Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2236792/23072009.aspx

Xay dung tam tren phan dat nam trong lo gioi

TTO - * Toi mua mot lo dat 105m2 da chuyen tho cu tai xa Tan Xuan, Hoc Mon, TP.HCM. Khi lam thu tuc sang ten va cap so moi thi chi co 83m2 duoc cong nhan, con 22m2 nam trong lo gioi (lo gioi duong la 12m). Xin hoi voi dien tich 83m2 thi khi thiet ke ban ve xin phep xay dung nha 3 tang toi duoc xay dung voi mat do toi da bao nhieu phan tram?

Phan ban cong o cao do >3.5m so voi via he duoc phep nho ra khoi lo gioi la bao nhieu met? Phan dien tich 22m2 nam trong lo gioi thi co duoc xay dung ban kien co hay khong?

(vanchau26@... )

- Tra loi cua Luat su Pham Dinh Son:

Theo thu trinh bay, thi cau hoi cua ong/ba lien quan den mat do xay dung va viec xay dung cong trinh tam tren phan dat khong phu hop voi quy hoach xay dung nha o.

1. Ve mat do xay dung:

Neu lo dat cua ong/ba khong thuoc cac truong hop sau:

a. Cac Khu do thi moi duoc quy dinh tai Nghi dinh so 02/2006/ND-CP ngay 5-11-2006 cua Chinh phu ve viec ban hanh Quy che Khu Do thi moi.

b. Cac Khu Do thi moi hinh thanh truoc Nghi dinh so 02/2006/ND-CP co Ban quan ly rieng.

c. Cac Khu Nha o co quy hoach chi tiet 1/500 duoc duyet (ke ca cac Khu cu xa da on dinh ve quy hoach va co chung he thong ket cau).

d. Khu vuc hien huu, cai tao da co thiet ke do thi duoc duyet.

Can cu Bang 1, Dieu 7 Quyet dinh 135/2007/QD-UBND ngay 8-12-2007 cua UBND TP.HCM ban hanh, quy dinh ve kien truc nha lien ke trong khu do thi hien huu tren dia ban Thanh pho va Bang 5.7.2 Mat do xay dung toi da cua lo dat xay dung cong trinh - Quy chuan xay dung Viet Nam ban hanh kem theo Quyet dinh so 682/BXD-CSXD ngay 14-12-1996 cua Bo truong Bo Xay dung, thi mat do xay dung toi da doi voi huyen ngoai thanh duoc quy dinh nhu sau:

a. Dien tich dat (m2) duoi 50m2, mat do xay dung toi da la 100%;

b. Dien tich dat (m2) duoi 50m2 den duoi 100m2, mat do xay dung toi da la 90%…

Theo thu trinh bay, thi lo dat cua ong/ba co dien tich 83m2, do do, theo quy dinh neu tren, mat do xay dung toi da cua lo dat la 90%.

2. Ve do vuon ra cua ban cong, o vang

Do vuon ra cua ban cong, o vang nho ra tren khong gian lo gioi phu thuoc vao chieu rong cua lo gioi, can cu quy chuan xay dung Viet Nam, thi:

a. Chieu rong lo gioi L (m) < (nho hon) 6m, do vuon toi da cua ban cong, o vang la 0 (m) ;

b. Chieu rong lo gioi L (m) 6 ≤ L < 12 (lon hon hay bang 6m va nho hon 12m), do vuon toi da cua ban cong la 0,9m.

c. Chieu rong lo gioi L (m) 12 ≤ L < 20 (lon hon hay bang 12m va nho hon 20m), do vuon toi da cua ban cong la 0,9m.

(Can cu Bang 5 Dieu 12 cua Quyet dinh 135/2007/QD-UBND ngay 08/12/2007 cua UBND TP.HCM).

Theo thu trinh bay, lo gioi cua con duong phia truoc lo dat co lo gioi 12m, do do, ban cong, o vang trong truong hop nay duoc vuon tren khong gian lo gioi toi da la 1,2m.

3. Ve viec xay dung cong trinh tam

Can cu khoan 4, Dieu 5 Quyet dinh 04/2006/QD-UBND ngay 17-1-2006 cua UBND TP.HCM, thi nhung khu vuc da co quy hoach chi tiet xay dung ty le 1/2000 hoac ty le 1/500 duoc duyet va cong bo nhung chua co Quyet dinh thu hoi dat cua co quan nha nuoc co tham quyen de thuc hien theo quy hoach thi se duoc cap giay phep xay dung tam.

Quy mo cong trinh xay dung tam la dang ban kien co toi da 2 tang (gom tret, gac go hay bang vat lieu lap ghep do chu dau tu tu quyet dinh, tuong gach, mai ton) va phai dam bao an toan, ve sinh, moi truong.

Can cu Cong van so 2140/BXD-HDXD ngay 23-10-2008 cua Bo Xay dung ve viec huong dan cap Giay phep xay dung tam, thi khi xin giay phep xay dung tam, chu cong trinh phai co giay cam ket tu pha do cong trinh khi nha nuoc thuc hien quy hoach theo Dieu 63 Luat Xay dung. Nhu vay, doi voi phan dien tich 22m2 nam trong lo gioi neu du cac dieu kien neu tren thi se duoc xem xet giai quyet cap phep xay dung tam.

Tren day la nhung thong tin duoc can cu theo cac quy dinh neu tren cho Nha dau tu/Chu cong trinh trong qua trinh chuan bi dau tu hay xay dung nha co tinh chat tham khao, khi co quan cap phep xay dung cap giay phep xay dung cho tung truong hop cu the, se xem xet va can cu nhieu yeu to khac nhu cac tieu chuan ve xay dung, quy chuan xay dung, moi truong, giao thong… (Dieu 4 Quyet dinh 135/2007/QD-UBND cua UBND TP.HCM).

Luat su PHAM DINH SON
(Cong ty Luat TNHH Quoc An)

Moi thac mac lien quan den van de nha dat, thu tuc giay to lien quan den so do, so hong... hoac bai vo cong tac, ban doc gui ve muc "Tu van nha dat" hoac "Dia oc" tai dia chi: diaoc@tuoitre.com.vn.

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu Unicode). Chan thanh cam on.

HOAI TRANG thuc hien