Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2661062/21042010.aspx

Phan 3: Hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep
Phan 3: Hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep

Noi dung trong chuong trinh Ban tron truc tuyen: “Co hoi nam 2010 - Nhin tu thuc trang quy I” cua bao Dau tu chung khoan.

 

Ngay 21/4/2010, cac khach moi cua Dau tu Chung khoan da co mat tai toa soan Bao Dau tu va Van phong dai dien Bao Dau tu tai TP. HCM de giao luu voi doc gia trong chuong trinh Ban tron truc tuyen: “Co hoi nam 2010 - Nhin tu thuc trang quy I”.

Quang Tung - Phu Nhuan, TP. HCM: Xin dai dien PPI cho biet mot so chi tieu doanh thu va loi nhuan cua Cong ty trong nam 2010. Ket qua hoat dong cua cong ty trong quy I/2010 ra sao.

Ong Phan Anh Dung (PPI): Dụ kién doanh thu nam 2010 của PPI là 450 tỷ dòng, lọi nhuạn truóc thué là 52 tỷ dòng (tren vón dièu lẹ là 100 tỷ dòng).

Quý I-2010 PPI dạt doanh thu 61 tỷ dòng, lọi nhuạn truóc thué là 8 tỷ dòng. Nhu thuòng lẹ của các nam truóc thì doanh thu quý I thuòng tháp hon nhũng tháng cuói nam.

Le Xuan Hung: Chao ong Vinh, dai dien SHS. SHS vua thuc hien tang von dieu le len 1.000 ty dong. Nam nay chung kien hien tang von o at cua cac cong ty dat cac DN nay truoc thach thuc tang truong loi nhuan khong theo kip tang von. Voi SHS thi sao? EPS, co tuc cua SHS nam nay du kien la bao nhieu?

Ong Nguyen Quang Vinh (SHS): Cuoi thang 4 dau thang 5 toi day SHS se hoan tat viec phat hanh tang von dieu le tu 410 ty dong len 1.000 ty dong.

Nguon von huy dong lan nay duoc su dung de dau tu doi moi cong nghe thong tin, nang cap co so vat chat va nang cao nang luc tai chinh, nang luc hoat dong cua Cong ty trong do uu tien cho hoat dong dau tu, day manh hoat dong bao lanh phat hanh va tang cuong cac dich vu ho tro khach hang dau tu cua SHS.

Tuong ung voi quy mo von moi, Cong ty da xay dung ke hoach kinh doanh nam 2010 va da duoc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2010 thong qua, theo do EPS du kien nam 2010 la 2.145dong/CP va muc co tuc du kien chi tra la 15% - day la muc thu nhap muc tieu ngang bang voi ket qua da dat duoc trong nam 2009, tao tien de cho su but pha trong nam 2011.

Cung trong nam 2010, chung toi dat muc tieu dua SHS den quanh top 10 cong ty chung khoan co thi phan moi gioi lon nhat, phan dau dat tu 2-2,5% thi phan moi gioi toan thi truong, va nam trong top 10 cong ty chung khoan co thi phan tu van lon nhat.

Dang Hai Binh - 285 Lach Tray, Hai Phong: Xin chao dai dien cac CTCK tham gia buoi giao luu. Hien nay co hon 100 CTCK nhung toi thay ban sac cac CTCK kha nhat nhoa. Vay dau la dinh huong hoat dong cua quy vi, chien luoc phat trien tap trung vao mang nao moi gioi hay tu doanh?

Ba Pham Minh Huong (VND): Hoat dong cua cong ty chung khoan thuc chat la mot hoat dong dich vu tai chinh phuc tap va doi hoi muc do quan ly va dieu hanh rat cao cap.

Hien nay thi truong chung khoan VN moi phat trien voi cac san pham tai chinh con so khai va can rat nhieu su ho tro cua co quan quan ly ve viec phat trien mot thi truong lanh manh va ben vung, de cac cong ty chung khoan co the thuc su tro thanh cau noi von giua DN va cong chung dau tu.

Voi VNDIRECT, muc tieu cua chung toi la xay dung cong ty co kha nang cung cap day du cac nghiep vu cua mot dinh che ngan hang dau tu, dua tren nen tang dich vu phu hop cho tung doi tuong khach hang.

