Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2199894/30062009.aspx

Chua nghiem tuc trong quan ly vu khi, vat lieu no
Trong vong 15 thang, viec su dung trai phep cac loai vu khi, vat lieu no, do choi nguy hiem… da lam 105 nguoi chet, 128 nguoi bi thuong.
 >> Nhieu doi tuong con do vi gia dinh quan “long”
Tang cuong quan ly vu khi, vat lieu no nham dam bao trat tu xa hoi
 
Thoi gian gan day, tinh trang van chuyen, buon ban, tang tru, san xuat, su dung trai phep cac loai vu ki, vat lieu no, cong cu ho tro va ca do choi nguy hiem co tinh bao luc gay an dien ra kha phuc tap.

Bao cao cua Bo Cong an cho thay, chi tinh rieng nam 2008 va 3 thang dau nam 2009, ca nuoc da xay ra 345 vu lien quan den vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro gay an; tang tru, su dung, buon ban, san xuat trai phep; tai nan no do tu ra pha bom min lay phe lieu. Hau qua lam chet 105 nguoi, bi thuong 128 nguoi.

Co quan cong an da bat giu 449 doi tuong, thu duoc kha nhieu sung quan dung, sung san, sung tu che, sung the thao, dao gam, kiem mac, cong cu ho tro, thuoc no va min tu tao.

Theo Chi thi so 902/CT-TTg ve tang cuong quan ly vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro dam bao an ninh trat tu trong tinh hinh moi, Thu tuong Chinh phu chi ra rang nguyen nhan dan den tinh trang tren la do mot so Bo, nganh va dia phuong chua that nghiem tuc, tich cuc, thuong xuyen.

Viec kiem tra cong tac quan ly, bao quan, su dung vu khi, vat lieu no con bi xem nhe, buong long. Cong tac phoi hop giua cac co quan chuc nang con bi han che. Tu do da dan den mot so co quan, don vi de mat, that thoat vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro.

Nuoc ta trai qua nhieu cuoc chien tranh, vi vay vu khi, vat lieu no, bom min bi vui lap trong long dat chua thu hoi het, mot so nguoi dan di dao, boi tim ban lay tien.

Mat khac, doi tuong o mot so nuoc co bien gioi lien ke nuoc ta da san xuat cac loai vu khi quan dung, sung san, dao le, kiem mac, cong cu ho tro, do choi nguy hiem co tinh bao luc de ban vao Viet Nam. Nghi dinh so 47/CP cua Chinh phu sau gan 13 nam thuc hien, den nay da boc lo mot so bat cap, nhu che tai xu ly mot so hanh vi vi pham chua co hoac co nhung chua du manh de xu ly va ran de toi pham…

De khac phuc tinh trang tren, Thu tuong Chinh phu yeu cau lanh dao cac Bo, nganh, dia phuong thuc hien nghiem Nghi dinh so 47/CP va cac van ban huong dan ve viec tang cuong quan ly cac loai vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro. Cac luc luong cong an, bo doi bien phong, canh sat bien, hai quan, quan ly thi truong tang cuong kiem tra, tuan tra kiem soat khu vuc bien gioi, cua khau, nha ga, ben xe, cang hang khong… nham kip thoi phat hien, ngan chan cac hanh vi san xuat, buon ban, van chuyen, su dung vu khi, vat lieu no, do choi nguy hiem co tinh bao luc, nhat la nhap lau tu nuoc ngoai.

Bo Cong an co trach nhiem phoi hop voi cac don vi lien quan hoan thanh viec soan thao cac van ban phap luat co lien quan. Doi voi cac vu an co su dung cac loai vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro can khan truong dieu tra lam ro. Dong thoi, co ke hoach tong kiem tra, ra soat toan dien cong tac quan ly vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro tren toan quoc, bao dam trat tu an toan xa hoi.

Lan Huong