Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2207318/04072009.aspx

Thue thu nhap ca nhan: Nhieu diem moi ve nguoi phu thuoc

Ong Nguyen Dinh Tan - Anh: THANH DAM

TT - Co nhieu diem moi ve nguoi phu thuoc va ho so chung minh nguoi phu thuoc khi tinh thue thu nhap ca nhan. Xung quanh van de nay, Tuoi Tre da trao doi cung ong Nguyen Dinh Tan - cuc truong Cuc Thue TP.HCM.

Ong Tan noi:

- Theo thong tu 62 cua Bo Tai chinh bo sung thong tu 84 ve thue thu nhap ca nhan ban hanh truoc do thi nguoi lao dong lam viec trong cac to chuc kinh te, cac co quan hanh chinh su nghiep co bo, me, vo (hoac chong), con va nhung nguoi khac thuoc doi tuong duoc tinh la nguoi phu thuoc da khai ro trong ly lich thi duoc can cu vao do de lam ho so giam tru gia canh theo hai cach:

* Cach 1: Dien vao to khai dang ky nguoi phu thuoc theo mau, co xac nhan cua thu truong don vi vao ben trai to khai. Truong hop co thay doi ve nguoi phu thuoc thi de nghi thu truong don vi xac nhan vao to khai dieu chinh. Voi cach nguoi nop thue tu khai va chiu trach nhiem.

* Cach 2: Lam day du cac ho so thu tuc theo huong dan tai thong tu 84 cua Bo Tai chinh. Vi du neu la con thi nop ban sao giay khai sinh hoac ban sao ho khau, vo hoac chong thi nop ban sao ho khau hoac ban sao giay chung nhan ket hon...

Truong hop can bo cong chuc co nguoi phu thuoc da khai ro trong ly lich nhung chua dang ky nguoi phu thuoc thi phai lam ban dang ky va van duoc chon lua cach ap dung ho so chung minh nguoi phu thuoc.

* Truong hop nguoi phu thuoc la bo duong, me ke khong khai trong ly lich thi xu ly ra sao?

- Truong hop nay, nguoi nop thue can khai hai ban dang ky dieu chinh nguoi phu thuoc theo mau gui co quan chi tra thu nhap de dang ky bo sung va yeu cau thu truong co quan ky xac nhan hoac nop cac giay to chung minh theo quy dinh.

* Thua ong, truong hop nguoi phu thuoc la ong ba, chu bac... co quan thue yeu cau phai co dieu kien khong co noi nuong tua, cu the la nhu the nao?

- Theo thong tu 62 duoc tinh la nguoi phu thuoc (tru nguoi phu thuoc la con) trong tung truong hop cu the phai dap ung cac dieu kien:

Neu trong do tuoi lao dong phai thoa man dong thoi hai dieu kien: bi tan tat khong co kha nang lao dong, khong co thu nhap hoac co thu nhap binh quan thang trong nam tu tat ca cac nguon thu nhap khong vuot qua 500.000 dong. Neu ngoai do tuoi lao dong thi phai khong co thu nhap hoac co thu nhap binh quan thang trong nam khong vuot qua 500.000 dong.

Doi voi nguoi phu thuoc la ong ba noi; ong ba ngoai; co, di, chu, bac, cau ruot; anh, chi, em ruot; chau ruot va cac ca nhan khac con phai thoa man them dieu kien la nguoi khong noi nuong tua ma doi tuong nop thue dang truc tiep nuoi duong.

* Nguoi trong do tuoi lao dong nhung mac benh nan y khong co thu nhap co duoc tinh la nguoi phu thuoc khong?

- Mot diem moi la nguoi trong do tuoi lao dong mac cac benh ma khong co kha nang lao dong (benh AIDS, ung thu, suy than man...) co benh an cua co quan y te tu cap huyen tro len duoc xem la nguoi phu thuoc, khong can phai co xac nhan cua UBND cap xa.

Truong hop nguoi phu thuoc la nguoi tan tat khong co kha nang lao dong nhung khong co xac nhan cua co quan y te thi doi tuong nop thue tu khai theo mau va de nghi UBND cap xa noi nguoi phu thuoc dang song xac nhan nhung bieu hien cu the ve su tan tat cua nguoi phu thuoc. Vi du nhu xac nhan nguoi phu thuoc bi cut tay, cut chan, mu mat, mac benh thieu nang tri tue (Down), bi di chung chat doc da cam...

 Quy trinh lam ho so giam tru gia canh cho nguoi phu thuoc

(*) Nguoi khong co ly lich theo quy dinh thi van lam ho so giam tru gia canh theo quy trinh cua thong tu 84-BTC

* Theo Tong cuc Thue, ly lich du dieu kien lam can cu de thu truong co quan ky xac nhan phai la ly lich can bo cong chuc va phai duoc bo sung hang nam neu co thay doi.

* Theo quy dinh, doi tuong nop thue co thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong tu 4 trieu dong/thang tro xuong khong phai ke khai nguoi phu thuoc, do do cung khong phai nop ho so chung minh nguoi phu thuoc.

A.HONG