VNDIRECT hien nay da tao duoc vi the hoat dong uy tin tren thi truong dua tren nen tang dich vu vung chac, doi ngu tri thuc tai chinh co kinh nghiem hoat dong va he thong quan he khach hang voi su hieu biet sau sac nhu cau tai chinh cua doanh nghiep.

Ca ba mang dich vu moi gioi, Tu van dau tu, va Tai chinh doanh nghiep se la co so de chung toi co the cung cap mot giai phap tai chinh toan dien, qua do, chinh la su khac biet ma VNDIRECT luon mang den cho tung doi tuong KH.

KH can giai phap toan dien, hon mot san pham cu the, voi thi truong ngay cang phuc tap va da dang nhu hien nay. Toi rat tu tin la chung toi da san sang cho mot giai doan phat trien moi, va voi muc tieu co the sanh vai voi cac dinh che tai chinh quoc te tren thi truong Viet nam.

Nguyen The Ky - 21 Hang Buom, Ha Noi: Xin chao ong Mien Tuan. Toi la mot khach hang cua Rong Viet, gan day toi khong duoc doc ban tin tuan PTKT cua Cong ty. Xin ong cho biet ly do?

Toi hoi ong mot cach thanh that, cac bao cao phan tich cua Rong Viet ve cac ma co phieu deu khuyen nghi “gia tri that” sat sat, lieu Cong ty co y do dan dat thi truong?

Ong co tong ket lai hoat dong phan tich cua cong ty minh, bao nhieu % sat voi thi truong, bao nhieu % trat lac? Va ong nghi ra sao ve viec cac CTCK ra bao cao phan tich khuyen nghi mua ban nhung thuc chat la phuc vu cho muc dich tu doanh?

Ong Nguyen Mien Tuan (VDSC): Xin chao ban. Hien nay, Rong Viet van thuc hien thuong xuyen bao cao phan tich ky thuat hang tuan va ban co the tham khao tren website cua Rong Viet hoac dang ky nhan bao cao qua thu dien tu.

Ve cac bao cao phan tich va dinh gia Cong ty, Bo phan nghien cuu phan tich cua Rong Viet thuc hien cac bao cao nay tren co so cac nguon thong tin dang tin cay tu cac cong bo thong tin cua doanh nghiep va viec dinh gia cong ty chu yeu duoc thuc hien theo cac phuong phap co ban nhu chiet khau dong thu nhap, gia/gia tri so sach, gia/thu nhap...

Muc dich chinh cua viec cung cap cac bao cao phan tich la nham giup khach hang cua Rong Viet co them thong tin de dua ra cac quyet dinh dau tu va khong nham cac muc dich khac.

Duong Thi Bach - Cong ty Chung khoan Dong Duong: SAM co mot moi lien he than thiet voi Cong ty REE cua ba Mai Thanh. Hai ben da co nhung hoat dong hop tac cu the nhu the nao va nhung hoat dong do co lam tang gia tri co phieu cua REE hay ko? SAM danh gia the nao ve co phieu REE, nhat la sau khi REE thong qua ke hoach tang von dieu le bang chia thuong co phieu rat lon?

Ong Mike Kokalari (SAM): SAM va Cong ty quan ly quy RNG, do REE chiem co phan chi phoi da ky hop tac chien luoc de cung huy dong hai quy trong nuoc va nuoc ngoai. Chung toi da len ke hoach de RNG gap go cac nha dau tu tiem nang trong nuoc huy dong von cho quy Vietnam Smart Money Fund. Dong thoi SAM cung co ke hoach gap go cac nha dau tu nuoc ngoai.

Ke hoach cu the chung toi se cong bo sau. Viec nay co anh huong den co phieu REE hay khong thi chung toi nghi la co vi tai chinh la mot trong ba nganh kinh doanh chien luoc cua REE cung voi bat dong san va co dien lanh.

REE la co phieu tot co tinh on dinh cao, nen ty le nha dau tu nuoc ngoai so huu REE thuong rat cao va on dinh.

Vu Van Thao - Co Le, Nam Dinh: Kinh gui ong Nguyen Quang Vinh, Tong giam doc Cong ty Chung khoan SHS. Nam ngoai, SHS dat 101,8 ty dong LNTT. Nam nay, SHS dat ke hoach 238 ty dong LNTT. Xin hoi, co so nao de SHS dat muc loi nhuan tren? Nguon nao mang lai loi nhuan chinh cho cong ty?

