Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2193194/26062009.aspx

Xu ly rac thai bang phuong phap sinh hoc - Kha nang sinh loi cao

Rac la hiem hoa cua moi truong, nhung rac cung la vang neu chung ta biet tan dung, khai thac va tai su dung. Tren thuc te, nhieu cong ty tren the gioi da va dang thu duoc nhung khoan loi nhuan khong lo tu rac. Con tai nuoc ta, viec xu ly rac chi moi dung o bien phap chon lap – mot trong nhung bien phap xu ly tho so nhat. “Ay the nhung ngay ca khi chi la chon lap thi rac van co kha nang sinh loi kinh te” - Tien si Ngo Hoang Van, Lien hiep cac Hoi Khoa hoc Ky thuat TPHCM khang dinh.

Khi tai che rac thai kho kha thi…

Theo ong Nguyen Van Phuoc, Pho Giam doc So Tai nguyen va Moi truong TPHCM, chi tinh rieng tren dia ban thanh pho hien co 3 khu lien hiep xu ly rac thai la Khu lien hop xu ly chat thai ran Tay Bac (Cu Chi), Thu Thua (Long An) va Da Phuoc (Binh Chanh). Ngoai ra, con co them 2 cong truong xu ly rac la Go Cat va Dong Thanh nhung da ngung tiep nhan rac. Dieu dang noi la, cong nghe xu ly rac cho den nay van chu yeu la chon lap hop ve sinh.

TS Ngo Hoang Van gioi thieu canh dong co Vetiver va cay dau me phat trien xanh tot nho tuoi nuoc ri rac bai rac Dong Thanh.

Trong thoi gian qua, co cong ty xu ly rac thai tai TPHCM da xay dung nha may tai che rac thai thanh phan compost, nhung do thanh phan rac thai chua duoc phan loai dat yeu cau nen van phai ap dung phuong phap xu ly tho so la chon lap. Dieu nay da khien cho quy dat danh cho xu ly chon lap rac thai ngay cang lon, hien da len den hang tram hecta va chac chan con so nay se con tang nhieu hon trong tuong lai. Khong chi vay, viec chon lap rac se lam phat sinh nuoc ri rac. Day la nguon nuoc thai vo cung doc hai cho moi truong neu khong duoc xu ly tot.

Tren thuc te, viec xu ly nuoc ri rac tai cac bai chon lap Dong Thanh, Go Cat, Phuoc Hiep va Da Phuoc cua cac chu dau tu cung gap khong it kho khan. Cong nghe xu ly loai nuoc o nhiem nay duoc ap dung pho bien hien nay la phuong phap hoa ly (keo tu, hap phu, loc mang), phuong phap hoa hoc (oxy hoa, trao doi ion) va phuong phap vi sinh (xu ly vi sinh ky khi, hiem khi).

Ben canh nhung he thong xu ly duoc dau tu quy mo cong nghiep, hien dai, van con ton tai nhung cong nghe chi duoc dau tu tam thoi nen da va dang boc lo nhieu bat on nhu khong dam bao on dinh chat luong nuoc sau xu ly dat tieu chuan yeu cau. Tham chi, voi nhung he thong xu ly nuoc thai duoc dau tu bai ban, trong truong hop su co nhu mua thien tai, chat luong nuoc thai sau xu ly cung kho dam bao dat tieu chuan cho phep. Hon nua, chi phi de xu ly nguon nuoc nay rat lon va la ganh nang cho ngan sach thanh pho.

Ket hop xu ly sinh hoc phat huy hieu qua

Truoc thuc te do, theo TS Ngo Hoang Van, TP nen tan dung dien tich dat tai bai chon lap de trong cay co gia tri kinh te cao nhu co Vetiver, co voi, co singnal hoac cay dau me. Cach lam nay vua giup tan dung duoc dat cua cac bai chon lap rac de lam kinh te, vua ket hop tan dung xu ly nuoc ri rac de lam nguon nuoc tuoi dinh duong cho cay nen giai quyet duoc van de o nhiem moi truong.

TS Van cho biet, nuoc ri rac la chat long tham qua cac lop chat thai ran mang theo cac chat hoa tan hoac cac chat lo lung. Thanh phan nuoc ri rac co chua nong dong pH, COD, BOD, acid, kim loai nang… rat cao. Con co Vetiver, bo re cua cay chua nhieu vi khuan va nam co kha nang xu ly chat thai gay o nhiem cho moi truong. Cu the, vi khuan co dinh dam co tac dung chuyen hoa nito tu do thanh nito sinh hoc; vi khuan dieu hoa su sinh truong cua cay co the dieu hoa duoc cac chat nhu auxin, gibberrellins, ethylene, acid… la nhung chat huu co anh huong den qua trinh sinh ly cay du o nong do thap; nam phan giai photpho; nam re… Nho vay ma cay co the moc nhanh tren nhung vung dat ngheo dinh duong hoac dat bi nhiem doc kim loai nang trong nhung dieu kien khac nghiet nhu han han, suong muoi, nuoc man, nuoc hoa chat, doc chat.

Tuong tu, voi loai cay dau me cung co the sinh truong va phat trien trong moi truong o nhiem. Tren thuc te, loai cay tren da duoc trong thu nghiem cai tao moi truong bi nhiem doc dioxin tai Hue va tai Can Tho.

Gan day nhat, TS Van cung nhom cong tac da trong thuc nghiem co Vetiver, co voi va cay dau me tai bai chon lap rac Dong Thanh va su dung nuoc ri rac cua bai chon lap rac nay de tuoi. Ket qua cho thay cac loai cay nay phat trien binh thuong. Nguon nuoc ri rac dam dac co nong do cac chat o nhiem cao sau khi duoc pha loang voi ty le 10% de tuoi vao cay da duoc cay hap thu va xu ly bang phuong phap phat trien tu nhien cho ra chat luong nuoc thai dat tieu chuan loai A.

Hon nua, chi phi xu ly chi khoang 8.000 dong/m³ nuoc ri rac, re hon gap chuc lan chi phi xu ly hien tai. Quan trong day la nhung loai cay co gia tri kinh te cao. Cu the, cay Vetiver co the tan thu de san xuat giay; cay dau me de san xuat nhien lieu sinh hoc hoac san xuat thuoc tri benh.

Dai dien Cong ty Moi truong Do thi TPHCM cung cho biet, co the ung dung loai cay nay de trong tren cac bai chon lap rac da duoc phu dinh hoac cac vung dem cach ly khu dan cu. Viec trong cac loai cay nay, nhat la co Vetiver co the giup chong xoi mon cho bai chon lap, dong thoi phong tranh nguy co o nhiem do chat luong nuoc ri rac xu ly chua dat yeu cau.

Con theo TS Tran Minh Chi, Vien truong Vien Ky thuat nhiet doi va Bao ve moi truong, neu ket hop duoc ca hai mo hinh la xu ly bang phuong phap hoa ly, xu ly so bo cac chat o nhiem dat muc do nhat dinh. Ke den, chuyen toan bo luong nuoc thai nay sang pha loang de tuoi cho cac loai cay tren thi hieu qua xu ly nuoc ri rac triet de hon rat nhieu. Va chac chan rang, nuoc ri rac khong con la moi quan ngai doi voi bat ky nha dau tu cung nhu cong dong dan cu song gan khu vuc bai chon lap rac.

AI VAN – THUY AN