Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2223914/15072009.aspx

Moi truong Ha Noi: O nhiem toan dien

Theo So Tai nguyen va Moi truong Ha Noi, tinh trang o nhiem moi truong tren dia ban thanh pho dang co xu huong gia tang va ngay cang tro nen nghiem trong, nhat la doi voi chat thai ran, nuoc thai va khong khi. Dieu nay dang gay buc xuc, anh huong xau toi doi song sinh hoat cua nhan dan tai nhieu khu vuc...

 

Chat thai ran: buc xuc

 

Theo thong ke chua day du, chat thai ran cong nghiep o Ha Noi moi ngay co khoang 750 tan, trong do moi thu gom 85-90% va xu ly duoc khoang 60% luong thu gom nay. Cong tac xu ly, tieu huy, tai che chu yeu dua vao chon lap hop ve sinh tai mot so bai rac. Trong khi do, phe thai xay dung (tren 1000 tan/ngay) chua duoc thu gom triet de.


 Anh minh hoa

 

Tai cac khu vuc nong thon, do chua co quy hoach cac bai chon lap chat thai ran nen da hinh thanh cac bai rac tu phat voi quy mo dien tich tu vai chuc den vai tram m2. Cac bai rac nay phan lon tan dung vung dat trung, ao, ho va khong duoc phan loai chat thai, khong lot day, khong co he thong thu gom nuoc ri rac… gay o nhiem moi truong xung quanh.

 

Hien tai, chat thai ran y te nguy hai cua mot so benh vien da duoc thu gom va xu ly tap trung tai lo dot chat thai y te Cau Dien, phan tro xi duoc dong ran va chon lap. Tuy nhien, van con mot so benh vien, mot o quan Ha Dong va 13 benh vien tuyen huyen) co lo dot nhung hoat dong cam chung.

 

Trong khi do, cac bai chon lap chat thai ran hien da sap day gay nen tinh trang thieu bai chon lap. Day thuc su la mot kho khan rat lon cua Thanh pho.


Moi truong nuoc mat: o nhiem nang

 

Hien nay, tong khoi luong nuoc thai cong nghiep tren dia ban thanh pho khoang tu 100.000 den 120.000m3/ngay dem. Luong nuoc thai cua cac co so cong nghiep cu nam phan tan moi duoc xu ly 20-30%, chi co 3 khu cong nghiep tap trung moi (KCN Bac Thang Long, Phu Nghia va Quang Minh 1), 2 cum cong nghiep (Ngoc Hoi va Phung Xa) co he thong xu ly nuoc thai tap trung. Con lai phan lon cac co so san xuat deu khong co tram xu ly nuoc thai.


 Anh minh hoa

 O nhiem nuoc mat ngay cang tro nen nghiem trong do luong nuoc chua duoc xu ly
cua cac co so san xuat xa thang ra moi truong

 

Trong khi do, qua trinh kiem tra cho thay tong luong nuoc thai sinh hoat khu vuc noi thanh, noi thi khoang 700.000m3/ngay dem nhung chi chua den 7% trong so nay duoc xu ly. So con lai duoc xa thang ra muong, ao, ho, song.

 

Chinh vi cac ly do tren, ket qua quan trac tai 13 ho cua Ha Noi cho thay, hau het cac chi so cung deu vuot TCCP nhieu lan, dac biet la cac ho Thu Le, Hoan Kiem, Truc Bach, Ba Mau va Thanh Cong bi o nhiem nang vao mua kho.

 

4 con song thoat nuoc chinh cua TP cung dang bi o nhiem nang boi cac chat huu co, vo co, cac hop chat nito, vi sinh vat, chat ran lo lung, dau mo. Mot so vi tri phat hien kim loai nang vuot TCCP, nuoc co mau den, mui hoi thoi, dac biet la vao mua kho.
 

Khong khi: o nhiem tiep tuc gia tang

 

Theo so lieu quan trac cua So Tai nguyen va Moi truong Ha Noi thi hien tai, khong khi o hau het cac khu vuc dan cu do hoat dong giao thong trong vung noi do deu bi o nhiem. Dac biet, cac khu vuc nhu Trung tam Hoi nghi quoc gia, duong Xuan Thuy, duong Khuat Duy Tien,… o nhiem bui dang o muc cao nhat Ha Noi va xu huong ngay cang gia tang. Cac khu vuc nga tu co mat do xe co luu thong cao, do on cung vuot tieu chuan cho phep (TCCP).


 Anh minh hoa

 
 

Ket qua quan trac bui giao thong nam 2008 cho thay, co toi 85% so diem do vuot tieu chuan cho phep, cao hon 2 lan so voi nam 2007. Con ket qua quan trac 6 thang dau nam 2009 cho thay tai 250 diem do kiem thi co 180 diem co ham luong bui lo lung vuot TCCP.

 

Tai cac khu vuc Khuat Duy Tien, Le Van Luong, Kim Giang, Khuong Dinh, nong do bui cao gap tu 3,8 den 6,3 lan so voi TCCP; duong Nguyen Trai co vi tri vuot TCCP den 11 lan, duong Nguyen Van Linh vuot 10,8 lan; nga ba Tam Trinh – Linh Nam vuot 5,2 lan, duong Pham Van Dong vuot 3,6 lan…

 

Ve do on, ket qua quan trac cho thay co 27/34 vi tri co do on vuot TCCP. Tai hai nga tu: ben xe buyt Long Bien, chan cau vuot Pham Van Dong va Nga tu Ngo Gia Tu - Duc Gaing, do on vuot 1,18 lan TCCP. Cac nga tu con lai do on vuot tu 1,05 – 1,15 lan TCCP.

 

Ve nong do bui min PM10, co 23/24 nga tu co nong do trung binh vuot TCCP do luu luong va mat do xe co qua lai qua lon. Phuong tien tham gia giao thong tai cac nga tu nay chu yeu la xe o to khach, o to cho vat lieu xay dung va o to tai.

 

Cac chi tieu ve CO, SO2, NO2, C6H6… cung deu vuot TCCP tai hau het cac diem do kiem, trong do 32/34 nga tu co nong do C6H6 vuot TCCP, co noi vuot toi 3 lan. Trong khi do, bui kim loai tai cac nga tu co nhung nong do nho do han che duoc viec su dung nhien lieu xang pha Pb.

 

 

De an “cuu” moi truong Ha Noi

 

Truoc tinh trang o nhiem moi truong Ha Noi dang co xu the gia tang va ngay cang tro nen nghiem trong, nhat la doi voi chat thai ran, nuoc thai va khong khi, gay buc xuc, ngay 14/7, So Tai nguyen va Moi truong Ha Noi da trinh UBND TP de an “Nhiem vu va giai phap xu ly o nhiem moi truong buc xuc tren dia ban Ha Noi den nam 2010”.

 

Trong tam cua de an la chon 3 van de moi truong buc xuc nhat o TP hien nay la o nhiem moi truong do chat thai ran, o nhiem nuoc mat va onhiem khong khi do bui xay dung va khi thai cua cac phuong tien giao thong de tap trung khac phuc tu nay den nam 2010.

Qua buoi thao luan to chieu qua va tiep tuc thao luan trong ngay hom nay (15/7), chieu nay  HDND Thanh pho Ha Noi se quyet nghi de an nay.

Tue Khanh