Ong Nguyen Quang Vinh (SHS): SHS da xay dung ke hoach kinh doanh dua tren danh gia ve xu huong thi truong cung nhu nang luc noi tai qua tung thoi ky. Nam 2009, SHS da dat duoc 101,8 ty dong LNTT tren von dieu le 410 ty dong.

Nam 2010, chung toi xay dung ke hoach loi nhuan truoc thue o muc 238 ty dong dua tren 2 co so:

Thu nhat, trong nam 2010, chung toi thuc hien tang von dieu le len 1000 ty dong (thang 4/2010) cung voi chien luoc tap trung vao mang tu van tai chinh, dau tu va moi gioi chung khoan voi muc tieu lot vao top 10 cac cong ty co thi phan moi gioi va thi phan tu van lon nhat tai Viet Nam.

Thu hai, ke hoach kinh doanh nay con duoc xay dung tren co so danh gia kha than trong ve tinh hinh TTCK trong nam 2010. Nam 2009 mac du nen kinh te gap nhieu kho khan nhung voi su xuat hien cua cac goi kich cau kinh te, cac doanh nghiep da dat duoc ket qua kinh doanh kha quan.

Day chinh co so khien cho TTCK cung nhu cac CTCK co su tang truong dot bien. Tuy nhien sang nam 2010, khi cac goi kich cau kinh te da duoc rut bot, lai suat cho vay tang cao chung toi cho rang cac DN se kho co the lap lai duoc ket qua kinh doanh dot bien nhu nam vua qua.

Ben canh do ap luc lam phat co the khien cac co quan quan ly kinh te vi mo dieu hanh chinh sach theo huong that chat hon. Do vay chung toi cho rang mac du TTCK van co nhieu co hoi nhung su dot bien co the khong con.

Trong boi canh co nhung nhan dinh than trong nhu tren, chung toi van manh dan dat mot ke hoach loi nhuan nhu tren (EPS 2010 tuong duong 2009). Dieu nay the hien su quyet tam cua HDQT, Ban lanh dao va toan the nhan vien Cong ty.

nguyenthuydn@yahoo.com: 1. Xin ong Nguyen Ho Nam cho biet, chien luoc Ngan hang dau tu cua SBS da duoc thuc hien nhu the nao ke tu ngay Cong ty cong bo den nay? 2. Tai sao thi phan cua SBS lai sut giam trong thoi gian gan day

Ong Nguyen Ho Nam (SBS): 1. Trong nam 2009, tong gia tri von huy dong o khoi doanh nghiep co phan (tu nhan) vao khoang 16.000 ty dong cho toan thi truong.

Dich vu Ngan hang dau tu cua SBS da dong gop khoang 6.000 ty dong cua so von huy dong nay va trong nam 2009, SBS duoc giai thuong "The Best Domestic Investmen Bank" tu The Asset cua Hong Kong. Day la nhung thang qua cua chien luoc Ngan hang dau tu cua chung toi trong thoi gian qua. Va chung toi luon khong ngung co gang lam tot hon nua trong thoi gian toi.

2. Thi phan moi gioi cua SBS giam tu vi thu 2 vao cuoi nam 2009 vao vi tri thu 4 vao cuoi quy 1/2010. Tuy nhien, doanh so tu moi gioi cua chung toi van dung o vi tri thu 2. Dieu nay khang dinh mot lan nua chien luoc cua SBS la khach hang va hieu qua.

Chung toi khong chay dua ve thi phan bang moi gia ma luon hai hoa giua chi tieu tang truong va hieu qua. Trong nam 2010, chung toi dat ra chi tieu tro thanh Cong ty co ty so loi nhuan tren von hieu qua nhat o thi truong Viet Nam.

Phan Trieu Vu - Nguyen Thong, Quan 3: Chao anh Tuan, toi co mot cau hoi te nhi. Rong Viet la con cung cua Eximbank, ACBS la con de cua ACB, SBS la truyen nhan cua Sacombank, Thang Long la dai de tu cua MB… Ba CTCK sau da dinh hinh hoat dong kha ro, dac biet Thang Long va SBS. Tuy nhien vai tro cua ngan hang me tai Rong Viet kha mo nhat. Xin anh cho biet Exim da ho tro gi cho cong ty minh trong nam qua?

