Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2252508/01082009.aspx

Thu phi luu thong tai Ha Noi va TP.HCM: Can lay y kien rong rai

TT - Bo Tai chinh duoc giao xem xet kien nghi cua UBND TP.HCM ve viec tang muc phi truoc ba, thu phi luu thong phuong tien ca nhan o Ha Noi va TP.HCM de bao cao Thu tuong Chinh phu quyet dinh. Tuoi Tre ghi nhan cac y kien tu nhieu phia ve viec nay.

TP.HCM dang can nhung giai phap cho “bai toan giao thong” voi canh ket xe xay ra hang ngay - Anh: Nhu Hung

* Ong Nguyen Van Thanh (pho cuc truong Cuc Duong bo VN):

Phai nghien cuu cu the

Chinh phu da co y kien chi dao Bo Tai chinh xem xet kien nghi thu phi luu thong phuong tien ca nhan o Ha Noi va TP.HCM de giam un tac. Vi vay, bay gio cac co quan chuc nang cung nen lay y kien du luan rong rai truoc khi thuc hien. Quy dinh nay ban dau se khong thuan long dan lam vi thay doi mot thoi quen di lai cua so dong rat kho. Tuy nhien, mot so TP o nuoc ngoai da thuc hien giai phap thu phi nham han che xe ca nhan de chong un tac, chung ta cung can phai nghien cuu de thuc hien.

Theo toi, thuc hien duoc quy dinh nay la kho nhung bay gio khong lam, cu de “troi” di thi khong bao gio lam duoc. Du biet nguyen nhan cua un tac va su phat trien xe ca nhan la do sai lam tu khau quy hoach, dinh huong phat trien giao thong van tai, gio siet lai cung phai tra gia, du luan xa hoi buc xuc nhung neu khong lam duoc thi tinh trang giao thong o cac TP ngay cang xau, tram trong them. Chu truong nay truoc day Cuc Duong bo tung de xuat nhung du luan phan doi quyet liet, nen gio de cac dia phuong tuy tinh hinh thuc te cua minh ma trien khai. Hai TP han che xe ca nhan, con nhiem vu cua Cuc Duong bo la xay dung de an phat trien xe buyt de gop phan han che phuong tien ca nhan.

* Ong Nguyen Khanh Toan (pho tong thu ky Hiep hoi Van tai oto VN):

Phi chong phi

Truoc day de nghi thu phi luu thong da bi cac nha quan ly, nha khoa hoc phan doi rat manh vi muon thu phi phai lap chot hoac theo doi xe nao vao TP thi thu. Ly do chinh thu phi luu thong la cac TP lon rat can von de mo rong duong sa, chong ket xe. Nhung hien nguoi dan da va dang dong gop khong nho cho dieu nay. Hien mua mot oto o VN phai bo ra so tien gap doi, tham chi gap ba mot so nuoc trong khu vuc.

Co nhieu ly do de khong the dong tinh voi de xuat nay, trong do quan trong nhat la neu thu phi luu thong khong biet co giup giam tac duong trong tuong lai khong hay se gay tac duong ngay lap tuc. Nhieu nuoc cung co thu loai phi nay, chung toi hieu y tuong cua co quan de xuat, nhung phai hieu dieu kien ky thuat cua VN khong giong cac nuoc. O cac nuoc, nguoi dan co tai khoan, chi can ap dung bien phap ky thuat ghi lai su luu thong la tru tai khoan duoc. Ta rat kho thu kieu nay, chu yeu se van phai lam thu cong, may moc de theo doi luu thong cung chua dap ung. Ma lam nhu vay co the tao su khong cong bang. Nhung nguoi o gan cung duong thu phi, di lai lien tuc se phai dong phi nhu the nao? Hien chung ta da thu nhieu loai phi, phi duong bo chung ta da thu qua xang dau. Neu tiep tuc thu phi luu thong la phi chong len phi, anh huong khong tot den chi phi cua doanh nghiep, doi song nguoi dan.

