Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2309056/02092009.aspx

Tai Le ky niem 64 nam Cach mang thang Tam, Quoc khanh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam va 40 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh vi dai.

Tai Le ky niem 64 nam Cach mang thang Tam, Quoc khanh 2/9 va 40 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh vi dai, to chuc ngay 1/9 tai Ha Noi, Tong Bi thu  Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong. SGGP tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu:

Thua toan the dong bao va dong chi, Thua cac vi khach quy, Nam nay, toan Dang, toan dan, toan quan ta to chuc trong the ky niem lan thu 64 Cach mang Thang Tam, Quoc khanh 2-9 va 40 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh. Day la nhung su kien lich su trong dai cua dat nuoc ta.

Mua thu nam 1945, duoi su lanh dao sang suot cua Dang, dung dau la Chu tich Ho Chi Minh, nhan dan ca nuoc da nhat te dung len tien hanh thang loi Cach mang Thang Tam, danh do che do thuc dan, phong kien, giai phong nhan dan khoi kiep lam than, lap nen Nha nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa, mo ra ky nguyen phat trien moi cua dat nuoc va dan toc ta.

Cach mang Thang Tam va viec thanh lap Nha nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa, nay la Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam di vao lich su dan toc ta nhu mot trang choi loi, la thang loi cua khat vong tu do, doc lap, cua tinh than tu chu, sang tao, cua su doan ket, thong nhat y chi va hanh dong giua Dang voi nhan dan.

Tong ket nhung thanh qua dau tranh cach mang cua dan toc Viet Nam trong the ky XX, Dang ta khang dinh: Thang loi cua Cach mang thang Tam nam 1945 va viec thanh lap Nha nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa co y nghia lich su va thoi dai. Day la ket qua tong hop cua cac phong trao cach mang lien tuc dien ra trong 15 nam sau ngay thanh lap Dang, tu cao trao Xo-viet Nghe Tinh, cuoc van dong dan chu 1936 - 1939 den phong trao giai phong dan toc 1939 - 1945, mac du cach mang co luc bi dim trong mau lua. Che do thuoc dia nua phong kien o nuoc ta bi xoa bo, mot ky nguyen moi mo ra, ky nguyen doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi.

Thang loi ruc ro cua cach mang Viet Nam chung minh hung hon nhung bai hoc mang tam chan ly ma Dang ta da neu len : Mot la, trong thoi dai ngay nay, doc lap dan toc phai gan lien voi chu nghia xa hoi. Doc lap dan toc la nen tang de di len chu nghia xa hoi va chi co chu nghia xa hoi moi cung co vung chac va phat huy thanh qua cua doc lap dan toc, dua dat nuoc tien len giau manh, nhan dan am no, hanh phuc.

Hai la, su nghiep cach mang la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Chinh nhan dan la nguoi lam nen thang loi lich su.

Ba la, khong ngung cung co va tang cuong doan ket : doan ket toan Dang, doan ket toan dan, doan ket dan toc va doan ket quoc te.

Bon la, thang loi cua cach mang Viet Nam trong thoi dai ngay nay la ket qua cua su ket hop dung dan suc manh cua dan toc da duoc lich su dau tranh quat cuong hang nghin nam hun duc nen voi suc manh cua thoi dai.

Nam la, su lanh dao dung dan cua Dang Cong san Viet Nam la nhan to hang dau bao dam thang loi cua cach mang nuoc ta.

Thanh qua vi dai va nhung bai hoc lich su vo gia cua Cach mang thang Tam va viec thanh lap Nha nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa tro thanh hanh trang, thanh dong luc thuc day toan dan va toan quan ta, duoi su lanh dao cua Dang va Chu tich Ho Chi Minh, tien hanh cac cuoc khang chien truong ky, gian kho trong suot 30 nam, danh thang cac the luc thuc dan, de quoc xam luoc; thuc hien thong nhat nuoc nha, dua ca nuoc di len chu nghia xa hoi. Do cung la hanh trang va dong luc co vu nhan dan ta tiep tuc gianh nhung thang loi to lon hon nua trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc ngay nay.

