Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2268928/11082009.aspx

Diem chuan Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (Dai hoc Quoc gia Ha Noi) da cong bo diem chuan nguyen vong 1. Truong co 226 chi tieu xet tuyen nguyen vong 2 cho cac nganh hoc.

Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van (Dai hoc Quoc gia Ha Noi).
Cu the, diem chuan nguyen vong 1 cua truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi va Nhan van la:

Tam ly hoc: 18 diem (Khoi C, D), Khoa hoc Quan ly: 18,5 diem (khoi C) va 18 diem (khoi D), Xa hoi hoc: 18 diem (Khoi C,D), Triet hoc: 18 diem (Khoi C, D), Chinh tri hoc 18 diem (Khoi C, D), Cong tac xa hoi (khoi C, D);

Van hoc: 18 diem (Khoi C, D), Ngon ngu hoc: 18 diem (Khoi C, D), Lich su: 19,5 diem (khoi C) va 18 diem (khoi D), Bao chi: 21 diem (khoi C) va 20 diem (khoi D);

Thong tin thu vien: 18 diem (khoi C, D), Luu tru hoc & ATVP: 20 diem (Khoi C) va 19 diem (khoi D), Dong Phuong hoc: 20 diem (khoi C) va 18 diem (khoi D);

Quoc te hoc: 18,5 diem (khoi C) va 18 diem (khoi D), Du lich hoc: 19,5 diem (khoi C) va 18 diem (khoi D), Han Nom: 18 diem (khoi C, D), Nhan hoc: 18 diem (khoi C,D), Su pham Ngu van: 20,5 diem (khoi C) va 18,5 diem khoi D, Su pham Lich su: 22,5 diem (khoi C) va 21,5 diem (khoi D).

Diem va chi tieu vao nguyen vong 2: Xa hoi hoc (Khoi C, D): 18 diem, moi khoi 4 chi tieu; Triet hoc: 18 diem, trong do Khoi C: 46 chi tieu va khoi D: 20 chi tieu;

Chinh tri hoc: 18 diem, khoi C: 11 chi tieu, khoi D: 10 chi tieu; Cong tac xa hoi: 18 diem, khoi C: 10 chi tieu, khoi D: 6 chi tieu; Ngon ngu hoc: 18 diem, khoi C: 40 chi tieu, khoi D: 23 chi tieu; Han Nom: 18 diem, Khoi C: 3 chi tieu, khoi D: 3 chi tieu.

Vien Dai hoc Mo Ha Noi cho biet, diem trung tuyen nguyen vong 1 cua truong la: Tin hoc ung dung, Dien tu -Thong tin, Cong nghe sinh hoc, Luat Kinh te - Quoc te (Khoi A) deu 13,5 diem, Tai chinh Ngan hang: 16 diem.

Cong nghe sinh hoc (khoi B): 17 diem, Ke toan (D1): 16 diem, Tai chinh - ngan hang (D1): 16,5 diem, Tieng Anh (D1): 18,5 diem, tieng Trung (D1): 19 diem, Luat kinh te, quoc te (D1): 13,5 diem, My thuat Cong nghiep (H): 34,5 diem, Kien truc (V): 21,5 diem

Diem chuan cac nganh my thuat cong nghiep, mon ve hinh hoa va bo cuc mau he so 2; nganh kien truc, mon ve my thuat he so 2; nganh quan tri kinh doanh du lich - khach san, huong dan du lich, tieng Anh, tieng Trung, mon tieng Anh he so 2.

Truong cung cho biet, du kien xet tuyen chi tieu NV2 cac nganh tin hoc ung dung (120 chi tieu), dien tu thong tin (170 chi tieu), luat kinh te va luat quoc te (ca khoi A va khoi D1 co 80 chi tieu), tieng Anh (40 chi tieu), cong nghe sinh hoc (60 chi tieu), quan tri du lich khach san va huong dan du lich (100 chi tieu).

Muc diem nhan ho so xet tuyen NV2 cao hon 1 diem so voi diem chuan tuong ung cua tung nganh.

Doi voi cac nganh thuoc cao dang, se nhan ho so xet tuyen theo NV2 voi muc diem bang diem san cao dang cua tung khoi thi cua Bo GD-DT.

Trong do, Nganh Tin hoc ung dung, Dien tu Thong tin, Cong nghe sinh hoc, Ke toan, Tieng Anh, moi nganh co 100 chi tieu. Hai nganh Thoi trang, trang tri Noi ngoai that, moi nganh 50 chi tieu.

Rieng voi he cao dang, nganh my thuat cong nghiep, chi nhan ho so xet tuyen doi voi thi sinh du thi tai Vien Dai hoc Mo Ha Noi voi muc diem tu 31 tro len (da tinh he so mon nang khieu).

Thoi han bat dau nhan ho so dang ky xet tuyen (qua duong buu dien) la ngay 25/8.

Do Hop