 1/3 so nha thuoc trong benh vien dat tieu chuan GPP. Da so cac nha thuoc con thieu duoc si, thay thuoc ke don, quy che ke don khong duoc thuc thi nghiem, tinh trang lam dung thuoc va cho thuoc mot cach tuy tien cua cac bac si ke don... kha pho bien va dang tro thanh thach thuc doi voi nganh duoc Viet Nam hien nay.
 
Bon thanh pho lon duoc xem la nhung thanh pho tieu thu nhieu thuoc nhat trong ca nuoc (Ha Noi, Thanh pho Ho Chi Minh, Da Nang, Can Tho) va 33 tinh trien khai thuc hien GPP, tinh den 31/3/2009, co 444/8.434 nha thuoc dat GPP, bang 5,3%; trong do nha thuoc benh vien la 140/406 dat GPP, bang 34%; co 15 doanh nghiep to chuc chuoi nha thuoc ban le. Nhu vay so voi yeu cau thi ty le dat yeu cau de ra con rat thap.
 
Theo ba Pham Khanh Phong Lan, dai dien cho y kien tu So Y te TPHCM, hien nay van con tinh trang loi dung kinh doanh thuong hieu benh vien. Mot so nha thuoc benh vien lien ket hay dau thau nha thuoc cho cac don vi, ca nhan ben ngoai, hoan toan pho mac moi hoat dong. Hau qua la nha thuoc benh vien khong dam bao ve nguon thuoc va gia thuoc. Thuoc kem chat luong van tra tron vao va gia thuoc benh vien thuong cao hon ben ngoai.
 
Ben canh do, theo ba Pham Khanh Phong Lan la su canh tranh khong lanh manh cua cac nha thuoc non – GPP.  Cac nha thuoc non – GPP voi co che thue khoan va thuong xuyen ban thuoc khong hoa don chung tu thu duoc loi nhuan rat lon. Trong mot so truong hop con co su cau ket voi cac bac si trong benh vien de ke toa thuoc, nang gia truc loi.
 
Vi vay, Bo Y te can som ban hanh cac chinh sach uu dai khuyen khich cho nha thuoc GPP va co su chi dao quyet liet, nhat la Cuc Quan ly duoc can hanh dong khan truong va chu dong hon trong viec dieu phoi chung. Bo Y te cung can ban hanh cac bien phap che tai hieu qua hon doi voi cac hanh vi vi pham, dac biet ve quy dinh gia thuoc.
 
Ba Pham Khanh Phong Lan dua ra mot thi du nhu yeu cau cac nha thuoc benh vien phai tuan thu quyet dinh 24 ve thang so toi da, nhung mot so benh vien tu khong thanh lap nha thuoc van len lut ban thuoc gia rat cao, song chi bi phat toi kinh doanh khong co Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh thuoc (voi muc phat tu 2 trieu dong den 5 trieu dong). Vi vay, can co che tai xu phat manh hon.

Thuy Hoa