Thua dong bao, dong chi va cac ban,

Chu tich Ho Chi Minh la con nguoi cua nhung quyet dinh lich su. Nhung quyet dinh cua Nguoi da tao nen nhung thay doi co tinh chat buoc ngoat cua cach mang Viet Nam.

Tu luc ra di tim duong cuu nuoc (nam 1911) cho den luc ve coi vinh hang (nam 1969), suot sau thap nien hoat dong khong ngung nghi, mot long mot da phuc vu To quoc va nhan dan, Nguoi da de lai cho dan toc ta mot su nghiep vi dai va mot di san tinh than vo gia. Thuc tien cach mang tu luc Dang ta ra doi den nay da khang dinh: Cung voi chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh la nen tang tu tuong, kim chi nam cho hanh dong cua Dang va cach mang Viet Nam, la tai san tinh than to lon cua Dang va dan toc ta, mai mai soi duong cho cuoc dau tranh cua nhan dan ta gianh thang loi.

Hai muoi bon nam sau ngay doc Tuyen ngon Doc lap khai sinh ra nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa, ngay 2/9/1969, Chu tich Ho Chi Minh di vao coi vinh hang va de lai cho toan Dang, toan dan, toan quan ta mot ban Di chuc thieng lieng, bat hu.

Di chuc la ban tong ket thuc tien kinh nghiem lanh dao cach mang va phuong huong phat trien cua dan toc, dong thoi the hien co dong nhan cach cua vi lanh tu, Anh hung giai phong dan toc Viet Nam, nha van hoa kiet xuat Ho Chi Minh. Di chuc ket tinh nhung gia tri lich su, van hoa, tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh, trong do moi chu, moi cau, moi doan van duoc viet ra deu la ket qua cua su suy ngam, chat loc sau sac tu tuong, tinh cam va tri tue cua Nguoi, la mot chuong trinh hanh dong trong dau tranh giai phong dan toc va xay dung lai dat nuoc sau khi nuoc nha thong nhat.

Chu tich Ho Chi Minh khang dinh: Cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta du phai kinh qua gian kho, hy sinh nhieu hon nua, song nhat dinh thang loi hoan toan. Do la mot dieu chac chan. Nguoi tin tuong rang den ngay chien thang, dan toc ta se xay dung lai dat nuoc dang hoang hon, to dep hon.

Thau hieu nhung gian kho cua nhan dan ta trong cach mang va khang chien, Nguoi can dan Dang phai co ke hoach that tot de phat trien kinh te, van hoa nham khong ngung nang cao doi song cua nhan dan.

Nguoi dac biet quan tam den van de xay dung, chinh don Dang. Nguoi noi: Doan ket la mot truyen thong cuc ky quy bau cua Dang va cua dan ta. Cac dong chi tu Trung uong den cac chi bo phai giu gin su doan ket, nhat tri cua Dang nhu giu gin con nguoi cua mat minh. Trong Dang, phai thuc hanh dan chu rong rai, thuong xuyen va nghiem chinh tu phe binh va phe binh... Phai co tinh dong chi thuong yeu lan nhau.

Nguoi nhac nhu: Dang ta la mot dang cam quyen. Moi dang vien va can bo phai that su tham nhuan dao duc cach mang, that su can kiem liem chinh, chi cong vo tu. Phai giu gin Dang ta that trong sach, phai xung dang la nguoi lanh dao, la nguoi day to that trung thanh cua nhan dan.

Bac Ho dat tron niem tin vao suc manh va vai tro quyet dinh cua quan chung nhan dan trong xay dung va phat trien dat nuoc. Bac can dan Dang phai cham lo giao duc dao duc cach mang, dao tao thanh nien thanh nhung nguoi ke tuc su nghiep xay dung chu nghia xa hoi vua hong vua chuyen. Phai coi viec dao tao, boi duong the he cach mang cho doi sau la nhiem vu rat quan trong va rat can thiet.

Bac can dan Dang phai khong ngung cham lo cai thien va nang cao doi song, khoan thu suc dan, bao dam viec lam, hoc tap, thuc hien tot cac chinh sach xa hoi doi voi tung doi tuong : thuong binh; liet si; gia dinh thuong binh, liet si; nhung nguoi tre tuoi da tham gia khang chien; phu nu; cac nan nhan cua che do cu... Lam nhu vay la de tat ca moi nguoi co dieu kien phat huy het nang luc cua minh trong cong cuoc kien thiet, bao ve To quoc.

