Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2271778/12082009.aspx

Vinamilk – Khi muc tieu cung la bi quyet
Vinamilk – Khi muc tieu cung la bi quyet</span>
Nam 2008, trong khi nhieu nha san xuat sua lao dao vi “con bao Melamine”, Vinamilk van vung vang va khang dinh vi the cung nhu chat luong. Vinamilk da chu dong gui tat ca cac mau nguyen lieu dau vao va thanh pham cua minh di kiem nghiem va ket qua cho thay khong co mau nao nhiem melamine.

 “Thanh cong” la nhan dinh ngan gon nhat khi de cap toi cong viec xay dung thuong hieu sua cua Vinamilk thoi gian qua. Hinh anh chu bo sua Viet Nam tren bao bi sua Vinamilk da tro nen rat quen thuoc voi nguoi Viet, dac biet la doi voi tre em. Gan nhu bat cu em nho nao cung co the ngan nga “Chung toi la nhung con bo hanh phuc” trong quang cao sua cua cong ty.

Sua va cac san pham tu sua cua cong ty chiem khoang 50% thi phan toan quoc. Danh muc san pham cua Vinamilk bao gom: san pham chu luc la sua tuoi, sua bot va san pham co gia tri cong them nhu sua dac, yoghurt an va yoghurt uong, kem va pho mai.

De co duoc thanh cong nay la nho ban lanh dao cong ty da di dung huong, tap trung ngay vao viec xay dung thuong hieu tu khi bat dau khoi nghiep nam 1976. Va bay gio, thuong hieu sua Vinamilk da tro thanh thuong hieu sua duoc biet den rong rai tai Viet Nam.

Khong nhung the, voi be day lich su co mat tren thi truong Viet Nam, Vinamilk co kha nang xac dinh va am hieu xu huong va thi hieu tieu dung. Dieu nay giup Vinamilk tap trung nhung no luc phat trien nhung san pham cho cac phan khuc thi truong co the mang lai thanh cong cao. Cu the nhu dong san pham sua Vinamilk danh cho tre em nhu Milk kid … da tro thanh mot trong nhung san pham sua ban chay nhat danh cho phan khuc thi truong tre em tu 6 den 12 tuoi trong nam 2007.

Dau nam 2006 da danh dau buoc truong thanh lon manh cua Vinamilk khi cong ty niem yet tren thi truong chung khoan Tp.HCM. Co the noi, su kien len san cua Vinamilk da tao nen mot luc day dang ke doi voi thi truong chung khoan Viet Nam thoi gian do. Boi qua dot quyet toan co phan va 2 lan dau gia co phieu, Vinamilk da thu ve cho Nha nuoc tren 2.243 ty dong. Tri gia co phieu cua Vinamilk chiem 20% thi truong von co phieu niem yet khi ay, voi gia tri von hoa len toi 810 trieu USD.

Hien tai, Vinamilk co tren 220 nha phan phoi tren he thong phan phoi san pham, cong voi tren 140.000 diem ban hang phu deu tren 63 tinh thanh. San pham mang thuong hieu Vinamilk cung co mat tai  My, Canada, Phap, Nga, Sec, Ba Lan, Duc, Trung Quoc, Trung Dong, chau A, Lao, Campuchia...

He thong phan phoi rong khap cung la mot trong nhung don bay giup cong ty gioi thieu cac san pham moi nhu nuoc ep, sua dau nanh, nuoc uong dong chai va cafe cho thi truong.

Ngay tu dau Vinamilk da xac dinh, nguon cung cap sua nguyen lieu chat luong va on dinh dac biet quan trong. Vi the, Vinamilk da xay dung cac quan he ben vung voi cac nha cung cap thong qua chinh sach danh gia cua cong ty. Vinamilk ho tro tai chinh cho nong dan de mua bo sua va mua sua co chat luong tot voi gia cao. Ben canh do, cong ty cung ky ket hop dong hang nam voi cac nha cung cap sua va hien tai 40% sua nguyen lieu duoc mua tu nguon san xuat trong nuoc. Cac nha may san xuat duoc dat tai cac vi tri chien luoc gan nong trai bo sua, cho phep Vinamilk duy tri va day manh quan he voi cac nha cung cap. Dong thoi, Vinamilk cung tuyen chon rat ky vi tri dat trung tam thu mua sua de dam bao sua tuoi va chat luong tot. Ngoai ra, Vinamilk cung nhap khau sua bot tu Uc, New Zealand de dap ung nhu cau san xuat ca ve so luong lan chat luong.

Sau 33 nam ra mat nguoi tieu dung, den nay Vinamilk da xay dung duoc 9 nha may va 1 tong kho, voi tren 200 mat hang sua va cac san pham tu sua. San pham Vinamilk con duoc xuat khau sang nhieu nuoc My, Phap, Canada, Ba Lan, Duc, khu vuc Trung Dong, Dong Nam A…

Voi Vinamilk, chat luong cao, gia ca hop ly va khach hang phai la trung tam. Do la khang dinh cua Tong giam doc Cong ty Co phan sua Viet Nam (Vinamilk) Mai Kieu Lien ve muc tieu cua cong ty. Cung theo ba Lien, day dong thoi chinh la bi quyet tao nen thanh cong cua thuong hieu sua hang dau Viet Nam nay.