Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2697540/19052010.aspx

Tu tuong Ho Chi Minh la di san vo gia cua Dang va dan toc ta

(Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le ky niem 120 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh)

Cong lao cua Nguoi voi dan toc ta nhu non cao bien rong

Hom nay, cung voi dong bao, dong chi ca nuoc va dong bao ta o nuoc ngoai, voi long biet on vo han, chung ta long trong to chuc ky niem 120 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, lanh tu thien tai cua Dang va nhan dan ta, nguoi thay vi dai cua cach mang Viet Nam, Anh hung giai phong dan toc, danh nhan van hoa the gioi, Nguoi da hien dang toan bo cuoc doi minh cho doc lap cua To quoc va tu do, hanh phuc cua nhan dan, nguoi chien si cong san quoc te mau muc va nguoi ban than thiet cua cac dan toc da va dang dau tranh vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren toan the gioi.

Tong Bi thu Nong Duc Manh doc dien van tai le ky niem 120 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh. Anh: Minh Dien

Chu tich Ho Chi Minh sinh ngay 19-5-1890, trong mot gia dinh nha Nho thanh khiet, yeu nuoc o xa Kim Lien, huyen Nam Dan, tinh Nghe An. Duoc nuoi duong boi nhung truyen thong van hoa tot dep cua dan toc hun duc qua hang ngan nam lich su, phai chung kien su that bai cua cac phong trao yeu nuoc bi hung cua cha ong chong thuc dan Phap xam luoc va canh lam than, cuc kho cua nhan dan, Nguoi da quyet chi ra di tim duong cuu nuoc, cuu dan.

Voi hanh trang la chu nghia yeu nuoc - nhan van Viet Nam va khat vong gianh doc lap cho To quoc, tu do cho dong bao, trai qua cuoc song lao dong, hoc tap, nghien cuu ly luan va nhat la qua thuc tien dau tranh cach mang phong phu o nhieu nuoc, Nguoi da thay van de giai phong dan toc va con nguoi la nhu cau cap thiet khong chi cua Viet Nam ma cua tat ca cac dan toc thuoc dia va nhan dan bi ap buc tren toan the gioi.

Tiep thu the gioi quan, phuong phap luan cach mang va khoa hoc cua chu nghia Mac - Lenin, bang thien tai tri tue, nhan thuc dung xu the phat trien tat yeu cua loai nguoi va tinh chat cua thoi dai moi mo ra tu Cach mang Thang Muoi Nga, Nguoi da di toi khang dinh: “Muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san”.

Dat cach mang giai phong dan toc o cac nuoc thuoc dia trong quy dao cua cach mang vo san va la mot bo phan khang khit cua cach mang the gioi, Chu tich Ho Chi Minh da tim ra con duong dung dan cho cach mang Viet Nam. Do la con duong cach mang dan toc, dan chu nhan dan do Dang Cong san, doi tien phong cua giai cap cong nhan lanh dao nham danh do de quoc va phong kien tay sai, gianh doc lap dan toc, thuc hien nguoi cay co ruong, sau do tien len lam cach mang xa hoi chu nghia, thuc hien chu nghia xa hoi va chu nghia cong san o Viet Nam. Do la duong loi giuong cao ngon co doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, ket hop chu nghia yeu nuoc voi chu nghia quoc te cua giai cap cong nhan, ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai nham thuc hien muc tieu giai phong dan toc, giai phong xa hoi va giai phong con nguoi. Duong loi do the hien tinh quy luat cua su phat trien lich su xa hoi nuoc ta: “Cach mang giai phong dan toc phai phat trien thanh cach mang xa hoi chu nghia thi moi gianh duoc thang loi hoan toan”.