Di chuc the hien tinh thuong yeu bao la cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi tat ca moi nguoi, tu moi nguoi dan Viet Nam cho den nhung ban be tren the gioi. Tu trai tim minh, Bac viet: Cuoi cung, toi de lai muon van tinh than yeu cho toan dan, toan Dang, cho toan the bo doi, cho cac chau thanh nien va nhi dong. Toi cung gui loi chao than ai den cac dong chi, cac bau ban, va cac chau thanh nien, nhi dong quoc te.

Ket thuc ban Di chuc, Bac noi den dieu mong muon cuoi cung: Toan Dang, toan dan ta doan ket phan dau, xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh, va gop phan xung dang vao su nghiep cach mang the gioi.

Khac sau nhung loi the trong Dieu van cua Ban Chap hanh Trung uong Dang ta do dong chi Bi thu thu nhat Le Duan tuyen doc truoc anh linh cua Nguoi, 40 nam qua, nhan dan Viet Nam duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam, da doan ket mot long, dem het tinh than va nghi luc, vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhieu thanh tuu tren cac linh vuc theo di huan cua Chu tich Ho Chi Minh.

Toan Dang, toan dan, toan quan ta giuong cao ngon co doc lap dan toc, quyet chien, quyet thang, da anh dung tien len, danh bai cuoc chien tranh xam luoc cua de quoc My. Bang mot cuoc tong tien cong va noi day chua tung co, quan va dan ta da lam nen Dai thang mua Xuan nam 1975, hoan toan giai phong mien Nam, thong nhat To quoc, hoan thanh cach mang dan toc, dan chu nhan dan trong ca nuoc.

Thang loi cua su nghiep chong My, cuu nuoc mo ra mot thoi ky moi cua su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Dang ta, qua cac ky Dai hoi, tu Dai hoi IV (nam 1976) den Dai hoi X (nam 2006) da khong ngung tim toi, kham pha con duong di len nham xay dung thanh cong chu nghia xa hoi, xay dung dat nuoc ta dang hoang hon, to dep hon, nhu Bac Ho mong muon.

Cong cuoc doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao tu Dai hoi VI (nam 1986) den nay la mot cong trinh sang tao lon. Trai qua hon 20 nam phan dau ben bi, phai vuot qua biet bao kho khan thu thach, du trong hoan canh thoi co va nguy co dan xen nhau, co luc nguy co lan at ca thoi co, cong cuoc doi moi da gianh duoc nhung thang loi to lon va co y nghia lich su. Bo mat dat nuoc co su thay doi co ban va toan dien. Kinh te tang truong kha nhanh, su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia duoc day manh. Doi song nhan dan duoc cai thien ro ret. He thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc duoc cung co va tang cuong. Chinh tri - xa hoi on dinh. Quoc phong va an ninh duoc giu vung. Vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao, suc manh tong hop cua quoc gia da tang len rat nhieu, tao ra the moi va luc moi de dat nuoc tiep tuc di len voi trien vong tot dep. Do la nhung thanh tuu rat dang tu hao ma hom nay Dang, Nha nuoc va nhan dan ta xin duoc kinh bao truoc anh linh Bac.

Song, nuoc ta hien nay van la mot nuoc co tiem luc kinh te, cong nghe han che, nang luc canh tranh chua cao; khoang cach phat trien giua nuoc ta va cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi con lon. Kinh te nuoc ta co buoc phat trien nhanh nhung chua vung chac, nhieu van de xa hoi con rat buc xuc. Thuc trang do dang dat ra cho chung ta nhung trach nhiem nang ne, doi hoi toan Dang, toan dan, toan quan ta phai phat huy hon nua suc manh cua toan dan toc, tan dung cac co hoi de vuot qua thach thuc, xay dung y chi tu cuong dan toc, dong vien moi nguoi vuon len lam giau chinh dang cho minh, cho cong dong va toan xa hoi, quyet tam thuc hien bang duoc muc tieu xay dung mot xa hoi dan giau, nuoc manh, cong bang, dan chu, van minh, dua nuoc ta vung buoc tien len chu nghia xa hoi.