Ong Nguyen Mien Tuan (VDSC): Xin chao ban. Toi xin chia se them voi ban mot so thong tin ve Chung khoan Rong Viet. Den nay, Rong Viet chi la cong ty lien ket cua Eximbank voi ty le so huu cua Eximbank trong Rong Viet la 18% chu chua duoc la con cung cua Eximbank dau ban a.

Moi quan he giua Rong Viet voi Eximbank hoan toan khac voi moi quan he giua ACB voi ACBS (ACBS la cong ty ACB so huu 100%) hoac Sacombank voi SBS, MB voi Thang Long (cac ngan hang me so huu hon 70% co phan cua Cong ty chung khoan).

Doi voi Rong Viet, mac du la chi moi di vao hoat dong duoc 3 nam va la cong ty lien ket cua Eximbank nhung chung toi cung da xay dung duoc moi quan he hop tac rat chat che voi Eximbank ve moi mat.

Cu the la trong cac linh vuc dau tu, tai tro von cho khach hang, phoi hop ban cheo san pham, hop tac trong viec mo rong mang luoi... tren co so cung phat trien.

Nguyen Thanh Liem - Hoang Mai, Ha Noi: Xin ong Bui Nguyen Quynh cho biet ket qua kinh doanh quy I cua CFC?

Ong Bui Nguyen Quynh (CFC): Tren nen tang ket qua kinh doanh nam 2009, quy I vua qua, CFC da tiep tuc "chinh phuc" muc tieu kinh doanh cua quy, mac du thi truong lien tuc co nhung dien bien kho khan.

Tong tai san quy I dat 2.600 ty dong, voi loi nhuan quy dat gan 30 ty dong. Cac chi so ROE va ROA dat cao va tang truong tot hon so voi cung ky nam ngoai.

Dinh Xuan Thang - Nguyen TRai, quan 5, TP.HCM: Chao chi Huong. Thuong vu dau tu co phieu VSP co phai la that bai lon nhat cua Tap doan IPA cung nhu cua ca nhan chi Huong hay khong? Bai hoc lon nhat ma chi Huong rut ra sau khung hoang tai chinh la gi, chi co the chia se bai hoc nay voi chung toi?

Ba Pham Minh Huong (VND): Dau tu co phieu VSP la mot dau tu khong sai o thoi diem quyet dinh va sai o cau truc dau tu ma do su khong may man cua thi truong. Tuy nhien, doi voi toi, day lai la mot bai hoc lon, giup toi thuc su truong thanh hon.

Dung dau tu vao ma co phieu ban khong hieu, co tang truong qua nong va ky vong vao cac du an yeu cau dong tien khong the co thuc.

Toi da chap nhan cat giam rui ro bang viec ban ngay toan bo danh muc khi duoc phep giao dich. Va hy vong, cac nha dau tu nen sang suot hon, chap nhan sai lam de dung day duoc khi con co the.

Ngo Thanh Tung - Hai Phong: Duọc biét SHS dang tu ván cho thép dà nãng ý và CTCP Bát dọng sản 584 len sàn. Xin duọc hỏi tièm nang của nhũng cong ty này nhu thé nào?

Ong Nguyen Quang Vinh (SHS): Cong ty co phan Thep Da Nang - Y va Cong ty co phan 584 la 2 trong so cac doanh nghiep ma chung toi dang thuc hien tu van niem yet. Du kien, 2 cong ty nay se chao san trong thoi gian toi.

Toi danh gia day la 2 doanh nghiep co nhieu tiem nang.

Trong khi Thep Da Nang - Y la mot trong nhung doanh nghiep san xuat thep hang dau tren thi truong mien Trung thi Cong ty co phan 584 la mot doanh nghiep co nhieu du an bat dong san tiem nang.

De tim hieu chi tiet tiem nang cua tung doanh nghiep, xin moi quy vi doc gia tham du cac buoi Roadshow gioi thieu co hoi dau tu cua tung doanh nghiep. Thoi gian va dia diem cu the chung toi se dang tren website cua SHS tai dia chi: http://www.shs.com.vn

Trich luoc theo DTCK