Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2227994/17072009.aspx

Truong THPT Nguyen Sieu - Dot pha tu giao vien
Khong chi mot ma nhieu lan, khi noi ve cac giai phap nang cao chat luong giao duc, Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da nhan manh, giai phap dot pha chinh la xay dung doi ngu giao vien co chat luong.

Trong ban du thao chien luoc phat trien giao duc den nam 2020, Bo GD-DT cung coi mot trong nhung giai phat dot pha cua nganh giao duc la phat trien doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc. Thay Nguyen Trong Vinh, Hieu truong truong Nguyen Sieu tam su, la mot truong dan lap nen ngay tu khi moi thanh lap truong da rat coi trong viec xay dung doi ngu giao vien. Viec tuyen chon doi ngu giao vien co tam, co duc, co tai yen tam gan bo lau dai voi su nghiep xay dung truong luon la moi quan tam cua lanh dao nha truong.

Truong Nguyen Sieu hien co 198 giao vien, 100 % dat chuan trong do co 84,5% tren chuan dao tao, co nhieu giao vien lau nam trong nghe, co kinh nghiem trong cong tac chuyen mon khong nhung dam bao duoc viec day tot kien thuc chuan ma con co nang luc boi duong hoc sinh gioi, luyen thi dai hoc cung voi luc luong giao vien tre co nhiet tinh, nang dong, sang tao, ham hoc hoi, co trinh do tin hoc va tich cuc doi moi phuong phap day hoc, quan ly hoc sinh.

Thay Vinh cho biet, bang nhieu bien phap : tu hoc, cap kinh phi cho di hoc chinh quy hoac tham gia cac lop do nha truong to chuc hoc tin hoc va tieng Anh cho giao vien de tien toi trong tuong lai gan giao vien chu nhiem se dam nhan vai tro tro giang cho giao vien nguoi nuoc ngoai. Doi voi giao vien bo mon co the day toan va vat ly bang tieng Anh cho hoc sinh cac lop chat luong cao. Truong con khong ngung nang cao trinh do chuyen mon cho giao vien thong qua cac hoat dong chuyen mon.

Trong nam hoc cac to nhom chuyen mon da to chuc duoc 25 chuyen de day hoc; 100% giao vien tham gia hoi giang dat tiet day kha gioi, viet 25 sang kien kinh nghiem xep loai A gui cap thanh pho. Tham gia thi giao vien day gioi giao vien cua truong dat 1 giai Nhat, 2 gioi Nhi cap Thanh pho va nhieu giai cap Quan. Thanh tra toan dien cua Quan va Thanh pho Truong dat loai Tot, du gio cua giao vien 100% dat tiet day kha va tot (90% tiet day tot).
Voi doi ngu thay day tot nam hoc 2008-2009 truong da dat duoc ket qua lam hai long cac bac cha me hoc sinh : ti le hoc sinh dat hanh kiem kha, tot 99,2% ; dat hoc luc van hoa gioi bac tieu hoc la 84,6% (lop CLC 95,6%) THCS: 51,6% (lop CLC 66,7%) va THPT: 12% (lop CLC 14,8%) Tham gia thi hoc sinh gioi lop 9 va lop 12 co 15 hoc sinh dat giai.

Ben canh doi ngu giao vien nguoi Viet Nam, duoc phep cua thanh pho truong con tuyen dung duoc doi ngu giao vien co huu nguoi nuoc ngoai day tieng Anh cho hon 30 lop CLC cua truong theo chuong trinh quoc te va ren luyen ky nang nghe, noi, doc, viet chuan tieng Anh cho hoc sinh tu lop 1 den lop 12.


Den tham truong, tu cac quan khach den cha me hoc sinh deu tram tro khen ngoi ve kha nang noi tieng Anh luu loat va chuan cua hoc sinh cac lop chat luong cao truong Nguyen Sieu. Cac em hoc sinh tu lop 3 tro len deu co the nghe giang bai bang tieng Anh va trao doi giao luu voi giao vien nguoi nuoc ngoai mot cach thoai mai va tu tin.

Khi duoc hoi, rat nhieu hoc sinh cua truong Nguyen Sieu tam su, cac em rat hung thu voi viec to chuc hoc tap 2 buoi/ngay va 9 buoi/tuan cua truong da co them thoi luong hoc tap giup cac em khong nhung nam vung kien thuc co ban ma con duoc hoc nang cao va neu co nhu cau co the tu nguyen dang ky hoc luyen thi dai hoc tai truong do cac thay co giao gioi cua cac truong dai hoc giang day va dac biet la chuong trinh tieng Anh tang cuong theo chuong trinh quoc te da giup cho nhieu ban thi du diem di du hoc nuoc ngoai tu lop 11 hoac lop 12.

Truong Nguyen Sieu la truong luon di dau trong moi hoat dong giao duc toan dien va dat thanh tich cao; phu huynh hoc sinh hoan toan co the yen tam khi cho con em minh theo hoc.