Trong khi lanh dao toan dien cong cuoc doi moi, Dang ta da danh su chu trong dac biet den cong tac xay dung, chinh don Dang, xac dinh day la nhiem vu then chot, la dieu kien co tinh quyet dinh de bao dam thang loi su nghiep cach mang. Nhung ket qua buoc dau quan trong trong cong tac xay dung, chinh don Dang da gop phan nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua Dang, duoc the hien bang viec thuc hanh ngay cang tot hon dan chu trong Dang va trong xa hoi, thuc day viec phat trien kinh te, van hoa va xa hoi, nang cao tinh tich cuc cua nhan to con nguoi. Cuoc dau tranh chong quan lieu, tham nhung, lang phi da co chuyen bien tich cuc, hoat dong tu phe binh va phe binh trong Dang tu Trung uong den cac chi bo co nhung ket qua nhat dinh.

Vao nhung luc kho khan hay khi thuan loi, Dang deu chi dao tang cuong cong tac tu tuong, ly luan nham khang dinh nhung van de co tinh nguyen tac cua chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; day manh tuyen truyen, giao duc duong loi, chinh sach cua Dang, dau tranh chong cac quan diem sai trai, thu dich, bao ve nen tang tu tuong cua Dang, bao ve che do. Thong qua nhung thanh tuu va ca nhung bai hoc thuc tien cua su nghiep doi moi, Dang ta kip thoi bo sung, dieu chinh buoc di phu hop voi su phat trien. Do la co so quan trong nham bao dam su thong nhat ve tu tuong trong Dang va su dong thuan cua xa hoi.

Tuy nhien, truoc nhung bien dong phuc tap cua tinh hinh the gioi, su tac dong cua mat trai co che thi truong, da va dang co mot bo phan khong nho can bo, dang vien suy thoai ve tu tuong, chinh tri va dao duc, phai nhat ly tuong, mat canh giac, giam sut y chi chien dau, kem y thuc to chuc ky luat, tha hoa ve loi song, quan lieu, xa roi quan chung. Mot so dang bo, chi bo van con tinh trang mat dan chu, hoat dong tu phe binh va phe binh con nang hinh thuc, de cho chu nghia ca nhan chi phoi, noi bo mat doan ket, lam suy giam long tin cua nhan dan doi voi Dang. Day la mot nguy co tiem tang cua Dang cam quyen, doi hoi Dang phai tiep tuc thuc hanh nhung bien phap dong bo, co hieu qua nham khac phuc va loai tru, bao dam Dang ta that trong sach, vung manh.

Doi voi lop tre, thuc hien Di chuc cua Bac, Dang ta da de cap nghiem tuc cong tac giao duc, boi duong, cham soc thanh nien va thieu nien, coi thanh nien la luc luong xung kich trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc, dat van de thanh nien o vi tri trung tam trong chien luoc phat huy nhan to va nguon luc con nguoi. Dang quan tam chi dao xay dung to chuc Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, xung dang la canh tay dac luc va doi hau bi tin cay cua Dang.

Trong quan he voi ben ngoai, Dang va Nha nuoc ta da thuc thi duong loi va chinh sach doi ngoai doc lap, tu chu, rong mo, da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, dong thoi, mo rong quan he quoc te tren cac linh vuc khac. Viet Nam la ban, doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, tham gia tich cuc vao tien trinh hop tac quoc te va khu vuc. Muc tieu cua chung ta la : Giu vung moi truong hoa binh, tao cac dieu kien quoc te thuan loi cho cong cuoc doi moi, day manh va phat trien kinh te - xa hoi, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc, dong thoi gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Thuc hien duong loi va chinh sach doi ngoai dung dan ay, chung ta da dat duoc nhung thanh tuu quan trong, the hien khong chi o buoc truong thanh va su phat trien nhanh cua qua trinh hoi nhap quoc te tren nhieu linh vuc, ma con o ca viec nang cao khong ngung vai tro, vi the va tieng noi cua nuoc ta tren the gioi va khu vuc. Do la dieu ma cong dong quoc te thuc long ghi nhan va co su danh gia cong bang.
 