Vach ra con duong cuu nuoc dung dan, Chu tich Ho Chi Minh khong chi khai thong be tac trong duong loi giai phong dan toc, ma con giai quyet dung dan, sang tao va lanh dao thuc hien thang loi cac van de trong yeu nhat cua cach mang nuoc ta. Do la su ket hop chu nghia Mac - Lenin voi phong trao cong nhan va phong trao yeu nuoc de xay dung Dang Cong san Viet Nam xung dang la doi tien phong cua giai cap cong nhan dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc. Do la viec xay dung thanh cong luc luong cach mang voi Mat tran doan ket dan toc rong rai, xay dung luc luong vu trang nhan dan anh hung, xay dung Nha nuoc cua dan, do dan, vi dan dau tien o nuoc ta. Do la viec xac dinh chinh xac phuong phap cach mang phu hop voi thuc tien dat nuoc de thuc hien thanh cong cac nhiem vu cua cach mang Viet Nam truoc cac bien dong het suc phuc tap trong cac quan he quoc te.

Duong loi cach mang doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi da tao nen suc manh tong hop va phat huy tac dung, dua toi nhung thang loi ruc ro cua cach mang nuoc ta.

Thang loi cua Cach mang Thang Tam nam 1945 va viec thanh lap Nha nuoc Viet Nam Dan chu cong hoa, Nha nuoc do nhan dan lam chu dau tien trong lich su nuoc ta, da lam thay doi van menh dan toc Viet Nam tu no le tro thanh doc lap, tu do.

Thang loi cua cuoc khang chien chong thuc dan Phap ma dinh cao la chien thang Dien Bien Phu, giai phong hoan toan mien Bac, xay dung hau phuong lon xa hoi chu nghia lam co so cho cong cuoc dau tranh thong nhat nuoc nha.

Thang loi vi dai cua cuoc khang chien chong My, cuu nuoc ket thuc bang chien dich Ho Chi Minh lich su, giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat To quoc, dua ca nuoc vao ky nguyen doc lap dan toc va chu nghia xa hoi.

Voi nhung thang loi do, dan toc ta khong chi thi hanh “ban an che do thuc dan” o Viet Nam, gianh lai doc lap dan toc, xay dung xa hoi moi vi tu do, hanh phuc cua nhan dan ta, ma con cung voi cac dan toc thuoc dia va nhan dan tien bo tren toan the gioi dau tranh loai bo vet nho ap buc cua chu nghia thuc dan, gop phan tich cuc vao cuoc dau tranh chung cua nhan dan the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

“Dan toc ta, nhan dan ta, non song dat nuoc ta da sinh ra Chu tich Ho Chi Minh, nguoi anh hung dan toc vi dai va chinh Nguoi da lam rang ro dan toc ta, nhan dan ta, non song dat nuoc ta”. Cong lao cua Nguoi voi dan toc ta nhu non cao, bien rong. Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi duong cho cach mang Viet Nam va dan dat dan toc ta tien den tuong lai tuoi sang.

Quan triet duong loi doc lap dan toc gan lien voi CNXH

Trong boi canh quoc te co nhieu bien doi to lon va sau sac, voi dac diem noi bat la cac nuoc voi che do xa hoi va trinh do phat trien khac nhau cung ton tai, vua hop tac, vua dau tranh, canh tranh gay gat vi loi ich quoc gia, dan toc va cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc vi hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi gap nhieu kho khan, thu thach, cach mang nuoc ta dung truoc nhieu thoi co nhung cung khong it thach thuc to lon. Dang ta cang phai nam vung, kien dinh, van dung sang tao va phat trien chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh nham bo sung, hoan thien, phat trien duong loi cua Dang phu hop voi yeu cau phat trien dat nuoc trong thoi ky lich su moi. Do la yeu cau thiet thuc cho viec chuan bi tot dai hoi Dang bo cac cap, tien toi Dai hoi toan quoc lan thu XI cua Dang.

Nam vung, van dung sang tao va phat trien tu tuong Ho Chi Minh truoc het phai quan triet duong loi doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi ma Nguoi da chi ra cho cach mang nuoc ta. Day la tu tuong chien luoc co y nghia chi dao ve chinh tri va ly luan, ve nhan thuc va hanh dong cua toan Dang, toan dan ta trong toan bo tien trinh cach mang Viet Nam.

Tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia xa hoi the hien mot cach ro rang trong tung loi noi va viec lam cua Nguoi. Nguoi noi: “Chu nghia xa hoi la lam sao cho dan giau, nuoc manh”, “xa hoi ngay cang tien, vat chat ngay cang tang, tinh than ngay cang tot”, “mot xa hoi dam bao cho dat nuoc phat trien ruc ro mot cach nhanh chong chua tung thay, dua quan chung den mot cuoc song xung dang, ve vang va ngay cang phon vinh, lam cho moi nguoi lao dong co mot to quoc tu do, hanh phuc va hung cuong, huong toi nhung chan troi tuoi sang”.

Nguoi con noi: “Chung ta tien len xay dung mot nuoc xa hoi chu nghia tuc la mot nuoc co mot cuoc doi am no, binh dang, tu do va doc lap, tuc la nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh”. Doc lap - Tu do - Hanh phuc la muc tieu chung noi ro thuc chat cua chu nghia xa hoi o Viet Nam la vi dan toc, vi con nguoi. Do cung la dong luc, la mau so chung de doan ket toan dan quyet tam phan dau xay dung thanh cong chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Phuong cham xay dung chu nghia xa hoi Nguoi neu ra la: “Thiet thuc, phai tien vung chac. Phai nam vung quy luat phat trien cua cach mang, phai tinh toan can than nhung dieu kien cu the, nhung bien phap cu the... Cho dem chu quan cua minh thay the cho dieu kien thuc te. Phai chong benh chu quan va tac phong quan lieu, dai khai. Phai xay dung tac phong dieu tra, nghien cuu trong moi cong tac cung nhu trong khi dinh chinh sach cua Dang va Nha nuoc”.

Xac dinh chu nghia xa hoi o nuoc ta “la cong trinh tap the cua quan chung lao dong duoi su lanh dao cua Dang”, Nguoi het suc cham lo xay dung cac luc luong cach mang cua nhan dan, truoc het la xay dung Dang.

Nguoi noi: “Dang ta dai bieu cho loi ich chung cua giai cap cong nhan, cua toan the nhan dan lao dong chu khong phai muu cau cho loi ich rieng cua mot nhom nguoi nao, cua ca nhan nao”. “Nhiem vu cua Dang la mot long, mot da phung su To quoc va nhan dan. Ngoai loi ich cua To quoc, cua nhan dan, Dang ta khong co loi ich nao khac”. “Dang ta la dao duc, la van minh”, “mot Dang to lon, manh me, chac chan, trong sach, cach mang triet de”. “Moi dang vien va can bo phai that su tham nhuan dao duc cach mang, that su can kiem liem chinh, chi cong vo tu”, “suot doi lam nguoi con trung thanh cua Dang, nguoi day to tan tuy cua nhan dan”. De dap ung yeu cau to lon do, Dang ta can thuc hien nghiem tuc nhiem vu then chot la xay dung Dang, lam tot nhiem vu chinh don Dang, nhat la truoc nhung tinh hinh, nhiem vu moi.

Doan ket trong Dang la hat nhan cua doan ket toan dan, doan ket dan toc. Boi vay, Dang ta phai luon ghi nho va thuc hanh dung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh: “Doan ket la mot truyen thong cuc ky quy bau cua Dang va cua dan ta. Cac dong chi tu Trung uong den cac chi bo can phai giu vung su doan ket nhat tri cua Dang nhu giu gin con nguoi cua mat minh. Trong Dang phai thuc hanh dan chu rong rai, thuong xuyen va nghiem chinh tu phe binh va phe binh la cach tot nhat de cung co va phat trien su doan ket va thong nhat cua Dang. Phai co tinh dong chi thuong yeu lan nhau”.

Cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi la su nghiep vi dai, chua co tien le, vua mo duong vua tien len. Trong Dang co y kien khac nhau de tim toi cac bien phap nham thuc hien duoc cac muc tieu cua Dang la can thiet va la dieu binh thuong. Tuy nhien, co luc, co noi da de xay ra tinh trang mat doan ket noi bo. Chu nghia ca nhan, tu tuong ban vi, cuc bo dia phuong, tham vong quyen luc, tranh cong do loi… la nguyen nhan chu yeu gay ra chia re, be phai. “Benh nay tai hai cho Dang. No lam hai den su thong nhat” va thanh danh cua Dang. Do la mot toi ac can phai loai tru.

