Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2216160/10072009.aspx

Goi y giai de thi Lich su khoi C
De Su khoi C nam nay duoc nhan dinh la bam sat chuong trinh pho thong, tuy nhien, de thi co cau phan loai hoc sinh. Duoi day la goi y giai de thi cua ThS Le Van Dung - Truong THPT Chu Van An, Ha Noi.
 
GOI Y DAP AN DE THI DAI HOC MON LICH SU

KHOA THI NGAY 09/07/2009

Cau 1 (2 diem): Tom tat qua trinh tim duong cuu nuoc cua Nguyen Ai Quoc tu nam 1911 den nam 1920. Nguyen Ai Quoc da khang dinh su nghiep giai phong dan toc Viet Nam phai theo con duong nao?

Tom tat qua trinh tim duong cuu nuoc cua Nguyen Ai Quoc tu 1911 - 1920:

- Ngay 5/6/1911, Nguoi ra di tim duong cuu nuoc.

- Tu 1911 den 1917: Nguoi bon ba qua nhieu nuoc tren the gioi. Qua do, rut ra ket luan: o dau bon de quoc thuc dan cung tan bao, doc ac; o dau nguoi lao dong cung bi boc lot nang ne.

- Tu cuoi nam 1917, duoi anh huong cua Cach mang Thang Muoi Nga, Nguyen Ai Quoc ve Phap, gia nhap Dang Xa hoi Phap, hoat dong trong phong trao yeu nuoc cua Viet kieu va phong trao cong nhan Phap.

-> Nhung nhan thuc va hoat dong cua Nguyen Ai Quoc tuy moi buoc dau nhung da la dieu kien can thiet de Nguoi den voi Chu nghia Mac – Lenin va con duong cach mang dung dan o giai doan sau.

- Nam 1919, Nguoi gui toi Hoi nghi Vec-xai Ban yeu sach cua nhan dan An Nam de to cao de quoc.

- Thang 7-1920, Nguyen Ai Quoc doc So thao lan thu nhat nhung luan cuong ve van de dan toc va thuoc dia cua Lenin. Luan cuong khang dinh: muon cuu nuoc va giai phong dan toc phai di theo con duong cach mang vo san.

- Thang 12-1920, tai Dai hoi cua Dang Xa hoi Phap, Nguoi da bo phieu tan thanh Quoc te thu ba, tro thanh nguoi cong san Viet Nam dau tien va la mot trong nhung nguoi tham gia sang lap Dang Cong san Phap.

Nhu vay den nam 1920, Nguyen Ai Quoc da khang dinh su nghiep giai phong dan toc Viet Nam phai theo con duong cach mang vo san. Do la con duong cuu nuoc dung dan, con duong ket hop doc lap dan toc voi chu nghia xa hoi, ket hop tinh than yeu nuoc voi tinh than quoc te vo san.

Cau 2 (3 diem): Trinh bay va nhan xet chu truong tap hop luc luong cach mang duoc de ra tai Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam (1- 1930), Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong lam thoi Dang Cong san Viet Nam (10 - 1930) va Hoi nghi lan thu tam Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Dong Duong (5 - 1941).

* Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam 1/1930:

- Boi canh: Tu ngay 6/1 den 8/2/1930, Nguyen Ai Quoc da chu tri Hoi nghi thanh lap Dang Cong san Viet Nam tai Cuu Long – Huong Cang – Trung Quoc. Hoi nghi da thong nhat cac to chuc cong san thanh Dang Cong san Viet Nam va thong qua Chinh cuong van tat, Sach luoc van tat, Dieu le tom tat va Loi keu goi nhan dip thanh lap Dang do Nguyen Ai Quoc soan thao.

- Chu truong tap hop luc luong:

+ Luc luong chu yeu de danh do de quoc va phong kien la cong nhan va nong dan, tri thuc tieu tu san.

+ Doi voi phu nong, trung tieu dia chu va tu ban chua ro mat phan cach mang can loi dung hoac trung lap.

+ Dong thoi phai lien lac voi cac dan toc bi ap buc va vo san the gioi.

+ Cuong linh khang dinh vai tro lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam, Dang Cong san Viet Nam la doi tien phong cua giai cap vo san, lay chu nghia Mac Lenin lam nen tang tu tuong, la nhan to quyet dinh thang loi cua cach mang. Dang la hat nhan, la trung tam doan ket, quy tu moi luc luong yeu nuoc de chong de quoc va chong phong kien, gianh doc lap tu do cho dat nuoc, hanh phuc cho nhan dan ta.

- Nhan xet:

Chinh cuong van tat va Sach luoc van tat la Cuong linh chinh tri dau tien cua Dang ta va cach mang nuoc ta. Do la Cuong linh dung dan va sang tao, nhuan nhuyen ve quan diem giai cap, tham duom tinh dan toc, phu hop voi xu the phat trien cua thoi dai moi.

