Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2475102/12122009.aspx

Tu 22/12, thay doi trang phuc Quan doi Nhan dan Viet Nam

Quan doi Nhan dan Viet Nam se mac trang phuc si quan moi kieu K-08, thong nhat thuc hien trong toan quan tu ngay 22/12/2009. Xanh o liu se la mau chu dao.

Do la Quyet dinh so 109/2009/QD-TTg ngay 26/8/2009 cua Thu tuong quy dinh ve quan hieu, cap hieu, phu hieu le phuc cua Quan doi Nhan dan Viet Nam (QDNDVN).

Trang phuc cua QDNDVN la hinh anh quen thuoc va than thuong trong long nhan dan. Truoc yeu cau dac thu cua cac hoat dong quan su va xay dung quan doi trong giai doan cach mang moi, tung buoc hien dai va hoi nhap quoc te nen Bo Quoc phong da dua ra chu truong cai tien quan phuc cho phu hop va bao cao Chinh phu phe chuan.

1.jpg
Quan phuc moi cua si quan quan doi thuoc Quan chung Phong khong Khong quan va Luc quan

Thay doi mau ma quan phuc la mot nhiem vu chinh tri dac biet quan trong. Tu ngay 30/4/2009, mau trang phuc si quan cai tien K-08 da duoc mot so co quan, don vi Bo Quoc phong mac thu nghiem da duoc cac cap thu truong danh gia cao, nhan duoc su ung ho, dong thuan cua luc luong.

Theo quy dinh moi ve viec thay doi nay, quan phuc co mau xanh o liu se la mau chu dao. Cac mau quan phuc bo doi nhu: mu, quan ao, vay (doi voi nu quan nhan), giay, nen quan hieu si quan… se thay doi ve chat lieu, mau sac va kieu dang. Ve co ban, viec thay doi la thong nhat giong nhau, rieng mau sac quan phuc se can cu vao cap bac si quan, chuc vu quan su va dac thu cua don vi cong tac.

Mau trang phuc K-08 da duoc Bo Tong Tham muu, Tong Cuc Hau can trinh Thuong vu Dang uy Quan su Trung uong, Thu truong Bo Quoc phong xem xet va bao cao Chinh phu phe chuan.

Duoc biet, day la lan thay doi trang phuc quan doi lon nhat tu truoc den nay. Trang phuc K-08 se su dung thong nhat trong toan quan doi dung vao thoi gian danh dau moc son chang duong 65 nam truyen thong ve vang cua QDNDVN 22/12/2009.

Duoi day la mot so hinh anh ve trang phuc moi cua QDNDVN: 

2.jpg
Mu mem huan luyen da ngoai
3.jpg
Quan hieu
4.jpg
Cap hieu tren ve ao
5.jpg
Day lung si quan
6.jpg
Quan phuc doi quan ky
7.jpg
 
8.jpg
Doi nghi le Luc quan
9.jpg
Quan phuc doi danh du QDNDVN
10.jpg
Trang phuc danh du bo doi Hai quan
11.jpg
Quan phuc Khong quan
 
Mo ta anh.
Nghi le Hai quan
 
Theo Dan Tri
,