Chu tich Ho Chi Minh can dan: “Dang ta la mot dang cam quyen. Moi dang vien va can bo phai that su tham nhuan dao duc cach mang, that su can kiem liem chinh, chi cong vo tu. Phai giu gin Dang ta that trong sach, phai xung dang la nguoi lanh dao, la nguoi day to that trung thanh cua nhan dan”.

Nuoc ta la mot cong dong gom 54 dan toc anh em voi nhieu giai tang va ton giao, tin nguong khac nhau, nhung he la nguoi Viet Nam thi ai cung co long yeu nuoc. Cach mang la su nghiep cua nhan dan. Dang ta chi co the hoan thanh su menh lich su cua minh khi tap hop, doan ket duoc toan dan trong mot Mat tran dan toc thong nhat rong rai de bao ve To quoc va xay dung chu nghia xa hoi.

Tu thuc tien cach mang Viet Nam, Chu tich Ho Chi Minh tong ket: “Doan ket, doan ket, dai doan ket. Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong”. Nguoi noi: “Doan ket cua ta khong nhung rong rai ma con doan ket lau dai. Doan ket la mot chinh sach dan toc, khong phai la mot thu doan chinh tri. Ta doan ket de dau tranh cho thong nhat va doc lap cua To quoc; ta con phai doan ket de xay dung nuoc nha. Ai co tai, co duc, co suc, co long phung su To quoc va phuc vu nhan dan thi ta doan ket voi ho”.

Chung ta phai lam cho tu tuong dai doan ket cua Bac Ho tham sau vao viec hoach dinh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach cua Nha nuoc, trong to chuc, xay dung Mat tran dan toc thong nhat va thuc hien cac nhiem vu trong moi linh vuc cua doi song xa hoi. Phai nam vung nguyen tac dai doan ket la: tren co so lien minh cong, nong, tri thuc, tap hop rong rai nhat moi to chuc va ca nhan yeu nuoc; lay loi ich toi cao cua dan toc va quyen loi co ban cua nhan dan lam diem tuong dong, tren co so do bao dam su ket hop hai hoa loi ich ca nhan va loi ich tap the, bo phan va toan cuc, giai cap va dan toc, quoc gia va quoc te. Phuong phap dai doan ket la phat huy dan chu, van dong, giao duc, thuyet phuc, neu guong..., lay thang than, chan thanh de doi xu, lay tin yeu, giup do de cam hoa, tran trong phat huy nhan to tich cuc, han che, day lui nhan to tieu cuc, giup cho moi to chuc va ca nhan deu tien bo va truong thanh, dong gop co hieu qua cao vao su nghiep cach mang chung.

Van dung dung dan va sang tao tu tuong Ho Chi Minh vao su nghiep doi moi

Duoi anh sang tu tuong Ho Chi Minh, Dang Cong san Viet Nam va nhan dan ta da hoan thanh nhiem vu cach mang dan toc dan chu, ca nuoc da buoc vao thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Trong 25 nam thuc hien cong cuoc doi moi xay dung va bao ve To quoc, nhan dan ta da dat duoc nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su. Nuoc ta da chuyen sang mot thoi ky phat trien moi, the va luc da duoc nang cao hon, dat nuoc da thoat khoi tinh trang kem phat trien. Tuy nhien, nhung thanh tuu dat duoc chua tuong xung voi tiem nang, kinh te phat trien chua ben vung, nang suat lao dong va suc canh tranh con thap, trinh do cong nghe con lac hau so voi cac nuoc phat trien, nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe, van hoa - xa hoi, bao ve moi truong cham duoc khac phuc; te quan lieu, tham nhung, lang phi, toi pham, te nan xa hoi, suy thoai dao duc, loi song... chua duoc day lui. Nen dan chu xa hoi chu nghia va suc manh dai doan ket toan dan toc chua duoc phat huy that day du. Mot so mat cong tac xay dung Dang, xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan chuyen bien cham. Con tiem an nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi.