* Ong Vu Van Truong (vu truong Vu Chinh sach thue Bo Tai chinh):

Chua co co so de thu phi

Hien nay chung ta van thu phi tai cac doan duong nhat dinh theo quyet dinh cua co quan co tham quyen, theo quy dinh cua phap luat. Cac tram thu phi do phai phu hop quy hoach va muc phi cung phai theo dung cac van ban phap quy. Con muon thu phi luu thong tai hai TP thi chua co van ban nao quy dinh, dat co so cho viec nay. Co the co y tuong nhung ro rang muon thu phi tai rieng hai TP thi gan nhu phai lap cac chot kieu hang rao, vao TP thi thu. Dieu nay chung ta chua lam va chua co quy dinh.

Con ve de nghi tang thue truoc ba, theo quy dinh hien tai, TP.HCM duoc phep dieu chinh den 15%. Hien TP.HCM chua dieu chinh het muc nay, HDND moi quy dinh muc 10% nen Bo Tai chinh da co cong van de nghi TP.HCM neu can co the tang het muc duoc phep. Neu duoc nhan dan ung ho thi co the de nghi tang tiep. Luc do, Bo Tai chinh se xem xet de dua ra muc phu hop. Hien tai TP.HCM con co the tang gap ruoi muc phi truoc ba.

Mot so kien nghi khac phuc un tac giao thong o TP.HCM

Trong bao cao ngay 15-7 viec trien khai thuc hien nghi quyet cua Chinh phu ve khac phuc un tac giao thong tren dia ban, UBND TP.HCM dua ra mot so kien nghi nhu sau:

* Nghien cuu tang muc phi truoc ba va le phi dang ky phuong tien giao thong ca nhan tai TP.HCM va Ha Noi; nghien cuu quy dinh khoan thu tu nguoi su dung phuong tien ca nhan trong ca nuoc de thanh lap quy phat trien giao thong, ho tro van tai hanh khach cong cong, cai thien moi truong. Rieng tai TP.HCM va Ha Noi quy dinh muc thu phi cao hon va thu phi su dung ha tang giao thong do thi thong qua gia dich vu giu xe.

* Nghien cuu bo sung dieu kien bat buoc doanh nghiep phai co vi tri va dien tich dau xe tuong ung khi cap giay dang ky kinh doanh doi voi cac nganh nghe co nhu cau dau xe cho khach hang (ap dung tai Ha Noi va TP.HCM).

* Som nghien cuu ban hanh dieu kien rieng doi voi viec dang ky oto ca nhan, moto, xe gan may tai cac do thi loai dac biet... Som xay dung, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet ban hanh ke hoach thuc hien cac du an phat trien GTVT quoc gia tren dia ban TP va cac tinh lan can theo quy hoach phat trien GTVT TP den nam 2020. Tap trung hoan thanh dung tien do dau tu doi voi cac du an giao thong trong diem qua dia phan TP nhu duong cao toc TP.HCM - Trung Luong, quoc lo 50... Day nhanh cong tac dau tu de khoi cong som cac du an duong cao toc TP.HCM - Bien Hoa - Vung Tau, duong cao toc Ben Luc - Long Thanh...

* Cac tinh day nhanh cac du an dau tu xay dung khu do thi ve tinh, tung buoc hinh thanh cac do thi moi, cac thanh pho ve tinh nhu Nhon Trach, Bien Hoa, Di An, Thu Dau Mot, Ben Cat, Hau Nghia, Duc Hoa, Ben Luc, Tan An... de tao doi trong keo gian mat do dan cu qua cao o khu vuc noi o TP.HCM... UBND TP.HCM kien nghi Chinh phu chi dao day nhanh tien do di doi cac cang tren song Sai Gon ra khu vuc cang Hiep Phuoc (huyen Nha Be, TP.HCM) va khu vuc cang Cai Mep (tinh Ba Ria - Vung Tau)...

Sau cuoc hop nay, ngay 28-7 Van phong Chinh phu da co thong bao ket luan cua Pho thu tuong Hoang Trung Hai tai cuoc hop ban cac giai phap khac phuc tinh trang un tac giao thong o Ha Noi va TP.HCM. Trong do, Pho thu tuong giao Bo Tai chinh xem xet kien nghi cua UBND TP.HCM ve viec tang ti le nguon thu de lai cho thanh pho de dau tu cac cong trinh giao thong do thi trong diem, cap bach; nghien cuu viec tang muc phi truoc ba, thu phi luu thong phuong tien ca nhan o TP Ha Noi va TP.HCM, bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh.

N.Hau - T.Phung

C.V.KINH - TUAN PHUNG ghi