* Hoi nghi lan thu nhat Ban Chap hanh Trung uong lam thoi Dang Cong san Viet Nam thang 10-1930

- Boi canh: Giua luc phong trao cach mang Viet Nam 1930 – 1931 dang dien ra quyet liet, Ban Chap hanh Trung uong lam thoi Dang Cong san Viet Nam da hop Hoi nghi lan thu nhat tai Huong Cang - Trung Quoc. Hoi nghi da thong qua Luan cuong Chinh tri do Tran Phu khoi thao.

- Chu truong tap hop luc luong:

+ Luc luong cach mang la giai cap cong nhan va giai cap nong dan. Do la hai dong luc chinh cua cach mang, la goc cua cach mang.

+ Phai thuc hien lien minh cong - nong.

+ Lanh dao cach mang Dong Duong la giai cap cong nhan thong qua bo tham muu la Dang Cong san Dong Duong, phai la dang kieu moi theo chu nghia Mac - Lenin.

+ Hoi nghi cung neu ro moi quan he giua cach mang Viet Nam va cach mang the gioi.

- Nhan xet: Luan cuong Chinh tri thang 10-1930 con co mot so han che do la chua de cao duoc nhiem vu giai phong dan toc; qua nhan manh ve dau tranh giai cap. Trong khi nhan manh ve dau tranh giai cap thi chua thay het duoc vi tri, vai tro cua cac giai cap, tang lop xa hoi khac ngoai cong - nong.

* Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Dong Duong thang 5-1941

- Boi canh: Truoc tinh hinh the gioi va trong nuoc ngay cang khan truong, Nguyen Ai Quoc ve nuoc va trieu tap Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Dong Duong (10 – 19-5-1941) tai Pac Bo, Cao Bang.

- Chu truong tap hop luc luong:

+ Chu truong thanh lapViet Nam doc lap dong minh (goi tat la Viet Minh) bao gom cac to chuc quan chung lay ten la Hoi Cuu quoc nham "Lien hiep het thay cac gioi dong bao yeu nuoc, khong phan biet…, dang cung nhau muu cuoc dan toc giai phong va sinh ton".

- Nhan xet: Nhung chu truong tren day cua Hoi nghi Trung uong Dang lan thu VIII do hoan chinh su chuyen huong chi dao chien luoc duoc de ra tu hoi nghi Trung uong Dang lan thu VI. Hoi nghi co tac dung quyet dinh van dong toan dang, toan dan tien toi cach mang thang Tam.

Sau Hoi nghi, Mat tran Viet Minh da dua ra chuong trinh cuu nuoc va duoc dong dao cac tang lop nhan dan ung ho.

Cau 3 (2 diem): Trong thoi ky 1954 - 1975, phong trao dau tranh nao danh dau buoc phat trien cua cach mang o mien nam Viet Nam tu the giu gin luc luong sang the tien cong? Trinh bay nguyen nhan dan den su bung no cua phong trao do.

- Trong thoi ky 1954 – 1975, phong trao "Dong khoi” (1959 – 1960) danh dau buoc phat trien cua cach mang mien Nam tu the giu gin luc luong sang the tien cong.

- Nguyen nhan bung no phong trao:

+ Sau nam 1954, de quoc Mi thay chan Phap dung len chinh quyen Ngo Dinh Diem, thuc hien am muu chia cat nuoc ta, bien mien Nam thanh thuoc dia kieu moi.

+ Trong nhung nam 1957 – 1959, Mi – Diem tang cuong khung bo cach mang bang cac chien dich "To cong", "diet cong", Luat 10/59... khien luc luong cach mang bi ton that nang ne.

+ Cac cuoc dau tranh chong Mi – Diem da dien ra soi noi nhung van doi hoi thuc hien nhung bien phap quyet liet hon de dua cach mang mien Nam vuot qua kho khan, thu thach.

+ Hoi nghi Trung uong Dang lan thu 15 (dau 1959) xac dinh con duong phat trien co ban cua cach mang mien Nam la khoi nghia gianh chinh quyen bang luc luong chinh tri cua quan chung la chu yeu, ket hop voi luc luong vu trang nhan dan.

Cau IV.a. Theo chuong trinh Chuan (3,0 diem): Hay phan tich cac giai doan cua cach mang Lao tu nam 1946 den nam 1975 va tom tat dien bien cua tung giai doan.

- Cac giai doan cua cach mang Lao tu nam 1946 den nam 1975 va dien bien:

1) Giai doan 1946 – 1954

- Thang 3/1946, Phap quay tro lai xam luoc Lao. Nhan dan Lao duoi su lanh dao cua Dang Cong san Dong Duong va su giup do cua quan tinh nguyen Viet Nam, da tien hanh cuoc khang chien chong Phap.

- Tu 1947, nhieu chien khu da duoc thanh lap o Lao, luc luong cach mang ngay cang truong thanh.

+ Ngay 20/1/1949, Quan Giai phong Nhan dan Lao duoc thanh lap.

+ Ngay 13/8/1950, thanh lap Mat tran Lao tu do va Chinh phu khang chien do Hoang than Xuphanuvong dung dau.