De tiep tuc day manh toan dien su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc xa hoi chu nghia, tren co so kien dinh lap truong va phuong phap cua chu nghia Mac - Lenin, chung ta can tiep tuc nghien cuu, quan triet sau sac va pho bien rong rai hon nua tu tuong Ho Chi Minh, van dung mot cach dung dan va sang tao vao su nghiep doi moi.

Toan Dang, toan dan ta phai luon kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Nam vung quy luat dung nuoc di doi voi giu nuoc, nam vung hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc, bao dam doc lap tu chu ve kinh te, giu gin ban sac van hoa dan toc, giu vung toan ven lanh tho va chu quyen quoc gia trong qua trinh chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te.

Thuc hien chinh sach doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien; da dang hoa, da phuong hoa, tranh thu su dong tinh, ung ho cua phong trao hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi tren the gioi, tang cuong hop tac, gop phan hinh thanh mot trat tu the gioi cong bang va binh dang.

Hien nay, chung ta dang dung truoc yeu cau phai giai quyet mau thuan lon cua xa hoi nuoc ta la mau thuan giua trinh do con thap kem cua luc luong san xuat voi yeu cau cao cua nen san xuat hien dai cua chu nghia xa hoi va khong ngung nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan. Vi vay, nhiem vu chu yeu nhat cua chung ta luc nay la phai doc suc vao viec phat trien luc luong san xuat, lam ra nhieu cua cai de chien thang ngheo nan va lac hau, dem lai am no, tu do, hanh phuc cho nhan dan, dong thoi phai cham lo xay dung va tung buoc phat trien quan he san xuat tien tien phu hop. Moi buoc tien cua cach mang la mot buoc dem lai nhung loi ich thiet thuc trong cuoc song doi voi nguoi dan, dem lai cong bang cho xa hoi. Dan chu va cong bang la dac trung uu viet thuoc ve ban chat cua chu nghia xa hoi. Do la nhung van de chung ta phai dac biet chu y khi bo sung, phat trien duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi o nuoc ta.

TPHCM trong nhung ngay ky niem 120 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh. Anh: Duc Tri

Thuc hien nhung nhiem vu tren, muc tieu tong quat khi ket thuc thoi ky qua do o nuoc ta la xay dung xong ve co ban nen tang kinh te cua chu nghia xa hoi voi kien truc thuong tang ve chinh tri, tu tuong, van hoa phu hop, tao co so lam cho nuoc ta tro thanh mot nuoc xa hoi chu nghia ngay cang phon vinh. Tu nay den khoang giua the ky 21, toan Dang, toan dan ta phai ra suc phan dau xay dung nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.

De thuc hien thanh cong cac muc tieu tren, chung ta phai day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc gan voi phat trien kinh te tri thuc; phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia; xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc; bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia; thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, thuc hien dai doan ket toan dan toc, cung co va mo rong Mat tran dan toc thong nhat; xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; xay dung Dang trong sach, vung manh.

Trong cong tac xay dung Dang, phai lam cho Dang ta thuc su vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc va khong ngung nang cao trinh do tri tue, nang luc lanh dao va suc chien dau de co the dua ra nhung quyet dinh dung dan, kip thoi, to chuc va lanh dao thuc hien thanh cong cac quyet dinh do. Dong thoi, phai tang cuong moi quan he mat thiet giua Dang voi nhan dan, nang cao nang luc cua cac to chuc Dang, cua moi dang vien trong van dong, thuyet phuc quan chung. Moi dang vien, can bo, cong chuc va gia dinh phai thuc su di dau trong viec thuc hien duong loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, la tam guong ve can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu, ve tinh than dau tranh kien quyet chong quan lieu, tham nhung, lang phi.