Thua dong bao, dong chi va cac ban,

Su nghiep doi moi trong nhung nam toi co nhieu thoi co, thuan loi, dong thoi cung dung truoc khong it kho khan, thach thuc.

Ben canh nhung thanh tuu to lon da gianh duoc trong gan mot phan tu the ky doi moi, chung ta dang phai doi mat voi tinh trang kinh te phat trien thap, lai dang trong giai doan suy giam va thieu on dinh; bo may quan ly nha nuoc va he thong chinh tri con chua that tinh gian, hieu qua, hieu luc chua cao; te quan lieu, tham nhung, lang phi, thieu trach nhiem, coi thuong ky cuong, phep nuoc va cac te nan xa hoi khac dang gay buc xuc trong xa hoi. Tren the gioi va khu vuc, tinh hinh con tiep tuc co nhieu dien bien phuc tap, kho luong. Qua trinh toan cau hoa va hoi nhap quoc te tiep tuc duoc day manh; hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon. Nhung chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, hoat dong can thiep lat do, chu nghia khung bo. dang la moi de doa doi voi nhieu quoc gia, dan toc. Cuoc khung hoang kinh te - tai chinh toan cau cho den nay van chua co hoi ket.

Luc nay hon luc nao het, chung ta phai nhan biet that ro va danh gia that dung tinh hinh, dau la kho khan, thach thuc, dau la thuan loi, thoi co. Nhung kho khan va thach thuc ma chung ta phai doi mat hien nay khong the so sanh voi nhung kho khan va thach thuc trong cuoc khang chien chong My cuu nuoc ma Bac Ho noi toi khi viet Di chuc. Nhung thuan loi va thoi co ma dat nuoc co duoc ngay hom nay cung lon hon nhieu so voi nhung thuan loi va thoi co trong nhung nam thang chien tranh ac liet truoc kia. Dung truoc tinh hinh do, toan Dang, toan dan, toan quan ta nhat dinh doan ket mot long, kien dinh con duong cach mang : Giu vung muc tieu doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi, xay dung va bao ve To quoc, dua nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai, sanh vai cung cac nuoc tien tien tren the gioi.

Bon muoi nam da qua, Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh van sang ngoi tinh thoi su, co suc song manh liet va gia tri truong ton.

Tiep tuc hoc tap va thuc hien Di chuc thieng lieng cua Bac, nhiem vu truoc mat cua chung ta la bang nhung viec lam thiet thuc, huong ung cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Trong nam 2009, voi chu de : Nang cao y thuc trach nhiem, het long het suc phung su To quoc, phuc vu nhan dan, moi can bo, dang vien hay hoan thanh tot nhiem vu cua minh, bien quyet tam thanh hanh dong, thanh chat luong va hieu qua cong viec, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang.

Ky niem ngay Cach mang Thang Tam thanh cong va Quoc khanh nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, 40 nam thuc hien Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh nam nay dien ra trong khong khi ca nuoc dang ra suc thi dua lap thanh tich xuat sac chao mung dai hoi dang bo cac cap tien toi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang. Day la dip rat tot de chung ta khang dinh quyet tam khong gi lay chuyen cua toan Dang va toan dan ta, khong phan biet dan toc, ton giao, thanh phan xa hoi tap hop trong khoi dai doan ket toan dan toc, chung suc, dong long, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tiep buoc con duong cach mang vinh quang ma Chu tich Ho Chi Minh, Dang ta va dan toc ta da lua chon.
 
Toan Dang, toan dan, toan quan ta hay lam het suc minh de thuc hien tot hon nua Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh, xay dung thanh cong va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Nhan dip nay, chung ta xin gui den cac dan toc khap nam chau va bau ban tren the gioi da va dang dong tinh, ung ho su nghiep cua chung ta loi biet on chan thanh va nhung tinh cam sau sac.

Nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam muon nam !

Dang Cong san Viet Nam quang vinh muon nam !

Chu tich Ho Chi Minh vi dai song mai trong su nghiep cua chung ta !