Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2200028/30062009.aspx

Luat Giao thong duong bo 2008: Mot vai diem moi can luu y

 Ngay 13/11/2008, Quoc hoi da thong qua Luat Giao thong duong bo nam 2008. Luat nay co nhieu diem, quy dinh rat moi so voi Luat Giao thong duong bo duoc Quoc hoi phe duyet ngay 29/06/2001. Duoi day la mot so luu y doi voi nguoi tham gia giao thong khi Luat moi chinh thuc co hieu luc tu ngay mai (01/07/2009).

2.jpg

Di xe dap dien phai doi mu bao hiem:

Xe dap dien duoc xep vao loai xe tho so, nhung de dam bao tinh mang cua nguoi tham gia giao thong, nguoi su dung phuong tien co toc do cao nay van phai doi mu bao hiem. Muc 2, Dieu 31 cua Luat Giao thong duong bo nam 2008 quy dinh ro: nguoi dieu khien, nguoi ngoi tren xe dap may phai doi mu bao hiem co cai quai dung quy cach.

Xe gan may va xe dap may duoc hieu la loai xe tho so 2 banh co lap dong co, van toc thiet ke lon nhat nho hon hoac bang 30 km/gio va khi tat may thi dap xe di duoc, bao gom ca xe dap dien.

Day cung la diem moi trong Luat Giao thong duong bo 2008. Do do, nguoi dieu khien xe dap dien can luu y thuc hien dung quy dinh, tranh vi pham va bi xu phat vi chua nam ro Luat.

Doi voi nguoi uong bia, ruou tham gia giao thong

Neu nhu Luat Giao thong duong bo nam 2001 chi quy dinh chung la nghiem cam nguoi dieu khien phuong tien giao thong tren duong ma trong mau co nong do con vuot qua 80mg/100ml mau hoac 40mg/l khi tho, hoac co cac chat kich thich khac ma phap luat cam su dung thi Luat Giao thong duong bo nam 2008 da co nhung quy dinh cu the hon.

Tai muc 8, Dieu 8 (Cac hanh vi bi nghiem cam) chi ro: cam nguoi dieu khien xe o to, may keo, xe may chuyen dung tren duong ma trong mau va hoi tho co nong do con; cam nguoi dieu khien xe mo to, xe gan may ma trong mau co nong do con vuot qua 50mg/100ml mau hoac 0,25mg/l khi tho. Nong do nay thap hon muc ma Luat giao thong duong bo nam 2001 quy dinh nhung la muc 35 Quoc gia khac dang ap dung.

Rieng doi voi ma tuy, Luat Giao thong duong bo nam 2008 tai muc 7, Dieu 8 quy dinh: cam dieu khien phuong tien giao thong ma trong co the co chat ma tuy. Dieu nay phai hieu la nguoi dieu khien phuong tien co the khong su dung ma tuy trong khi tham gia giao thong nhung trong nguoi co chat ma tuy cung bi phat.

Phai mang 4 loai giay to khi tham gia giao thong

Muc 2, dieu 58, Luat Giao thong duong bo nam 2008 quy dinh, nguoi lai xe khi dieu khien phuong tien phai mang theo 4 loai giay to sau: Dang ky xe; Giay phep lai xe doi voi nguoi dieu khien xe co gioi; Giay chung nhan kiem dinh an toan ky thuat va bao ve moi truong doi voi xe co gioi; Giay chung nhan bao hiem trach nhiem dan su cua chu xe co gioi.

Nhu vay, ngoai 3 loai giay to cu nhu quy dinh hien hanh, nguoi tham gia giao thong con phai mang theo Giay chung nhan kiem dinh an toan ky thuat va bao ve moi truong khi Luat moi duoc ap dung. Day cung la diem dang luu y de nguoi dieu khien phuong tien co gioi chuan bi va mang theo day du giay to, tranh duoc nhung loi vi pham va bi xu phat mot cach dang tiec.

Quy dinh khi vao duong cao toc va duong ham

Day cung la nhung quy dinh rat moi cua Luat Giao thong duong bo nam 2008. Theo do, nguoi di bo, di xe tho so, xe gan may 2 banh, xe mo to va xe may keo, xe may chuyen dung co toc do thiet ke nho hon 70km/gio khong duoc di vao duong cao toc tru nguoi va phuong tien giao thong, thiet bi phuc vu viec quan ly, bao tri duong cao toc (Muc 4, Dieu 26).

Dieu 27, Giao thong trong ham duong bo, con chi ro: Xe co gioi, xe may chuyen dung phai bat den; xe tho so phai bat den hoac co vat phat sang bao hieu.

Do tuoi cua lai xe, do tuoi tre em duoc cho them.

Doi voi quy dinh ve nguoi lai xe, luat moi nang do tuoi toi thieu cua nguoi lai oto cho nguoi 10-30 cho tang tu 21 tuoi hien nay len 24 tuoi, lai oto tren 30 cho tang tu 25 tuoi len 27 tuoi.

Luat moi cung bo sung quy dinh cu the ve do tuoi cua tre em duoc cho them tren mo to, xe gan may va xe dap (duoi 14 tuoi doi voi mo to va xe gan may; duoi 7 tuoi doi voi xe dap).

Nguoi di mo to, xe gan may vi pham quy dinh nay bi phat tien tu 80.000 - 100.000 dong (tru truong hop cho nguoi benh di cap cuu, ap giai nguoi co hanh vi vi pham phap luat); neu cho qua 2 nguoi muc phat tu 100.000 - 200.000 dong, neu cho qua tu 3 nguoi tro len muc phat tu 200.000 - 400.000 dong. (theo du thao Nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo)

Tre em tren 6 tuoi phai doi mu bao hiem

Ben canh Luat Giao thong duong bo 2008, mot du thao quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong giao thong duong bo cung da duoc Bo GTVT soan thao va ap dung vao ngay 01/07/2009.  Theo du thao, nguoi tham gia giao thong cho tre em tren 6 tuoi khong doi mu se bi phat tien tu 100.000 den 200.000 dong.

3.jpg

Muc phat 100.000-200.000 dong cung ap dung cho nguoi di xe dap may khong doi mu bao hiem, cho tre em tren 6 tuoi khong doi mu. Day la quy dinh ma cac bac phu huynh can luu tam va nam ro, vua de dam bao an toan cho con cai minh, vua khong vi pham Luat giao thong moi ap dung.

Luat Giao thong duong bo nam 2008 bao gom 8 chuong voi 89 dieu. Trong so 89 dieu, Luat chi co 03 dieu cua Luat nam 2001 duoc giu nguyen (chiem 3.37%); co 68 dieu bo sung, sua doi (chiem 76.40%) va 18 dieu moi (chiem 20.23%). O day, chung toi dua ra mot so diem luu y voi nhung quy dinh moi lien quan toi cac doi tuong chinh trong viec thuc hien va chap hanh Luat nay.

Hy vong rang, Luat giao thong duong bo nam 2008, khi ap dung, se duoc pho bien de nhieu nguoi biet den. Tu do, nguoi tham gia giao thong co y thuc chap hanh dung quy dinh, tranh nhung vi pham va bi xu phat chi vi khong biet Luat va nam ro Luat.

  • Khuat The Dat