Can phat huy ket qua cua cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” ket hop voi cuoc van dong xay dung, chinh don Dang va gan lien voi cai cach hanh chinh, tang cuong hieu luc, hieu qua cua bo may nha nuoc, nang cao y thuc phuc vu nhan dan. Tao dieu kien thuan loi de nhan dan dong gop tai luc cho su nghiep xay dung va bao ve To quoc, dong thoi co cac bien phap thiet thuc tham gia giam sat can bo, cong chuc, dang vien. Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra va xu ly nghiem nhung truong hop vi pham ky luat cua Dang, phap luat cua Nha nuoc, bat ke ho la ai va giu cuong vi gi. Cac to chuc trong he thong chinh tri, cac co quan, don vi, doanh nghiep... phai co cac bien phap manh me de khac phuc co hieu qua te quan lieu, tham nhung, lang phi.

Ve mat to chuc, can het suc coi trong viec xay dung, cung co va phat trien cac to chuc Dang, kien toan va doi moi phuong thuc lanh dao, nang cao chat luong va hieu qua thuc hien cac quyet dinh cua cap uy Dang. Doi moi manh me cong tac can bo, tap trung vao nhung khau quan trong, nhu danh gia can bo, quy hoach, dao tao, boi duong can bo; co co che, chinh sach phat hien, dao tao, boi duong va su dung nhan tai. Thuc hien nghiem chinh tu phe binh va phe binh trong to chuc Dang, trong co quan nha nuoc, khong ne tranh, ne nang; dong thoi lang nghe y kien cua nhan dan de co the danh gia va lua chon dung nhung can bo co tinh than tien phong, guong mau, kien dinh muc tieu, ly tuong, co dao duc trong sang, co trinh do, nang luc, dam lam, dam chiu trach nhiem, tac phong va loi song lanh manh, gan bo voi nhan dan, duoc nhan dan tin yeu. Phai lam that tot cong tac can bo, kien toan cac cap uy Dang, hinh thanh mot doi ngu can bo du duc, du tai de thuc hien thang loi duong loi cua Dang.

Cung voi viec day manh nhiem vu xay dung, chinh don Dang, chung ta phai quyet tam thuc hien di huan cua Chu tich Ho Chi Minh ve xay dung “lop nguoi ke thua xay dung chu nghia xa hoi”, mot the he nguoi Viet Nam co long yeu nuoc, yeu chu nghia xa hoi, co y chi doc lap, tu cuong, tinh than phan dau vuon len vi su phat trien phon vinh cua dan toc, dat nuoc; co duc, co tai, du suc dam duong su menh lich su xay dung thanh cong mot nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh.

Tu tuong Ho Chi Minh la di san vo gia cua Dang va dan toc ta. Gia tri thuc tien cao dep cua tu tuong Ho Chi Minh la o cho gan bo chat che voi cuoc song, “noi di doi voi lam”. Tham nhuan tu tuong cua Nguoi, Dang ta quyet tam thuc hien thanh cong, hien thuc hoa nhung di huan cua Nguoi trong thuc tien cuoc song.

Nam 2010 la nam co nhieu su kien trong dai cua dat nuoc, nam cuoi thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang va la nam tien hanh dai hoi Dang bo cac cap, tien toi Dai hoi toan quoc lan thu XI cua Dang vao dau nam 2011. Yeu cau quan trong cua Dang ta trong luc nay la lanh dao thuc hien thang loi nhung muc tieu, nhiem vu cua Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, tang cuong hoc tap mot cach thiet thuc tu tuong Ho Chi Minh gan lien voi tong ket 20 nam thuc hien Cuong linh nam 1991 va kiem diem viec thuc hien nhung nhiem vu cua giai doan 2005 - 2010, mo rong sinh hoat dan chu de tap hop duoc tri tue cua toan Dang, toan dan dong gop vao du thao cac van kien trinh Dai hoi XI cua Dang.

Nhan buoi le ky niem trong the nay, thay mat Ban Chap hanh Trung uong Dang, toi keu goi toan Dang, toan dan, toan quan ta song, chien dau, lao dong, hoc tap, lam theo tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh, tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, dua dat nuoc ta phat trien manh me, ben vung, xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Dang Cong san Viet Nam quang vinh muon nam!

Nuoc Cong hoa Xa hoi chu nghia Viet Nam muon nam!

Chu tich Ho Chi Minh vi dai song mai trong su nghiep cua chung ta!

——————————
(*) Dau de va cac tit phu trong bai do Bao SGGP dat.