Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2274072/13082009.aspx

Nha quan tri lam chu CNTT trong kinh doanh la doi hoi cua thi truong?
Truong DH FPT thuong khang dinh rang SV cua minh khi ra truong co the lam viec o bat ky dau tren the gioi. Vay co nghia la DH FPT dat “dang cap quoc te”, mot ky vong qua suc chang?
Trong khi dot thi tuyen sinh DH, CD tren ca nuoc vua lang xuong thi mot su kien moi lai noi len thu hut su chu y cua dong dao cac bac phu huynh va hoc sinh ca nuoc - Do la viec Dai hoc (DH) FPT mo chuyen nganh moi “Quan tri kinh doanh ung dung cong nghe thong tin”(FPT - BBA) va tien hanh tuyen sinh dot dau tien tu nay toi 30/8 tren ca nuoc.
 
Phong vien co cuoc trao doi voi TS. Le Truong Tung, Hieu truong Truong Dai hoc FPT xung quanh van de nay…
TS. Le Truong Tung, Hieu truong Truong Dai hoc FPT

Thua ong, vi sao mot truong DH chuyen ve cong nghe thong tin (CNTT) nhu Dai hoc FPT lai chu truong tuyen sinh dao tao ca ve Quan tri kinh doanh (QTKD) - linh vuc von khong co trong muc tieu ban dau cua truong? 

 

Chung toi dua tren nhu cau thuc te va kha nang cua nha truong. Trong mot xa hoi co toc do tang truong kinh te manh nhu Viet Nam hien nay, thi truong lao dong cap cao dang co nhu cau cap thiet ve mot doi ngu doanh nhan co kha nang lam chu CNTT nhu mot the manh de thay doi phuong thuc kinh doanh va thanh cong trong xu huong hoi tu so va toan cau hoa. Thi truong cung dang rat can nhung nha quan ly doanh nghiep theo mot phuong thuc moi – phuong thuc dua tren nen tang CNTT, khi khach hang truy cap thong tin qua mang ngay cang de dang, cac nhom xa hoi tren mang ngay cang dong dao. Voi nen kinh te cang ngay cang mang tinh “tri thuc”, cac phuong thuc quan tri kinh doanh co dien dang dan tro nen loi thoi, kem hieu qua. Do cung la mot trong nhung ly do chinh Truong Dai hoc FPT quyet dinh trien khai them mot chuyen nganh moi ngoai chuyen nganh CNTT truyen thong – do la chuyen nganh Quan tri Kinh doanh ung dung CNTT.

 

CNTT du sao cung chi la phuong tien. Vi vay, nguoi hoc QTKD o Truong DH FPT co ve nhu se khong co nen tang tot doi voi chuyen mon chinh cua minh, trong khi lai “du thua” kien thuc va ky nang cua CNTT?

 

Truoc het can phai khang dinh lai chuong trinh cu nhan Quan tri kinh doanh cua truong dai hoc FPT nham dao tao cu nhan Quan tri kinh doanh, nghia la hoc vien se duoc trang bi day du toan bo cac kién thuc cot loi ve Quan tri kinh doanh. Trong qua trinh thiet ke va trien khai chuong trinh, chung toi da va se nhan duoc su ho tro rat lon cua Khoa Quan tri kinh doanh (HSB)- DHQG HN, noi da co nhung kinh nghiem quy bau cua gan 15 nam giang day trong linh vuc quan tri kinh doanh cung voi su hop tac, trao doi kinh nghiem voi cac truong QTKD Quoc te. Ben canh do, ban than FPT la mot tap doan hien dang san xuat, kinh doanh voi muc tang truong manh, tu thuc te nay doi ngu quan ly tai cac doanh nghiep thanh vien thuoc FPT co the tro thanh nhung “giang vien thuc te sinh dong” dua toi cho SV nhung kien thuc song con trong thuc tien kinh doanh.Voi nen tang “sau” ve QTKD, am hieu ve CNTT, chung toi se trang bi cho cac SV nganh QTKD kien thuc ve CNTT ap dung vao kinh doanh. Do chinh la the manh canh tranh cua chung toi hien nay!

 

Duoc biet, Truong DH FPT tung co mo hinh hay danh cho SV la “On-the-job-training”. Mo hinh tuong tu co duoc ap dung cho cac SV cua FPT-BBA?

