Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2657580/19042010.aspx

Ba Ria - Vung Tau: Khoi dong nhieu du an
Nhieu du an lon dang duoc trien khai tai Ba Ria-Vung Tau - Anh: Duy Vu
(TNTT>) Hang loat du an can ho, dat nen nha pho cho den cac khu biet thu nghi duong tai Ba Ria-Vung Tau dang duoc gap rut trien khai da tac dong manh den thi truong, tao su chu y cho nha dau tu.

Do thi kinh te bien

Ba Ria-Vung Tau co 9 do thi, trong tuong lai thanh pho Vung Tau se tro thanh do thi loai I, con thi xa Ba Ria dang trong giai doan chuyen minh de tro thanh do thi loai II. Cac khu do thi cu nhu Vung Tau, Ba Ria, Long Dien, Long Hai… da duoc dau tu cai tao nang cap, chinh trang ca ve ha tang ky thuat va bo mat kien truc. Ve du an moi, hien da co 8 du an lon voi quy mo gan 1.000ha va co khoang 10 du an voi quy mo gan 800ha dang duoc trien khai thuc hien.

Trong tuong quan cua vung kinh te trong diem phia nam,  Ba Ria-Vung Tau den nam 2015 va dinh huong phat trien den sau 2025 la trung tam kinh te bien, dich vu do thi, dich vu du lich va cac hoat dong dau tu co chat luong cao. Ba Ria-Vung Tau, cung voi TP.HCM se duoc phat trien thanh hai trung tam hang dau ve dich vu tai chinh, ngan hang, du lich, vui choi giai tri, dich vu cong nghe, vien thong, van tai quoc te, rieng Vung Tau duoc dinh huong tro thanh trung tam dich vu tong hop cap quoc gia va khu vuc.

Ve linh vuc phat trien cong nghiep voi 13 khu cong nghiep (KCN) tap trung, quy mo 8.400ha; 46 cum cong nghiep co dien tich gan 3.000ha nam rai rac tai cac huyen thi va thanh pho; 28 cang song va bien dang dau tu doc song Thi Vai; 9 cang doc song Dinh, trong do co cang quoc te Sao Mai Ben Dinh; KCN loc hoa dau 1.250ha tai Long Son; KCN che bien hai san 300ha tai Tan Hai….

Khoi cong nhieu, gia tang

Toc do trien khai xay dung trung tam hanh chinh cua tinh Ba Ria-Vung Tau va nhieu du an do thi kha nhanh, vi vay thoi gian gan day gia nha dat tai mot so khu vuc da tang kha. Thong tin tu cac van phong moi gioi cho biet, so voi thoi diem cuoi nam 2009 thi dat nen tai hau het cac du an nha o da tang binh quan tu 500 ngan den 1 trieu dong/m2.

Tong CTCP dau tu phat trien xay dung DIC Group da trien khai dau tu hai du an bat dong san co quy mo lon gom: To hop DIC Phoenix duoc xay dung tai khu do thi Chi Linh (TP. Vung Tau), dien tich khuon vien gan 28.000m2, gom cac toa thap 23-27 tang voi chuc nang khach san-van phong va can ho cao cap, von dau tu khoang 1.620 ti dong; Du an Thuy Tien Resort duoc xay dung tai khu vuc Bai Dau (TP.Vung Tau) tren dien tich gan 3.590m2, cao 17 tang, trong do co 3 tang khai thac dich vu va 14 tang can ho, von dau tu khoang 160 ti dong, hoan thanh trong quy 4/2011.

Cong ty Kim To da trien khai hang loat du an: Cao oc Ocean View Manor (Phuoc Tinh, Long Dien, von 245 ti dong) khoi cong quy 2/2009, thi nay da co gan 60% can ho duoc khach hang dang ky gop von; Du an khu biet thu suoi nuoc nong Binh Chau rong 12,5ha (canh Khu bao ton thien nhien Binh Chau-Phuoc Buu, von dau tu 164 ti dong); Du an cao oc Ocean View Hoan Vu (TP.Vung Tau, von 114 ti dong). Cac du an cua cong ty Kim To duoc thiet ke day du cac tien ich dap ung tot nhu cau ve nha o, sinh hoat, nghi duong va giai tri.

Du an khu pho cho Long Dien (thi tran Long Dien, CTCP phat trien nha Binh Thanh lam chu dau tu) duoc chia thanh 3 giai doan, giai doan 1 da dua vao su dung gom trung tam thuong mai, cho Long Dien va 126 nha pho co dien tich 81- 112m2/ nen; giai doan 2  quy mo  27.969m² voi 137 nen nha pho 5x20 va 5x25m. Den nay, nha dat o Long Dien giai doan 1 da tang gia gan gap doi so voi thoi diem cong ty ban ra, cac don vi moi gioi nha dat cho biet vi khu vuc nay da duoc xay dung nhieu, cu dan ve o dong va tap trung buon ban kha sam uat, mat bang gia lai tuong doi thap so voi chung quanh.

Theo thong tin tu San giao dich bat dong san Van Phuc Gia, don vi phan phoi doc quyen giai doan 2 cua khu pho cho Long Dien, cho biet do day la du an duoc cong ty nha nuoc lam chu dau tu, cho nen gia ban duoc tinh toan hop ly va co phan thap hon thi truong. Ong Le Dang Khanh, Giam doc san, cho biet khi hoan thanh nghia vu tai chinh, khach hang se duoc cap so do.

Ngoc Uyen