- Tu do, cuoc khang chien cua nhan dan Lao phat trien manh me. Quan Giai phong Nhan dan Lao da phoi hop voi quan tinh nguyen Viet Nam mo nhieu chien dich lon nhu Trung Lao va Ha Lao nam 1953, Thuong Lao nam 1954, dac biet la trong chien dich Dien Bien Phu.

- Nam 1954, Hiep dinh Gionevo duoc ki ket, da cong nhan doc lap, chu quyen va toan ven lanh tho cua Lao.

2) Giai doan 1954 – 1975:

- Duoi su lanh dao cua Dang Nhan dan Cach mang Lao, nhan dan Lao tien hanh cuoc khang chien chong Mi xam luoc tren ca 3 mat tran quan su, chinh tri, ngoai giao; danh bai nhieu cuoc tan cong quan su cua dich. Den dau nhung nam 60 da gianh duoc nhung thang loi to lon (giai phong 2/3 dat dai va hon 1/3 dan so ca nuoc).

- Tu giua nam 1964 den 1973, nhan dan Lao da danh bai cuoc “Chien tranh Dac biet" va "Chien tranh Dac biet tang cuong” cua Mi, buoc Mi va tay sai phai ki Hiep dinh Vieng Chan (21/2/1973), lap lai hoa binh, thuc hien hoa hop dan toc o Lao.

- Cung voi thang loi cua cach mang Viet Nam (30/4/1975), nhan dan Lao da tiep tuc dau tranh gianh duoc toan bo chinh quyen trong ca nuoc. Ngay 2/12/1975, nuoc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lao chinh thuc thanh lap. Tu day, nuoc Lao buoc sang thoi ky xay dung dat nuoc va phat trien kinh te - xa hoi.

Cau IV.b. Theo chuong trinh Nang cao (3,0 diem): Neu noi dung, thanh tuu va han che cua chien luoc kinh te huong noi va chien luoc kinh te huong ngoai cua nhom 5 nuoc sang lap ASEAN.

* Chien luoc kinh te huong noi

- Nam nuoc sang lap ASEAN (In-do-ne-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin va Thai Lan) sau khi gianh doc lap deu tien hanh cong nghiep hoa thay the nhap khau (chien luoc kinh te huong noi) trong khoang nhung nam 50 – 60 cua the ki XX.

- Noi dung chu yeu: day manh phat trien cac nganh cong nghiep san xuat hang tieu dung noi dia thay the hang nhap khau, lay thi truong trong nuoc lam trong tam de phat trien san xuat.

- Thanh tuu: dap ung duoc nhu cau cua nhan dan, phat trien mot so nganh che bien, che tao, buoc dau tao ra cong an viec lam, giai quyet nan that nghiep…

+ Xin-ga-po xay dung duoc co so ha tang (duong sa, cau cang…) tot nhat khu vuc.

+ Sau 11 nam phat trien, kinh te Thai Lan co buoc tien dai: ke hoach kinh te 6 nam (1961 – 1966) da tang thu nhap quoc dan len 7,6%, du tru ngoai te va vang tang 15%.

+ Sau ke hoach 5 nam (1966 – 1970), mien Tay Ma-lai-xi-a da tu tuc duoc luong thuc, mien Dong giam nhap gao.

+ In-do-ne-xi-a xay dung duoc cac khu cong nghiep co quy mo lon, san xuat thay the duoc mot phan cac mat hang nhap khau…

- Han che: thieu nguon von, nguyen lieu va cong nghe; chi phi cao dan toi lam an thua lo; te tham nhung, quan lieu phat trien; doi song nguoi lao dong mac du duoc cai thien nhung van con nhieu kho khan, chua giai quyet duoc van de tang truong voi cong bang xa hoi.

* Chien luoc kinh te huong ngoai

- Chien luoc cong nghiep hoa lay xuat khau lam chu dao (chien luoc kinh te huong ngoai) thuc hien khoang nhung nam 60 – 70 cua the ki XX

- Noi dung chu yeu: "mo cua" nen kinh te, thu hut von, ki thuat cua nuoc ngoai, tap trung san xuat hang hoa de xuat khau, phat trien ngoai thuong.

- Thanh tuu: nen kinh te theo khuynh huong hien dai (ti trong cong nghiep trong nen kinh te quoc dan da lon hon nong nghiep), mau dich doi ngoai tang nhanh (tong kim ngach xuat khau cua 5 nuoc dat 130 ti USD vao nam 1980); toc do tang truong kinh te kha cao (In-do-ne-xi-a: 7 – 7,5% trong thap nien 1970; Thai Lan: 9% (1985 – 1995), Ma-lai-xi-a: 6,3% - 8,5% (1960 – 1990), Xin-ga-po: 12% (1968 – 1973) va tro thanh "con rong" kinh te noi troi nhat o Dong A; van de tang truong voi cong bang xa hoi duoc cai thien,…