 

“On-the-job-training” co the coi la mot truyen thong se duoc duy tri on dinh tai Dai hoc FPT. Tat ca cac SV nganh CNTT va Quan tri kinh doanh ung dung CNTT trong qua trinh hoc tap tai truong se duoc sap xep de co thoi gian tham gia thuc tap lam viec thuc te khoang 1 nam trong he thong cac doanh nghiep thanh vien cua FPT va cac doanh nghiep, tap doan trong linh vuc ngan hang, tai chinh, thuong mai, dich vu khac la doi tac cua FPT. Tap doan FPT la tap doan CNTT lon nhat Viet Nam hien nay voi hon 10,000 can bo, chuyen gia. Toan tap doan hien dang co toi 83 don vi thanh vien voi hang tram don vi kinh doanh va cac bo phan ho tro. Toc do tang truong hang nam deu dat tren 50% trong gan 10 nam qua. Do vay, ngoai nhu cau rat lon ve nguon nhan luc CNTT chat luong cao, tap doan luon lien tuc can bo sung mot doi ngu quan ly va quan tri kinh doanh tre trung, nang dong; duoc dao tao bai ban va co kha nang lam viec trong moi truong quoc te. Voi phuong phap hoc “on the job training” nhu vay, sau khi hoan thanh chuong trinh dao tao DH o truong, SV co the xong pha vao thi truong viec lam mot cach tu tin voi luong kien thuc, kinh nghiem thuc te da tung trai qua. Khong chi day SV “On-the-job-training”, o DH FPT chung toi cung chu trong ren luyen the chat, the luc cho mot doanh nhan vi vay trong suot qua trinh hoc tai truong, SV se duoc luyen tap thuong xuyen vo thuat Vovinam nhu mot chuong trinh hoc the duc the chat bat buoc.

 

Truong DH FPT thuong khang dinh rang SV cua minh khi ra truong co the lam viec o bat ky dau tren the gioi. Vay co nghia la DH FPT dat “dang cap quoc te”, mot ky vong qua suc chang?

 

Co le Dai hoc FPT co dat “dang cap quoc te” hay khong thi hay de cho xa hoi nhan xet va cong nhan. Tuy nhien chung toi luon dat muc tieu dao tao voi cac chuan muc hien dai cua the gioi de huong toi. Trong chuyen nganh Quan tri kinh doanh ung dung CNTT – BBA toi day, co mot so mon chuyen nganh se duoc giang day cho SV hoan toan bang Anh ngu boi chung toi nhan dinh ngoai ngu la mot trong nhung ky nang then chot quyet dinh thanh cong cua moi nguoi trong nen kinh te tri thuc va toan cau hoa. Voi chuong trinh BBA, chung toi danh khoang mot phan tu thoi luong de dao tao 2 ngoai ngu cho SV voi muc tieu ngay sau khi ra truong SV se su dung thanh thao it nhat mot ngoai ngu va co the giao tiep voi ngoai ngu thu hai. Chuong trinh dao tao duoc cap nhat theo chuan quoc te va moi truong hoc tap da van hoa se tao cho SV nhieu co hoi lam viec va thanh cong trong moi truong toan cau hoa sau nay. Ben canh do, chung toi cung luon chu trong giang day cho SV cac ky nang “mem”, ky nang giao tiep, thuyet phuc, lam viec nhom, ky nang giai quyet van de va ra quyet dinh …von dang la diem yeu cua nhieu SV khi ra truong hien nay. Voi mot trinh do ngoai ngu tot, nen tang chuyen mon vung, kha nang ap dung CNTT vao kinh doanh thanh thao cong them cac ky nang mem duoc luyen tap trong suot thoi gian hoc, viec cac SV cua truong sau khi tot nghiep co kha nang lam viec thanh cong trong bat cu quoc gia nao la hoan toan co the.

 

Hoi thao tuyen sinh 19/8/2009.

Dang ky tham gia: Chi Hong: 0978777692; Chi Loan: 0988014216

Dia chi tu van online: fptbba@yahoo.com;

Chi tiet truy cap website: http://bba.edu.vn   

- Sinh vien tot nghiep loai kha tro len duoc cam ket viec lam ngay sau khi tot nghiep.

- Quy hoc bong 4 ti dong danh cho nhung sinh vien xuat sac

- Khi da trung tuyen, sinh vien co the tham gia chuong trinh “Tin dung uu dai” voi so tien vay len toi 90% chi phi toan khoa hoc, thoi han cho vay la 10 nam va chi phai tra lai suat thap nhat cho vay tieu dung cua Ngan hang Tienphongbank tai thoi diem cho vay.

 P.V thuc hien