Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2501474/30122009.aspx

Ha Tinh: Xay nen vung, tao dinh cao khuyen hoc
Sang 28/12/2009, tai Hoi truong Tinh uy, Hoi khuyen hoc Ha Tinh da tien hanh Dai hoi Dai bieu lan thu III (nhiem ky 2009-2014) thanh cong tot dep va long trong don nhan Huan chuong Lao dong hang Ba cua Nha nuoc trao tang.

Hon 200 Dai bieu dai dien cho gan 269.000 Hoi vien cua 12 huyen thi, thanh pho trong tinh da ve du Dai hoi cung su co mat dong du cua cac vi la Lanh dao TW Hoi khuyen hoc Viet Nam, Ban Thuong vu Tinh uy, Thuong truc UBND tinh Ha Tinh cung dai dien cac ban nganh, doan the va cac to chuc hoi ban.


Hinh anh tai Dai hoi
 
Nhung nam qua, nhat la 5 nam gan day Hoi KH Ha Tinh da tao duoc nhieu chuyen bien manh me dua cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap len mot buoc moi.

Toan tinh da co 100% huyen, thanh, thi;  262/262 xa, phuong, thi tran da co to chuc Hoi;  4.646 Chi hoi thon xom, khoi pho, truong hoc, co quan co Chi hoi (vuot 20% chi tieu Dai hoi II de ra) so hoi vien len den 268.684 nguoi, dat ty le 20,6% dan so toan tinh.

Hoi da neu cao vai tro hoat dong khuyen khich nang cao trinh do van hoa, nghe nghiep cua moi nguoi trong xa hoi. Phoi hop chat che voi Nganh Giao duc - Dao tao, Hoi Cuu giao chuc de nang cao viec hoc tap cua cac em hoc sinh bang nhung viec lam cu the nhu tham gia to chuc boi duong hoc sinh gioi, kem cap hoc sinh yeu. Da mo duoc 337 lop phu dao cho 3.915 hoc sinh hoc luc yeu co hoan canh kho khan. Binh quan moi nam van dong duoc hon 100 em hoc sinh bo hoc tro lai truong .

Cac cap Hoi da tranh thu duoc nhung nguon quy hoc bong trong va ngoai nuoc de ho tro cho hoc sinh ngheo vuot kho hoc gioi nhu: “Hoc bong Pham Duong” o  cac huyen Can Loc, Loc Ha trong 5 nam da tang 950 trieu dong , “Hoc bong Hoi huynh de Viet - Phap” o huyen Huong Khe; cac Hoc bong “Mai vang”, “La xanh”. “Vong tay dong doi”, “Giai thuong Golf vi hoc sinh hieu hoc” ...

Ngoai ra mot so doanh nghiep nhu Bia Huda Hue, Bia Halida, Bao Tuoi tre, Cong ty dich vu giai tri My Tam Sai Gon... da  truc tiep ve trao hoc bong hoc sinh tai cac don vi co so co gia tri tu 30-100 trieu dong.

Nho vay, 5 nam qua da co 48.100 hoc sinh duoc nhan hoc bong voi so tien 4.500.000 dong . Cac cap Hoi con tranh thu nguon tai tro trong va ngoai nuoc khac phuc hau qua lut bao, ho tro cho cac gia dinh hoc sinh voi so tien 250 trieu dong, 300 chiec xe dap , hang ngan tan luong thuc...

Hoi da tich cuc lam tham muu cho cap uy, chinh quyen va phoi hop chat che voi nganh Giao duc- Dao tao trong viec xay dung, phat trien Trung tam HTCD . Den nay 100% xa , phuong , thi tran da thanh lap TTHTCD, trong do co 40% hoat dong tot  voi gan 3.000 lop hoc thu hut tren 27 van luot nguoi tham gia hoc tap.Tieu bieu nhu Ky Anh co 19 don vi, Can Loc co 14 don vi, Cam Xuyen co 13 don vi, Huong Son co 10 don vi, Duc Tho co 10 don vi.

Phong trao thi dua xay dung Gia dinh hieu hoc, Dong ho khuyen hoc duoc can bo, nhan dan nhiet tinh huong ung gop phan thuc day va nang cao truyen thong hieu hoc cua que huong. Toan tinh  co gan 70 ngan gia dinh hieu hoc cac cap; hon 2.900 dong ho khuyen hoc hoat dong deu dan, co su anh huong rat lon toi su thanh dat cua con chau. 


Ong Tran Tinh Pho Chu tich Thuong truc TW Hoi than mat tro chuyen voi Dai bieu
 
Tai Dai hoi, ong Tran Tinh, Pho Chu tich Thuong truc Hoi khuyen hoc VN, ong Dinh Xuan Viet, Pho Bi thu Thuong truc Tinh uy Ha Tinh da tro chuyen than tinh voi cac Dai bieu. Cac vi lanh dao nhiet liet hoan nghenh thanh tuu dat duoc cua Hoi khuyen hoc trong 5 nam qua va nhan manh: “Hoat dong khuyen hoc la su nghiep thieng lieng”, doi hoi long nhiet tinh cao, cong tac van dong quan chung tot moi dem lai hieu qua thiet thuc nhu loi dong chi Nguyen Thanh Binh Bi thu Tinh uy, Chu Tich HDND tinh da bieu duong va nhac nho. “Tinh uy hua se tiep tuc chi dao cac cap xem xet danh nguon ngan sach can thiet ho tro cho Hoi hoat dong tot hon, dong thoi co chinh sach dai ngo doi voi cac dong chi lam cong tac khuyen hoc nhat la doi voi cac dong chi o co so”.
Dai hoi vui mung va long trong don nhan Huan chuong Lao dong hang Ba cua Nha nuoc do ong Vo Kim Cu Pho Chu tich UBND tinh trao.

 Ong Vo Kim Cu (thu 2 ben trai) trao Huan chuong Lao dong hang Ba cua Nha nuoc
 
Nhan dip nay, thay mat Thuong truc Tinh uy ong Dinh Xuan Viet da trao Buc truong cua Tinh uy, HDND, UBND , UBMT TQ  mang dong chu “Luc luong nong cot, day manh su nghiep khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap trong thoi ky moi” cho Hoi khuyen hoc Ha Tinh va trao 70 trieu dong Quy khuyen hoc do cac tuong linh Quan doi NDVN que Ha Tinh chuyen tang.

 Thuong truc Hoi KH Ha Tinh phan khoi don nhan Buc truong cua Tinh va 70 trieu dong Quy khuyen hoc cua cac tuong linh que Ha Tinh chuyen  tang 
 
Quyet dua phong trao khuyen hoc tinh nha len mot buoc moi co nen vung dinh cao, xung dang voi truyen thong vung dat hoc, Dai hoi da bau Ban chap hanh moi gom 31 vi. Nha giao uu tu Dinh Le Bau, nguyen Giam doc So GD-DT da tai dac cu lam Chu tich Hoi khuyen hoc nhiem ky 2009-2014.

Duy Thao